Belastingrente

Belastingrente

Uw aangifte inkomstenbelasting is ingediend en drie maanden later ontvangt u natuurlijk weer een aanslag. Alle te betalen bedragen in deze aanslag komen overeen met wat er op de aangifte staat, behalve dat er mogelijk een bijkomend bedrag is dat u niet direct kunt invullen: “fiscale rente.” Dus wat is belastingrente?

Wat is belastingrente?

Belastingrente is een vergoeding die u aan de belastingdienst betaalt over uw schuld (de verschuldigde belasting) die u moet betalen wanneer de belastingdienst een aanslag oplegt hoeveel u moet betalen. Voor eenmanszaken is het belastingtarief voor alle belastingen momenteel 4%.

Waarom zijn er fiscale voordelen?

De belasting die u moet betalen, wordt beschouwd als een rentedragende schuld. Door een belastingvoordeel in rekening te brengen, ontvangt de Belastingdienst hiervoor een vergoeding.

Wanneer betaal je belastingrente?

Wanneer de Belastingdienst een belastingvoordeel oplegt, hangt af van de wijze van belastingheffing. Zoals gezegd bent u belasting verschuldigd na afloop van het belastingjaar of belastingtijdvak. Wanneer de renteteller begint te werken, varieert het:

Bij de inkomstenbelasting wordt de belastingrente berekend vanaf 1 juli volgend op het jaar waarop de aangifte betrekking heeft. Als u vóór 1 mei uw aangifte inkomstenbelasting doet, wordt er geen belastingvoordeel in rekening gebracht.
In het geval van omzetbelasting wordt per 1 januari volgend op het boekjaar direct belastingrente in rekening gebracht. Als u voor 1 april een verlenging of correctie doorgeeft, voorkomt u belastingvoordeel.
Belastingrente wordt ook in rekening gebracht als u op tijd aangifte heeft gedaan, maar niet heeft betaald.

Hoe voorkom je belastingvoordeel?

U moet de aangifte indienen vóór de door de Belastingdienst vastgestelde datum.
Een andere manier om belastingvoordeel te ontwijken is door een tijdelijke aanslag. Dan betaalt u de belasting gedurende het jaar door uw inkomsten te schatten. Het bedrag dat u via uw tussentijdse aanslag hebt betaald, wordt uiteindelijk afgetrokken van het bedrag dat u daadwerkelijk aan inkomstenbelasting verschuldigd bent. Afhankelijk van hoe goed je schatting is, zal er een klein bedrag te verrekenen zijn en is het belastingvoordeel hierover te verwaarlozen.

English Version

Tax Intrest

Your income tax return has been submitted and three months later you will of course receive another assessment. All amounts to be paid in this assessment correspond to what is stated on the declaration, except that there may be an additional amount that you cannot enter directly: “tax interest.” So what is tax interest?

Tax intrest:

Tax interest is a fee that you pay to the tax authorities on your debt (the tax owed) that you have to pay when the tax authorities impose an assessment on how much you have to pay. For sole traders, the tax rate for all taxes is currently 4%.

Why are there tax benefits?

The tax you have to pay is considered an interest-bearing debt. By charging a tax benefit, the Tax and Customs Administration receives compensation for this.

When do you pay tax interest?

When the tax authorities impose a tax benefit, depends on the method of taxation. As mentioned, you owe tax after the end of the tax year or tax period. When the interest counter starts working, it varies:

In the case of income tax, the tax interest is calculated from 1 July following the year to which the return relates. If you file your income tax return before 1 May, no tax benefit will be charged.
In the case of turnover tax, direct tax interest will be charged as of 1 January following the financial year. If you pass on an extension or correction before 1 April, you will avoid a tax advantage.
Tax interest will also be charged if you have filed a return on time, but have not paid.

How do you avoid tax benefits?

You must submit the return before the date set by the tax authorities.
Another way to avoid tax benefits is through a temporary assessment. Then you pay the tax during the year by estimating your income. The amount that you paid via your interim assessment is ultimately deducted from the amount that you actually owe in income tax. Depending on how good your estimate is, there will be a small amount to settle and the tax benefit on this is negligible.