De financiële risico’s af met een (ziekteverzuimverzekering).

De financiële risico’s af met een (ziekteverzuimverzekering).

Uit onderzoek blijkt dat een zieke werknemer u gemiddeld € 250 per dag kost. U bent als werkgever namelijk verplicht om uw zieke medewerker gedurende maximaal twee jaar een groot deel van het loon door te betalen. Daar komen de kosten voor re-integratie dan nog bij. Een (ziekte)verzuimverzekering kan uitkomst bieden.

De financiële risico’s af

Met een verzuimverzekering dekt u het financiële risico van loondoorbetaling af. Combineert u deze verzekering met een ingebouwde dekking voor arbodienstverlening, dan wordt ook de verzuimbegeleiding uit handen genomen. Vaak  worden dan ook de noodzakelijke re-integratiekosten vergoed.

Premie verzuimverzekering

De premie wordt uitgedrukt in een percentage over de totale loonsom van het personeel.

Er wordt onder meer gekeken naar de bedrijfssector en de samenstelling van het personeel. Ook de verzuim­cijfers van de afgelopen drie jaar zijn van invloed op de hoogte van de verzekeringspremie.

Maatwerk

Over het algemeen is het wenselijk om de dekking aan te laten sluiten op de afspraken die gemaakt zijn in de cao of de arbeidsovereenkomst. Maar dat hoeft niet. Uw organisatie kan wellicht een deel van het risico zelf opvangen, waardoor ook de verzekeringspremie laag kan blijven. Bij de bepaling van de eigen risico periode kunt u kiezen voor tien werkdagen, maar bijvoorbeeld ook voor 130 of zelfs 260 werkdagen. Ook de dekking van de verzekerde loonsom kan variëren van 70% tot 100% in het eerste en/of het tweede verzekeringsjaar. Uw adviseur kan de best passende dekking en condities tegen de best mogelijke premie voor uw organisatie vaststellen.

Wel of niet verzekeren?

Of het in uw situatie verstandig is om het risico van loondoorbetaling te verzekeren, is een afweging die u beter kunt maken op het moment dat de risico’s en de bijbehorende verzekeringspremie inzichtelijk zijn. Uw inkomensadviseur maakt dit voor u inzichtelijk.

Als u al een verzuimverzekering heeft, houd deze dan periodiek tegen het licht. Daarmee blijft zowel de dekking als de premie op het door u gewenste niveau.

Meer weten?

Wilt u meer weten over een verzekeringsoplossing voor loondoorbetaling bij ziekte? Onze inkomens- en pensioenadviseurs helpen u graag. Neem contact op  via telefoonnummer 070-7522837 of stuur chaterfinance een e-mail.info@chaterfinance.nl

English Version

Cover financial risks with (sick) absenteeism insurance.

Research shows that a sick employee costs you an average of € 250 per day. As an employer, you are obliged to continue to pay your sick employee a large part of the wages for a maximum of two years. Then there are the costs for reintegration. A (sick) absenteeism insurance can offer a solution.

Cover financial risks

With absenteeism insurance you cover the financial risk of continued payment of wages. If you combine this insurance with built-in cover for occupational health and safety services, absenteeism counseling will also be taken off your hands. The necessary reintegration costs are therefore often reimbursed.

Absenteeism insurance premium

The premium is expressed as a percentage of the total wage bill of the staff. Among other things, the business sector and the composition of the workforce are considered. The absenteeism figures for the past three years also influence the amount of the insurance premium.

Customization

In general it is desirable to have the cover in line with the agreements made in the collective labor agreement or the employment contract. But you don’t have to. Your organization may be able to absorb part of the risk itself, so that the insurance premium can also remain low. When determining the deductible period, you can choose ten working days, but also for example 130 or even 260 working days. The coverage of the insured wage bill can also vary from 70% to 100% in the first and / or the second year of insurance. Your advisor can determine the most suitable coverage and conditions at the best possible premium for your organization.

Knowing more?

Would you like to know more about an insurance solution for continued payment of wages during illness? Our income and pension advisers are happy to help you. Contact us via telephone number 070-7522837 or send us an email to: info@chaterfinance.nl