Een boekhoudkundige blik op het ongelukkige incident dat gebeurde met broer Abu Muhannad, eigenaar van Taiba supermarkt in Wijchen

Een boekhoudkundige blik op het ongelukkige incident dat gebeurde met broer Abu Muhannad, eigenaar van Taiba supermarkt in Wijchen

De laatste tijd zijn wij in de praktijk helaas geconfronteerd met enkele stalbranden.

Naast de emotionele schade is er dan natuurlijk ook sprake van grote financiële schade. Voor deze financiële schade heeft u een verzekering afgesloten.

Op de verzekeringspolis wordt verwezen naar clausules, de algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden voor de desbetreffende verzekering. Voor de dekking van de schade is het belangrijk dat u zich aan deze voorwaarden heeft gehouden.

Bent u goed op de hoogte van de polisvoorwaarden en waar u wel en niet voor verzekerd bent?

Aspecten van uw verzekering

Onderstaande vragen betreffen een aantal aspecten van uw verzekering waarmee u onaangename verrassingen kunt voorkomen.

  • Voor welk bedrag bent u verzekerd per gebeurtenis?
  • Is dit op basis van de vervangingswaarde (herbouwwaarde) of dagwaarde en is er een maximum bedrag opgenomen?
  • Zijn de mestkelders en fundering wel of niet mee verzekerd?
  • Is er nog asbest aanwezig?
  • Welke gevolgen heeft dit voor de dekking?
  • Zijn de opruimingskosten meeverzekerd en voor welk bedrag?
  • Heeft u een bedrijfsschadeverzekering?
  • Wat is het verzekerde bedrag?
  • Geldt dit voor één of twee jaar?
  • Is dit nog toereikend voor de huidige situatie?

Voldoen aan de voorwaarden

Daarnaast is het van belang dat u goed van de voorwaarden op de hoogte bent en deze ook daadwerkelijk binnen gestelde termijnen invult.

Deze voorwaarden zijn er voor de veiligheid van u en uw omgeving, maar kunnen bij een calamiteit ook een struikelblok zijn voor de dekking.

Zijn er voldoende brandblusapparaten (zoals voorgeschreven) aanwezig en zijn deze volgens de juiste NEN-voorschriften tijdig onderhouden en gekeurd?

Een ander belangrijk onderdeel is de elektrakeuring. Deze keuring moet afhankelijk van maatschappij iedere drie of vijf jaar volgens de vereiste veiligheidsnorm uitgevoerd worden. 

Is uw verzekering nog passend?

Als blijkt dat u niet voldoet aan de voorschriften of onvoldoende gedekt bent na een calamiteit is dat een zeer onaangename verrassing.

Zorg dat u bewust bent van de voorwaarden en dat deze goed op orde zijn. Bespreek daarom samen met uw bedrijfsadviseur van ChaterFinance of uw verzekering nog passend is bij uw huidige bedrijfsvoering.

Zijn er technische maatregelen te nemen die de kans op schade verkleinen? Denk bijvoorbeeld aan sprinklers en brandmuren tussen stallen. Met een tijdige check voorkomt u onaangename verrassingen.

Do you want to know more?

Please contact senior business advisor Fatiha Chater on telephone number 070-7522837 and send Chaterfinance an e-mail.

English Version

An accounting overview at the unfortunate incident suffered by brother Abu Muhannad, the owner of Taiba Supermarket in Wijchen

Unfortunately, we have recently been confronted with several barn fires in practice.

In addition to the emotional damage, there is of course also major financial damage. You have taken out insurance for this financial loss.

The insurance policy refers to clauses, the general terms and conditions, and the specific terms and conditions for the relevant insurance. It is important that you have complied with these conditions to cover the damage.

 

Are you well aware of the policy conditions and what you are and are not insured for?

Aspects of your insurance

The questions below concern a number of aspects of your insurance that can help you avoid unpleasant surprises.

For what amount are you insured per event?

Is this based on the replacement value (rebuild value) or current value and has a maximum amount been included?

Are the manure cellars and foundation insured or not?

Is there still asbestos present?

What consequences does this have for coverage?

Are the clearance costs also insured and for what amount?

Do you have business damage insurance?

What is the insured amount?

Is this for one or two years?

Is this still sufficient for the current situation?

 

Satisfy the conditions

In addition, it is important that you are well aware of the conditions and that you actually complete them within the specified periods.

These conditions are there for the safety of you and your surroundings, but can also be a stumbling block for the cover in the event of a calamity.

Are there sufficient fire extinguishers (as prescribed) present and have they been maintained and inspected in accordance with the correct NEN regulations?

Another important part is the electrical inspection. Depending on the company, this inspection must be carried out every three or five years in accordance with the required safety standard.

 

Is your insurance still appropriate?

If it turns out that you do not comply with the regulations or are insufficiently covered after a calamity, that is a very unpleasant surprise.

Make sure you are aware of the conditions and that they are in order. Therefore, discuss with your ChaterFinance business advisor whether your insurance is still appropriate for your current business operations.

Can technical measures be taken to reduce the risk of damage? For example, think of sprinklers and firewalls between stables. With a timely check, you avoid unpleasant surprises.