De investeringsaftrek – Deel 2 | Milieu

De investeringsaftrek – Deel 2 | Milieu

De milieu-investeringsaftrek (MIA) en VAMIL zijn twee verschillende regelingen die vaak worden gecombineerd. Beide worden gebruikt voor investeringen in bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan. Deze lijst wordt elk jaar bijgewerkt en kun je opvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Deze regelingen leveren op verschillende manieren belastingvoordeel op. Zo breng je met de MIA een percentage van het investeringsbedrag in mindering op de fiscale winst. En met de VAMIL schrijf je op een willekeurig moment af op een investering. 

Voor de MIA geldt een minimum investeringsbedrag per bedrijfsmiddel. Als het investeringsbedrag te laag is, dan komt het bedrijfsmiddel niet in aanmerking voor deze aftrekpost. Het minimum investeringsbedrag bedraagt € 2500 per bedrijfsmiddel.

Daarnaast moet je rekening houden met meer voorwaarden. Zo mag het bedrijfsmiddel niet eerder gebruikt zijn en kun je deze aftrekpost niet combineren met de energie-investeringsaftrek. Op de website van de Belastingdienst vind je alle voorwaarden en het percentage van de aftrek/afschrijving. Houd er ook rekening mee dat je je investering op tijd moet melden bij de RVO als je gebruik wilt maken van de MIA en/of de VAMIL.

Let op

Als je bedrijf onderdeel uitmaakt van een samenwerkingsverband, dan moet je alle individuele investeringen bij elkaar optellen. De hoogte van de aftrek is dan gebaseerd op de totale investering van het samenwerkingsverband en niet op de investering van elke onderneming afzonderlijk.

English Version

Environmental investment allowance and VAMIL.

The Environmental Investment Allowance (MIA) and VAMIL are two different schemes that are often combined. Both are used for investments in assets that are on the Environmental List. This list is updated every year and can be obtained from the Netherlands Enterprise Agency (RVO).

These schemes provide tax benefits in various ways. For example, with the MIA you deduct a percentage of the investment amount from the taxable profit. And with the VAMIL you can write off an investment at any time.

A minimum investment amount per business asset applies to the MIA. If the investment amount is too low, the business asset is not eligible for this deduction. The minimum investment amount is € 2500 per business asset.

In addition, you have to take into account more conditions. For example, the business asset may not have been used before and you cannot combine this deductible item with the energy investment allowance.

You can find all the conditions and the percentage of the deduction / depreciation. Also keep in mind that you must report your investment to the RVO on time if you want to use the MIA and / or the VAMIL.

Pay attention

If your company is part of a partnership, you must add up all individual investments. The amount of the deduction is then based on the total investment of the partnership and not on the investment of each company separately.