Corona Noodpakket 2: nieuwe regelingen per juni 2020

Corona Noodpakket 2: nieuwe regelingen per juni 2020

Op 1 juni gaat het tweede noodsteunpakket voor ondernemers in. Het nieuwe pakket bestaat uit aanpassingen op bestaande regelingen en 1 nieuwe regeling. Het pakket sluit beter aan bij wat ondernemers de komende maanden nodig hebben. Zo komt er een tegemoetkoming voor vaste lasten van maximaal 20.000 euro voor mkb-bedrijven die aanzienlijk omzetverlies leiden door de coronacrisis. De NOW en de Tozo worden in aangepaste vorm verlengd. De ontslagboete verdwijnt.

Het kabinet heeft 13 miljard euro uitgetrokken voor het noodpakket. Dit steunpakket moet ondernemers helpen de periode tot eind augustus door te komen. Nu we niet meer in de uitbraakfase, maar in de overgangsfase van de coronacrisis zitten, was aanpassing van het regelingenpakket nodig. Waar bij noodpakket 1 de focus lag op onder andere baanbehoud en tijdelijk overbruggingskrediet, wordt bij het tweede pakket extra aandacht besteed en geld uitgetrokken voor bij- en omscholing en tegemoetkomingen voor het betalen van vaste lasten.

Nog altijd is het doel zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden, maar niet alle ontslagen en faillissementen kunnen voorkomen worden. Daarvoor is nodig dat ondernemers en werkenden zich kunnen aanpassen aan een veranderde Nederlandse samenleving en economie, aldus het kabinet. Dit zijn de aanpassingen uit het tweede steunpakket. 

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL), de opvolger van de TOGS Deze regeling is vanaf half juni de opvolger van de TOGS en is bedoeld voor mkb-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen tot 20.000 euro tegemoetkoming per 3 maanden krijgen om vaste lasten (excl. loonkosten) op te kunnen blijven brengen. Bedrijven in sectoren die in aanmerking komen voor de TOGS kunnen straks van de TVL gebruikmaken. Voor de regeling is een miljard euro uitgetrokken. De TVL wordt uitgevoerd door RVO.

Aanvragen kan naar verwachting vanaf half juni. Op dat moment loopt de TOGS-regeling af. De TVL gaat met terugwerkende kracht in op 1 juni en loopt af op 31 augustus. De TOGS loopt weliswaar af op 15 juni, maar is tot 26 juni aan te vragen bij RVO. De aanvraagperiodes van de twee regelingen overlappen dus deels. Tozo 1 wordt Tozo 2 en geldt tot eind augustus. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt, met aangepaste voorwaarden met 3 maanden verlengd tot eind augustus. De verlengde regeling heet Tozo 2. Met de verlenging kunnen ondernemers die nu een uitkering levensonderhoud krijgen en aan de voorwaarden van Tozo 2 voldoen, tot en met augustus een Tozo-uitkering ontvangen. De Tozo 2 staat ook open voor nieuwe aanvragen. De voorwaarden van Tozo 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. Belangrijk verschil: bij Tozo 2 telt wél mee wat het inkomen van de partner is voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering. Bij Tozo 1 gold deze partnertoets niet. De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als je de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, heb je geen recht op deze regeling. Ook de lening voor bedrijfskapitaal binnen de Tozo wordt verlengd. Het maximaal te lenen bedrag binnen de Tozo is 10.157 euro. Tozo 2 geldt voor de maanden juni, juli en augustus en loopt op 31 augustus af. Aanvragen kan per 1 juni via de woongemeente. De startdatum voor de aanvraag kan per gemeente verschillen.

