Bijna €354 Een toeslag van de overheid om maandelijks de huur mede te betalen. Wat zijn de voorwaarden?

Bijna €354 Een toeslag van de overheid om maandelijks de huur mede te betalen. Wat zijn de voorwaarden?

Dit klinkt natuurlijk fantastisch, maar niet iedereen heeft recht op huurtoeslag. Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid in de huurkosten van jouw woning. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen voordat je in aanmerking komt voor huurtoeslag..

 Voor welk type woning kan ik huurtoeslag krijgen?

Huurders van een zelfstandige woning komen mogelijk in aanmerking voor huurtoeslag. Een zelfstandige woning is een woning met een eigen toegangsdeur, die in ieder geval een eigen woon(slaap)kamer, keuken en toilet moet hebben. Denk bijvoorbeeld aan een flatwoning of een rijtjeshuis. Huur je een kamer in een (studenten)huis? Dan kom je meestal niet in aanmerking voor huurtoeslag.

Hier bestaat één uitzondering op: indien je woning vóór 1 juli 1997 door de overheid is aangewezen voor de huurtoeslag. Check dus goed bij de verhuurder of dit het geval is.

Komt je woning in aanmerking, dan gelden deze voorwaarden:

Je bent 18 jaar of ouder

Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning – dit geldt ook voor de eventuele medebewoner

Je kale huur mag in 2019 niet hoger zijn dan €720,42 per maand. In 2020 is dat €737,14. Als je jonger bent dan 23 mag de kale huurprijs in 2019 niet hoger zijn dan €424,44 per maand. Je dient de huurprijs inclusief de servicekosten op te geven. De volgende vier servicekosten mag je opgeven als servicekosten waarvoor je in aanmerking komt voor huurtoeslag:

Kosten voor de lift en elektriciteit in gemeenschappelijke ruimten

Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimte

Kosten voor een huismeester

Kosten voor onderhoud van dienstruimten en gemeenschappelijke recreatieruimten

Je hebt met de verhuurder een huurcontract getekend

Je betaalt de huur en kan dit aantonen met bankafschriften

Je bent ingeschreven bij de gemeente op het adres waar je de huurtoeslag voor wilt aanvragen

Je hebt een zelfstandige huurwoning dus (een eigen deur, woon(slaap)kamer, toilet en keuken)

Tot slot: inkomens- en vermogensvoorwaarden bij huurtoeslag

Om huurtoeslag te ontvangen mag jouw inkomen niet te hoog zijn. Het maximale inkomensbedrag wordt per jaar vastgesteld. In 2019 was dit voor alleenwonenden €22.700.

Woon je niet alleen? Dan mocht het inkomen van alle mensen waarmee je samenwoont in 2019 niet hoger zijn dan €30.825. Kijk dus goed naar de actuele inkomenslimiet*

Ook je vermogen mag niet te hoog zijn. Je mag in 2020 maximaal €30.864 aan eigen vermogen hebben.

Als je een toeslagpartner hebt, dan mag jullie vermogen niet hoger zijn dan €61.692. Wanneer je een toeslagpartner hebt kan je vinden op de site van de Belastingdienst.

*Vanaf 2020 wordt een geleidelijke inkomensgrens ingevoerd. Bij een stijgend inkomen, gaat het recht op huurtoeslag niet in een keer verloren, maar loopt deze langzaam terug tot nul.

Wat is de maximale huurtoeslag wat ik kan krijgen?

De maximale toeslag per maand in 2019 was €354,-.

ChaterFinance heeft getracht de regels omtrent het huren en verhuren van een woning voor je samen te vatten. Dit betreft geen advies en daar kunnen geen rechten aan worden ontleend. Bij twijfel raden wij u aan ons te raadplegen.

English Version

Almost € 354 A supplement from the government to help pay the rent every month.

This sounds great, of course, but not everyone is entitled to housing allowance. Rent allowance is a contribution from the government to the rental costs of your home. You must meet a number of conditions before you are eligible for housing allowance.

For which type of property can I get housing allowance?

Tenants of an independent home may be eligible for housing allowance. An independent home is a home with its own access door, which must at least have its own living room, bedroom and kitchen. For example, think of an apartment house or a terraced house. Are you renting a room in a (student) house? Then you are usually not eligible for housing allowance.

There is one exception to this: if your home was designated by the government before 1 July 1997 for the housing allowance. So check carefully with the landlord if this is the case.

If your home is eligible, these conditions apply:

1- You are 18 years or older

2- You have Dutch nationality or a valid residence permit – this also applies to any roommates

3- Your basic rent may not exceed € 720.42 per month in 2019. In 2020 that is € 737.14. If you are younger than 23, the basic rent in 2019 may not exceed € 424.44 per month. You must specify the rental price including service costs. You may state the following four service costs as service costs for which you are eligible for housing allowance:

4- Costs for the lift and electricity in common areas

5- Cleaning costs for common area

6- Costs for a care taker

7- Costs for maintenance of service areas and communal recreation areas

8- You have signed a lease with the landlord

9- You pay the rent and can prove this with bank statements

10- You are registered with the municipality at the address for which you want to apply for the housing allowance

11- You have an independent rental property (your own door, living room, bedroom and toilet)

12- Finally: income and capital conditions with housing allowance

To receive housing allowance, your income may not be too high. The maximum income amount is set per year. In 2019 this was € 22,700 for single people.

Don’t you live alone? Then the income of all the people you live with in 2019 should not exceed € 30,825. So, take a good look at the current income limit *

Your assets may not be too high either. You may have a maximum of € 30,864 in equity in 2020.

If you have a benefit partner, your assets may not exceed € 61,692. If you have a benefit partner you can find it on the website of the Tax Authorities.

* From 2020 a gradual income limit will be introduced. With a rising income, the right to rent allowance is not lost in one go, but it slowly decreases to zero.

What is the maximum rent allowance that I can get?

The maximum surcharge per month in 2019 was € 354.

Chater Finance has tried to summarize the rules regarding renting and renting out a home for you. This is not advice and no rights can be derived from it. If in doubt, we recommend that you consult us.