Een ondernemer in de ogen van de Belastingdienst

Een ondernemer in de ogen van de Belastingdienst

Het klinkt misschien een beetje raar, maar niet iedere ondernemer hoeft zijn of haar winst aan te geven bij de Belastingdienst. U kunt zich inschrijven bij de KvK, elk kwartaal btw betalen en toch pas aan het eind van het jaar aangifte inkomstenbelasting doen. En het omgekeerde is ook perfect mogelijk: je verdient geld met je hobby, en je vraagt je nu af of je officieel ondernemer bent of niet. Hoe bepaal je dan of je ondernemer bent in de ogen van de Belastingdienst?

Voordat je kunt bepalen of je ondernemer bent in de ogen van de Belastingdienst, is het belangrijk om eerst vast te stellen of je een onderneming hebt. De Kamer van Koophandel (KVK) hanteert drie criteria waarmee zij een bedrijf definieert:
– u levert een dienst of product
– u rekent een commercieel tarief
– je zaken doet met meer mensen dan alleen vrienden of familie.
Heb je alle bovenstaande drie vragen met ‘ja’ beantwoord? dan ben je een ondernemer!

Omzetbelasting en inkomstenbelasting
Als je voldoet aan de criteria die de KVK hanteert om een bedrijf te definiëren, betekent dat niet automatisch dat je ondernemer bent in de ogen van de Belastingdienst. Dat komt omdat er twee soorten belastingen zijn – omzetbelasting en inkomstenbelasting – die beide verschillende criteria hebben voor ondernemerschap.

Criteria omzetbelasting
U bent verplicht btw-aangifte te doen als u zzp’er bent en regelmatig geld verdient met uw onderneming. Of je aan deze criteria voldoet, wordt bepaald bij je inschrijving bij de KVK. Staat u daar niet ingeschreven, maar voldoet u wel aan de voorwaarden voor de omzetbelasting, dan bent u toch verplicht om een btw-nummer aan te vragen.

Criteria inkomstenbelasting
Bij de inkomstenbelasting, die aan het begin van elk nieuw jaar wordt ingediend, ligt dat anders. De Belastingdienst bekijkt dan per geval of u als ondernemer moet worden beoordeeld. Dit is dus alles behalve een uitgemaakte zaak.

De Belastingdienst hanteert de volgende criteria:
1. Continuïteit – u streeft ernaar zaken te blijven doen, bijvoorbeeld door nieuwe klanten aan te trekken of geld te sparen voor toekomstige activiteiten.
2. Zakelijk risico – u draagt het risico voor eventuele financiële verliezen, zoals niet-betalende klanten of investeringen die niet goed uitpakken.
3. Bedrijfsomvang – u werkt voor minimaal drie verschillende klanten per jaar en de afgelopen drie jaar waren uw winsten groter dan uw verliezen.
4. Onafhankelijkheid – je bent vrij om je werk in te richten zoals jij dat wilt en je eigen tarieven te bepalen.
Het is u misschien opgevallen dat de criteria niet altijd duidelijk gedefinieerd zijn. Dit betekent dat u als ondernemer proactief uw positie moet bepalen.

U kunt hiervoor de OndernemersCheck van de Belastingdienst gebruiken. Houd er rekening mee dat de Belastingdienst na ontvangst van uw aangifte altijd anders kan beslissen en dat u mogelijk verplicht moet zijn om winstaangifte of aangifte privé te doen.

Het doen van een winst- of andere inkomstenaangifte

Voor de inkomstenbelasting is de ondernemersaftrek het belangrijkste voordeel. Naast een aantal inhoudingen en toeslagen is de eigenwoningaftrek de meest gebruikte. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u 1.225 uur werken. Drie tot vier dagen per week werk je voor je bedrijf. U bespaart in 2022 € 6.310 op uw fiscale winst met toepassing van de zelfstandigenaftrek. Daarnaast komt u als ondernemer in aanmerking voor de mkb-winstvrijstelling, waardoor uw belastbare winst met veertien procent wordt verlaagd. Beide regelingen kunnen dus een flinke impact hebben op uw belastingaangifte!