NOW wordt verlengd, onder andere ontslagboete verdwijnt uit voorwaarden Ook de NOW krijgt komende zomer een vervolg. De nieuwe versie van deze tegemoetkoming in de loonkosten lijkt op zijn voorganger, maar in de NOW 2.0 zijn wel enkele voorwaarden aangepast. De ontslagboete wordt geschrapt. Bedrijven die de NOW 2.0 ontvangen, krijgen dus geen extra verlaging meer op hun NOW-subsidie als ze werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaan. Wel krijgen werkgevers een correctie als ze personeel waar ze NOW over ontvangen ontslaan. Omdat de aanpassing mogelijk kan leiden tot ontslagen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor omscholing van personeel via het risisprogramma NL leert door. Werkgevers die de NOW anvragen, moeten hun werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen.

Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Vanaf juli kunnen deze werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Daarnaast krijgen vakbonden inspraak als een werkgever meer dan 20 werknemers wil ontslaan. De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. De  eferentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOWregeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan

in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven. Daarnaast mag een bedrijf dat gebruikmaakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Uitstel betaling belasting verlengd tot 1 september De Belastingdienst verleent langer uitstel van betaling aan ondernemers. Terugbetalen hoeft pas weer vanaf 1 september. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen uit het eerste steunpakket, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, zijn tot 1 september 2020 verlengd. 

ls je uitstel aanvraagt krijg je bij de eerste aanvraag direct 3 maanden uitstel van betaling. Daarvoor hoef je maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Je kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. In dat geval moet je verklaren geen dividenden en bonussen uit te keren, of eigen aandelen inkopen. Met die regel wil de Belastingdienst ervoor zorgen dat zoveel mogelijk geld in de bedrijven blijft. Coronakredietverlening en -garanties aan ndernemers lopen door De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Hierover lees je meer op regelingenpagina.

Meer geld voor startupregeling COL Vanwege het grote aantal aanvragen is een tweede tranche van 150 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de Corona-Overbruggingslening (COL). Met deze kredietregeling kunnen startups, scaleups en innovatieve mkb’ers via Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROMS) een aanvraag indienen. Eerder was hier 100 miljoen euro voor gereserveerd.

Nog geen flexwerkersregeling Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over een regeling voor flexwerkers. Op tafel ligt de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA), maar die regeling kent grote nadelen, aldus het kabinet. Deze nadelen hebben onder meer te maken met het feit dat maatwerk leveren moeilijk is en er weinig capaciteit bij uitvoerder UWV beschikbaar is. Het kabinet wil daarom met de Tweede Kamer overleggen over de invulling van deze regeling.

English Version

Corona Emergency Package 2: new regulations as of June 2020

The second emergency support package for entrepreneurs will commence on 1 June. The new package consists of adjustments to existing schemes and 1 new scheme. The package is more in line with what entrepreneurs need in the coming months. For example, there will be a fixed cost allowance of up to EUR 20,000 for SMEs that are suffering significant loss of turnover due to the corona crisis. The NOW and the Tozo are being extended in modified form. The dismissal fine disappears.

The cabinet has earmarked 13 billion euros for the emergency package. This support package is intended to help entrepreneurs get through the period until the end of August. Now that we are no longer in the outbreak phase, but in the transitional phase of the corona crisis, an adjustment of the package of regulations was necessary. Where emergency package 1 focused on job preservation and temporary bridging credit, the second package pays extra attention and allocates money for retraining and reimbursements for the payment of fixed costs.

The goal is still to maintain as much employment as possible, but not all layoffs and bankruptcies can be prevented. This requires entrepreneurs and workers to adapt to a changed Dutch society and economy, according to the cabinet. These are the adjustments from the second aid package.

Fixed Costs for SMEs (TVL), the successor to the TOGS. This scheme has been the successor to the TOGS since mid-June and is intended for SMEs that are structurally suffering more than 30% loss of turnover due to the corona crisis. Companies that meet the conditions can receive an allowance of up to 20,000 euros per 3 months to continue to pay fixed costs (excluding wage costs). Companies in sectors eligible for the TOGS will soon be able to use the TVL. A billion has been earmarked for the scheme. The TVL is carried out by RVO.

