De investeringsaftrek – Deel 1

De investeringsaftrek – Deel 1

Aftrek van bedrijfsmiddelen

De investeringsaftrek verlaagt je fiscale winst, waardoor je als ondernemer minder belasting betaalt. Wanneer je investeert in bedrijfsmiddelen, dan kun je onder voorwaarden

 

gebruikmaken van dit belastingvoordeel. Hoe werkt dit?

Bij de investeringsaftrek gaat het om meerdere fiscale aftrekposten. Dit zijn de:

  • kleinschaligheidsinvesteringsaftrek milieu-investeringsaftrek
  • VAMIL energie-investeringsaftrek In het algemeen geldt voor deze aftrekposten dat je belastingplichtig moet zijn voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Daarnaast kun je nietalle aftrekposten combineren en heb je voor sommige investeringen geen recht op investeringsaftrek. Verder gelden per aftrekpost specifieke voorwaarden en bedragen.

 

Let op

De voorwaarden voor de investeringsaftrek zijn complex. Verdiep je hier goed in en laat je eventueel adviseren door een boekhouder of accountant. Daarmee voorkom je dat je de aftrek later alsnog moet terugbetalen. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost die wordt gebruikt voor bedrijfsmiddelen in het algemeen. Dan gaat het bijvoorbeeld om computers, kantoormeubelen of gereedschap.

 

Voor de KIA geldt een minimum investeringsbedrag per bedrijfsmiddel. Als het investeringsbedrag te laag is, dan komt het bedrijfsmiddel niet in aanmerking voor deze aftrekpost. Het minimum investeringsbedrag bedraagt € 450 per bedrijfsmiddel.

 

Verder hangt de hoogte van de aftrek af van de totale investering van je onderneming in het betreffende boekjaar. Op de website van de belastingdienst vind je alle voorwaarden en per boekjaar tabellen waarmee je de hoogte van de aftrek kunt bepalen.

 

Let op

Als je bedrijf onderdeel uitmaakt van een samenwerkingsverband, dan moet je alle individuele investeringen bij elkaar optellen. De hoogte van de aftrek is dan gebaseerd op de totale investering van het samenwerkingsverband en niet op de investering van elke onderneming afzonderlijk.

English Version

The Investment Allowances Part 1

Deduction of operating assets

The investment deduction reduces your taxable profit, so that you as an entrepreneur pay less tax. When you invest in company resources, you can under certain conditions

take advantage of this tax benefit. How does this work?

The investment deduction concerns several tax deductions. These are the:

  • Small-scale investment allowance for the environmental investment allowance
  • VAMIL energy investment deduction in general, for these deductible items you must be taxable for income tax or corporate income tax.

In addition, you cannot combine all deductible items and you are not entitled to an investment deduction for some investments. Furthermore, specific conditions and amounts apply to each deductible item.

Pay attention

The conditions for the investment deduction are complex. Learn more about this and get advice from an accountant or accountant. This prevents you from having to pay back the deduction afterwards. Small-scale investment allowances The small-scale investment allowance (KIA) is a deduction that is used for business assets in general. This concern, for example, computers, office furniture or tools.

A minimum investment amount per asset applies to the KIA. If the investment amount is too low, the business asset is not eligible for this deduction. The minimum investment amount is € 450 per business asset.

The amount of the deduction also depends on the total investment of your company in the relevant financial year. On the website of the Tax and Customs Authorities contains all the conditions and tables for each financial year with which you can determine the amount of the deduction.

Pay attention

If your company is part of a partnership, then you need to add up all individual investments. The amount of the deduction is then based on the total investment of the partnership and not on the investment of each company separately.