Administratieve verplichtingen voor de btw bij handel in margegoederen

Administratieve verplichtingen voor de btw bij handel in margegoederen

Zowel voor de individuele methode als voor de globalisatiemethode gelden de volgende 4 extra verplichtingen:

 • U houdt margegoederen en andere goederen gescheiden.
 • U houdt tariefgroepen gescheiden.
 • U vermeldt geen btw op de factuur.
 • U stelt een inkoopverklaring op bij aankopen van € 500 of meer.

Bij de individuele methode geldt bovendien nog de verplichting dat u inkopen en verkopen gescheiden moet houden.

Houd margegoederen en andere goederen gescheiden

U registreert margegoederen apart in uw administratie, naast de andere goederen die u hebt gekocht. U registreert daarnaast de verkopen van margegoederen afzonderlijk. Uit uw boekhouding moet de winstmarge goed zijn af te lezen.

Houd tariefgroepen gescheiden

Als u handelt in margegoederen met 21% btw en margegoederen met 9% btw, dan berekent u de winstmarge per goederensoort. Bijvoorbeeld: u bent antiquair en u verkoopt ook gebruikte boeken (9% btw). Dan houdt u de verkoop van deze boeken apart bij in uw administratie.

Vermeld geen btw op de factuur

Als u de margeregeling toepast, mag u geen btw op uw facturen vermelden. Wel noteert u een van de volgende termen:

 • bijzondere regeling – gebruikte goederen
 • bijzondere regeling – kunstvoorwerpen
 • bijzondere regeling – voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten
 • Verder moet uw factuur aan de normale eisen voor een factuur voldoen.

Margegoederen met btw verkocht?

U kunt ervoor kiezen om margegoederen met btw te verkopen. Wat u in uw administratie moet doen, leest u bij Administratieve gevolgen bij verkoop onder normale btw-regeling.

English Version

Administrative obligations for VAT when trading margin goods

The following 4 additional obligations apply to both the individual method and the globalization method:

 • You keep margin goods and other goods separate.
 • You keep tariff groups separate.
 • You do not state VAT on the invoice.
 • You draw up a purchase statement for purchases of € 500 or more.

In addition, the individual method also requires that you keep purchases and sales separate.

Keep margin goods and other goods separate

You register margin goods separately in your administration, in addition to the other goods that you have purchased. You also record the sales of margin goods separately. The profit margin must be easy to read from your bookkeeping.

Keep rate groups separate

If you trade in margin goods with 21% VAT and margin goods with 9% VAT, you calculate the profit margin per type of goods. For example you are an antique dealer and you also sell used books (9% VAT). Then you keep separate records of the sale of these books in your administration.

Do not state VAT on the invoice

If you apply the margin scheme, you are not allowed to state VAT on your invoices. Please note one of the following terms:

 • special arrangement – used goods
 • special arrangement – ​​works of art
 • special arrangement – objects for collections or antiques
 • Furthermore, your invoice must meet the normal requirements for an invoice.

Sold margin goods with VAT?

You can choose to sell margin goods with VAT. You can read what you need to do in your administration under Administrative consequences when selling under normal VAT regulations.