Applications are expected from mid-June. At that time, the TOGS scheme ends. The TVL will take effect retroactively on June 1 and end on August 31. The TOGS will expire on June 15, but can be requested from RVO until June 26. The application periods of the two schemes therefore partly overlap. Tozo 1 becomes Tozo 2 and is valid until the end of August. The Temporary bridging scheme for self-employed persons (Tozo) will be extended by 3 months until the end of August, with adjusted conditions. The extended scheme is called Tozo 2. With the extension, entrepreneurs who now receive a living allowance and meet the conditions of Tozo 2 can receive a Tozo benefit until August. The Tozo 2 is also open to new applications. The conditions of Tozo 1 and 2 are largely the same. Key difference: with Tozo 2, however, the partner’s income does count towards determining the amount of the benefit. This partner test did not apply to Tozo 1. The partner income test is carried out when you apply for the supplementary maintenance allowance. If the household income exceeds the social minimum, you are not entitled to this scheme. The loan for working capital within the Tozo is also being extended. The maximum amount to be borrowed within the Tozo is 10,157 euros. Tozo 2 applies for the months of June, July and August and ends on August 31. Applications can be submitted from 1 June via the residential municipality. The start date for the application may differ per municipality.

NOW is being extended, among other things, the dismissal fine will disappear from conditions. The NOW will also be continued next summer. The new version of this compensation for wages costs is similar to its predecessor, but in the NOW 2.0 some conditions have been adjusted. The dismissal fine is canceled. Therefore, companies that receive NOW 2.0 will no longer receive an additional reduction on their NOW subsidy if they fire employees for economic reasons. Employers will receive a correction if they fire staff they receive NOW. Because the adjustment may lead to layoffs, the government is allocating EUR 50 million for retraining staff via the NL risk learning program. Employers who apply for NOW must encourage their employees to take up additional training and retraining.

Employers make a statement about this when applying for NOW 2.0. From July, these employees will be able to follow free online training and development advice to adapt to the new economic situation. In addition, unions have a say if an employer wants to fire more than 20 employees. The fixed (flat-rate) surcharge is increased from 30 to 40 percent. The NOW also contributes to costs other than labor costs. The month of reference for the wage bill will be March 2020. In addition, in the current NOW scheme, March will also be taken as the starting point if the wage bill in the months of March-May is higher than

in January-March. This is important for seasonal companies. In addition, a company that uses the NOW for this year may not make a distribution of profits to shareholders, may not pay bonuses to the board and management and may not repurchase its own shares.

Postponement of payment of tax extended to 1 September. The Tax and Customs Administration grants longer postponement of payment to entrepreneurs. Repayments only need to be made again from 1 September. Any default penalties for late payment do not have to be paid. The tax and recovery interest for all tax assets has been reduced to 0.01% until October 1, 2020. Other tax measures from the first support package, such as a relaxation of the hour criterion for self-employed persons and the payment break for mortgage obligations, have also been extended until 1 September 2020.

If you request a postponement, you will immediately receive a 3-month postponement of payment with the first application. You only need to submit a request once (for deferment of all tax types). You can also request an extension for a longer period. In that case, you must declare that you do not pay dividends and bonuses, or buy back own shares. With this rule, the Tax and Customs Administration wants to ensure that as much money as possible remains in the companies. Corona lending and guarantees to entrepreneurs continue The additional, extended or more accessible lending and guarantees to small and medium-sized companies, start-ups and scale-ups from the first emergency package continue. You can read more about this on the arrangements page.

More money for COL start-up scheme Because of the large number of applications, a second tranche of 150 million euros has been made available for the Corona Bridging Loan (COL). This credit scheme allows startups, scaleups and innovative SMEs to apply via Regional Development Companies (ROMS). Earlier, 100 million euros had been reserved for this.

No flexworkers scheme yet The Cabinet has not yet decided on a scheme for flexworkers. The Temporary Bridging Scheme for Flexible Workers (TOFA) is on the table, but the scheme has serious disadvantages, according to the cabinet. These disadvantages are partly due to the fact that customization is difficult and there is little capacity available from the UWV implementer. The Cabinet therefore wants to consult with the House of Representatives on the details of this regulation.