Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting per 1 januari 2022

Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting per 1 januari 2022

Het Belastingplan 2021 omvat onder andere een aanpassing van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. Verliezen kunnen worden verrekend met de belastbare winst van het voorgaande jaar, de zogenaamde achterwaartse verliesverrekening, en met belastbare winsten van volgende jaren: de voorwaartse verliesverrekening. De aanpassing houdt in dat de voorwaartse verliesverrekening in de tijd onbeperkt is. Voor zover de verrekenbare verliezen meer bedragen dan € 1 miljoen worden deze verrekend tot een bedrag van 50% van de belastbare winst nadat die winst is verminderd met een bedrag van € 1 miljoen. Verliezen tot € 1 miljoen zijn volledig verrekenbaar. De achterwaartse verliesverrekening is beperkt tot het voorgaande jaar. Ook voor de achterwaartse verliesverrekening geldt de beperking voor verliezen boven een bedrag van € 1 miljoen. De aanpassing van de verliesverrekening gaat in per 1 januari 2022. De wijzigingen gelden voor verliezen uit boekjaren, die zijn aangevangen op of na 1 januari 2013 voor zover deze verliezen worden verrekend met belastbare winsten van boekjaren, die aanvangen op of na 1 januari 2022.

Het besluit tot inwerkingtreding van dit onderdeel van het Belastingplan is op 4 juni jl. in het Staatsblad gepubliceerd.

Bron: Ministerie van Financiën | besluit | Staatsblad 2021, 257 | 03-06-2021

English Version

Adjustment of loss settlement for corporation tax as of January 1, 2022

The 2021 Tax Plan includes an adjustment to the loss settlement in corporate income tax. Losses can be set off against the taxable profit of the previous year, the so-called loss carry-back, and against taxable profits of subsequent years: the loss carry-forward. The adjustment means that the loss carry forward is unlimited over time. Insofar as the deductible losses amount to more than € 1 million, they are settled up to an amount of 50% of the taxable profit after that profit has been reduced by an amount of € 1 million. Losses of up to €1 million are fully recoverable. Loss carry-back is limited to the previous year. The limitation for losses above an amount of € 1 million also applies to the carry-back of losses. The adjustment of the loss carryforward will take effect on 1 January 2022. The amendments apply to losses from financial years that commenced on or after 1 January 2013, insofar as these losses are offset against taxable profits from financial years commencing on or after 1 January 2022.

The decision to enter into force this part of the Tax Plan was published in the Official Gazette on 4 June.

Source: Ministry of Finance | decision | Official Gazette 2021, 257 | 03-06-2021