FISCAAL ADVIES: Nog in 2020 Investeren of Juist Niet?

FISCAAL ADVIES: Nog in 2020 Investeren of Juist Niet?

In sommige gevallen kan het verstandig zijn om nog in 2020 te investeren en dit niet uit te stellen tot 2021. Wij zetten de mogelijkheden om dit jaar nog fiscaal voordeel te behalen voor u op een rij.

Benut de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

U kunt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek toepassen wanneer u tussen € 2.400 en € 323.544 investeert in bedrijfsmiddelen. Heeft u in 2020 al zoveel investeringen gedaan dat u het maximumbedrag van € 323.544 nadert of daar al overheen bent? Dan kan het voordeliger zijn om een investering uit te stellen tot volgend jaar, als u in 2021 minder investeringen verwacht. Omdat het percentage van de KIA lager wordt naarmate u meer investeert, kan het ook voordeliger uitpakken om investeringen uit te stellen tot 2021 als u in 2020 al meer dan € 107.848 heeft geïnvesteerd.

Let op desinvesteringsbijtelling

Gaat u een bedrijfsmiddel verkopen of inruilen? En heeft u dit bedrijfsmiddel minder dan vijf jaar geleden aangeschaft en heeft u daarop investeringsaftrek toegepast? Dan moet u mogelijk een deel van die genoten investeringsaftrek terugbetalen. Door de verkoop van dit bedrijfsmiddel uit te stellen, kunt u mogelijk de desinvesteringsbijtelling beperken of zelfs vermijden.

Herinvesteringsreserve

Heeft uw onderneming een herinvesteringsreserve? Zorg ervoor dat deze niet vrijvalt aan het einde van 2020, om afrekening te voorkomen. Is de reserve gevormd in 2017, dan kunt u vrijval voorkomen door nog in 2020 een vervangende investering te doen. In sommige, bijzondere gevallen kunt u een termijnverlenging krijgen om vrijval te voorkomen. Treed dan wel zo snel mogelijk in overleg met de Belastingdienst. Let op dat u steeds moet kunnen onderbouwen dat u daadwerkelijk van plan bent om (een) vervangende investering(en) te doen. Kunt u dit niet, dan zal de herinvesteringsreserve moeten vrijvallen!

Meer weten?

Wilt u meer weten over het behalen van fiscaal voordeel? Neem contact op met Fatiha Chater belastingadviseur, via telefoonnummer 070-7522837 of stuur een e-mail naar: info@chaterfinance.nl

English Version

In some cases, it may be wise to invest in 2020 and not postpone this until 2021. We have listed the options for obtaining tax benefits for you this year.

Use the small-scale investment allowance (KIA)

You can apply the small-scale investment deduction when you invest between € 2,400 and € 323,544 in business assets. Have you already made so many investments in 2020 that you are approaching or have already exceeded the maximum amount of € 323,544? Then it may be cheaper to postpone an investment until next year, if you expect fewer investments in 2021. Because the percentage of the KIA decreases as you invest, it can also be more beneficial to postpone investments until 2021 if you have already invested more than € 107,848 in 2020.

Pay attention to disinvestment addition

Are you going to sell or trade-in a business asset? And did you purchase this business asset less than five years ago and did you apply an investment deduction for it? In that case, you may have to repay part of the investment allowance enjoyed. By postponing the sale of this asset, you may be able to reduce or even avoid the divestment charge.

Reinvestment reserve

Does your company have a reinvestment reserve? To avoid settlement, make sure it does not become available at the end of 2020. If the reserve was formed in 2017, you can prevent release by making a replacement investment in 2020. In some special cases you can get a term extension to prevent release. In that case, consult with the tax authorities as soon as possible. Please note that you must always be able to substantiate that you actually intend to make (a) replacement investment (s). If you are not able to do this, the reinvestment reserve will have to be released!

Knowing more?

Would you like to know more about obtaining a tax benefit? Contact Fatiha Chater tax advisor, via telephone number 070-7522837 or send an e-mail to info@chaterfinance.nl