Belasting wordt betaald over inkomen, niet over zakelijke uitgaven, dus als u inkomen heeft, moet u dit aangeven bij ‘Overige inkomsten’. De kosten die u maakt om deze inkomsten te realiseren, kunt u wel declareren, maar u komt niet in aanmerking voor ondernemersaftrek of mkb-winstvrijstelling.

U kunt Chaterfinance altijd raadplegen over uw situatie en wij adviseren.

English Version

In the eyes of the Netherlands Tax Administration, an entrepreneur

An entrepreneur in the eyes of the Netherlands Taxation

It may sound slightly weird, but not every entrepreneur has to declare his or her profits to the Dutch Tax. You can have a Chamber of Commerce registration, pay VAT every quarter, and still only submit a private income tax return at the end of the year. And the opposite is also perfectly possible: you earn money with your hobby, and you’re now wondering if you’re officially an entrepreneur or not. So how can you determine if you’re an entrepreneur in the eyes of the Dutch Tax and Customs Administration?

Before you can determine whether you are an entrepreneur in the eyes of the tax authorities, it’s important to first determine whether you have a business. The Dutch Chamber of Commerce (KVK) has three criteria with which it defines a business:
– you provide a service or product
– you charge a commercial rate
– you do business with more people than just friends or family.
Have you answered all the above three questions with a ‘yes’? then, you’re a business owner!

Turnover tax and income tax
If you meet the criteria the KVK uses to define a business, this doesn’t automatically mean that you’re an entrepreneur in the eyes of the Dutch Tax and Customs Administration. That’s because there are two types of taxes – turnover tax and income tax – both of which have different criteria for an entrepreneurship.

Criteria turnover tax
You’re obliged to file a VAT return if you’re self-employed and you earn money from your business on a regular basis. Whether you meet these criteria is determined when you register with the KVK. If you’re not registered there, but you do meet the turnover tax criteria, you’re still obliged to request a VAT number.

Criteria income tax
Things are different in regard to the income tax, which is filed at the beginning of each new year. In this case, the Dutch Tax and Customs Administration checks on a case-by-case basis whether you’re to be assessed as an entrepreneur. So this is everything but a foregone conclusion.

The tax authorities will use the following criteria:
1. Continuity – you strive to continue doing business, for example by attracting new customers or by saving money for future activities.
2. Business risk – you bear the risk for any possible financial losses, such as non-paying customers or investments that don’t turn out well.
3. Size of business – you work for at least three different customers a year, and over the past three years your profits were larger than your losses.
4. Independence – you’re free to arrange your work the way you want to and to determine your own rates.
You might have noticed that the criteria are not always clearly defined. This means that you, as an entrepreneur, must proactively determine your position.

You can use the Check for Entrepreneurs (OndernemersCheck, in Dutch) of the Dutch Tax and Customs Administration for this. Please note that the Tax Authorities can always rule differently once they’ve received your tax return, and that you may be obliged to file either a profit return or a private tax return.

Making a profit or other income declaration

For income tax purposes, the entrepreneur allowance is the most important benefit. In addition to several deductions and allowances, the private business ownership allowance is the most commonly used. To qualify, you must work 1,225 hours. Three to four days a week, you work for your business. You will save € 6,310 on your taxable profit in 2022 when the private business ownership allowance is applied. Additionally, as an entrepreneur, you qualify for the SME profit exemption, which reduces your taxable profit by fourteen percent. Therefore, both schemes can have a significant impact on your tax return!

Taxes are paid on income, not on business expenses, so if you have income, you must report it as ‘Other income’. You can still declare any costs incurred in realizing this income, but you won’t be eligible for entrepreneur allowances or SME profit exemptions.

You can always consult Chaterfinance about your situation, and we will advise.