Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers

Als zzp’er of ondernemer sluit je een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af voor het geval je door een ongeval of ziekte niet kan werken. Je krijgt dan een uitkering voor de inkomsten die je misloopt.

 

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die u afsluit om inkomsten te hebben tijdens ziekte, of als u invalide wordt of een ongeval krijgt. Meestal wordt een dergelijke verzekering afgesloten door mensen die niet in loondienst zijn, zoals ondernemers of zelfstandigen. Maar ook bij het afsluiten van een hypothecaire lening voor een eigen woning wordt vaak een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten.

 

Hebt u premies betaald voor een arbeidsongeschiktheidsverzekeringen?

U mag deze premies aftrekken als u:

een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt afgesloten, en eventuele uitkeringen periodiek ontvangt Arbeidsongeschiktheidsverzekering bij uw hypotheek als u een hypotheek afsluit wordt er meestal aan u gevraagd of u woonlastenverzekering wilt afsluiten.

 

In deze verzekering zit een premie voor arbeidsongeschiktheid. Krijgt u uit deze verzekering een periodieke uitkering als u rbeidsongeschikt wordt? Dan mag u de premie die u hiervoor betaalt ook aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

 

Welke premies mag u niet aftrekken?

Premies voor de volgende periodieke uitkeringen mag u niet ftrekken:

premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering die het gehele bedrag in 1 keer uitkeert premies waarbij u het bedrag wel periodiek krijgt uitbetaald, maar de totale hoogte van dat bedrag van te voren vaststaat premies waarmee uw werkgever rekening houdt bij het inhouden van de loonheffing premies voor de verplichte verzekeringen Ziektewet en WIA premies voor de orgverzekeringswet.

 

Uitkeringen Krijgt u een uitkering uit een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering?

 

Dan houdt uw verzekeringsmaatschappij hier al loonbelasting op in.

De inhouding geldt voor periodieke uitkeringen die u krijgt omdat u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent.

U krijgt deze uitkeringen uit een verzekering die u zelf bij een levensverzekeraar of een inkomensverzekeraar hebt afgesloten. Bijvoorbeeld:

U hebt een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten als ondernemer.

U hebt een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten bij het kopen van uw eigen woning.

Deze inkomsten geeft u in uw aangifte op als inkomsten uit vroegere dienstbetrekking

 

Let op!

Krijgt u een uitkering uit een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering vanwege zwangerschap?

Dan hoeft u over deze uitkering geen belasting te betalen. U hoeft deze uitkering dus niet op te geven in uw aangifte.

English Version

Disability insurance (AOV) for self-employed persons

As a self-employed person or entrepreneur, you take out disability insurance (AOV) in case you are unable to work due to an accident or illness. You will then receive a payment for the income you miss.

 

What is disability insurance?

Disability insurance is an insurance policy that you take out to have income during illness, or if you become disabled or have an accident. Usually such insurance is taken out by people who are not in paid employment, such as entrepreneurs or self-employed persons. Disability insurance is also often taken out when taking out a mortgage loan for an owner-occupied home.

 

Have you paid premiums for disability insurance?

You may deduct these premiums if you:

you have taken out private disability insurance, and receive any benefits periodically Disability insurance with your mortgage when you take out a mortgage, you are usually asked if you want to take out housing costs insurance.

This insurance includes a premium for disability. Do you receive a periodic benefit from this insurance if you become disabled? Then you may also deduct the premium you pay for this in your income tax return.

 

Which premiums may you not deduct?

You may not deduct premiums for the following periodic payments:

premiums for disability insurance that pay out the entire amount in one go premiums in which you will receive the amount periodically, but the total amount of that amount is pre-determined premiums that your employer takes into account when deducting wage tax and national insurance contributions Sickness Benefits Act and WIA premiums for the Org-insurance Act.

 

Do you receive a benefit from a private disability insurance?

Then your insurance company already deducts wage tax on this.

The deduction applies to periodic benefits that you receive because you are (partially) incapacitated for work. You receive these benefits from an insurance policy that you have taken out with a life insurer or an income insurer. For example:

You have taken out disability insurance as an entrepreneur.

You have taken out disability insurance when buying your own home.

You state this income in your tax return as income from previous employment

 

Pay attention!

Are you receiving a benefit from a private disability insurance because of pregnancy?

Then you do not have to pay tax on this benefit. You therefore do not have to state this benefit in your tax return.