FISCAAL ADVIES : Begrenzing startersvrijstelling overdrachtsbelasting

FISCAAL ADVIES : Begrenzing startersvrijstelling overdrachtsbelasting

Op Prinsjesdag maakte het kabinet bekend dat starters tussen de 18 en 35 jaar vanaf 1 januari 2021 geen overdrachtsbelasting meer hoeven te betalen bij het kopen van hun eerste woning. Nu maakt het kabinet bekend dat de vrijstelling enkel geldt voor woningen met een waarde tot € 400.000.

Begrenzing startersvrijstelling overdrachtsbelasting.

Via een brief aan de Tweede Kamer maakt Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken bekend dat de startersvrijstelling wordt beperkt tot een woningwaarde van €400.000. Deze waardegrens moet ervoor zorgen dat de vrijstelling alleen toekomt aan jonge starters die een steuntje in de rug het hardst nodig hebben.

De wijziging betekent dat starters die een huis kopen met een hogere waarde dan € 400.000, net als alle andere huizenkopers, 2% overdrachtsbelasting moeten betalen. Let wel, dit geldt alleen voor woningen die dienen als ‘hoofdverblijf’. Bij overschrijding van de waardegrens zijn kopers over de hele waarde van de woning overdrachtsbelasting verschuldigd, en dus niet alleen over het bedrag boven de waardegrens.

De wijziging gaat in vanaf 1 april 2021. Dit betekent dat starters nog van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 kunnen profiteren van de vrijstelling, ongeacht de aanschafwaarde van een woning. Het kabinet indexeert de grens van € 400.000 jaarlijks.

Meer weten?

Voorkom vervelende verrassingen en laat u hierover goed adviseren. Onze fiscale adviseurs volgen de ontwikkelingen op de voet. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met chaterdinance, , via telefoonnummer 070-7522837 of e-mail info@chaterfinance.nl.

English Version

TAX ADVICE: Limits starters exemption from transfer tax

On Budget Day, the cabinet announced that starters between the ages of 18 and 35 will no longer have to pay transfer tax from 1 January 2021 when buying their first home. The cabinet has now announced that the exemption only applies to homes with a value up to € 400,000.

Limitation of the starter’s exemption from transfer tax

In a letter to the House of Representatives, Minister Ollongren of the Interior announced that the start-up exemption will be limited to a home value of € 400,000. This value limit is intended to ensure that the exemption is only granted to young starters who need a helping hand the most.

The change means that first-time buyers who buy a home with a value greater than $ 400,000, like all other home buyers, will have to pay 2% transfer tax. Please note, this only applies to homes that serve as “main residence”. If the value limit is exceeded, buyers are liable to transfer tax on the entire value of the home, and not only on the amount above the value limit.

The change will take effect from April 1, 2021. This means that starters can still benefit from the exemption from January 1, 2021 to March 31, 2021, regardless of the purchase value of a home. The cabinet indexes the limit of € 400,000 annually.

Whould you like to Know more?

Avoid nasty surprises and get good advice about this. Our tax advisers keep a close eye on developments. Do you have any questions or would you like more information? Please contact chaterdinance, via telephone number 070-7522837 or e-mail info@chaterfinance.nl