Gemeentelijke regelingen voor mensen met een laag inkomen

Gemeentelijke regelingen voor mensen met een laag inkomen

Iedere gemeente ondersteunt huishoudens met een laag inkomen. Zo kunnen deze huishoudens alle echt noodzakelijke uitgaven doen. Hier leest u meer over regelingen van de gemeente.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten die niet via een andere regeling vergoed worden, bijvoorbeeld kosten in verband met ziekte, een verhuizing of echtscheiding.

 

Krijgt u te maken met onverwacht hoge kosten? En kunt u deze niet betalen van uw uitkering of loon? Dan kunt u een beroep doen op bijzondere bijstand. Uw gemeente kan dan de kosten vergoeden voor bijvoorbeeld een babyuitzet, de extra kosten voor een maaltijdvoorziening of voor bewindvoering. Of u voor bijzondere bijstand in aanmerking komt, hangt af van uw inkomen en uw vermogen.

 € 6295 is het buiten beschouwing te laten vermogen voor een alleenstaande

Kosten aantonen

Wilt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand, dan moet u de kosten echt hebben gemaakt of nog gaan maken. Sommige gemeenten geven geen vergoeding als de kosten al gemaakt zijn, dus het is verstandig na te vragen of u in aanmerking komt voor een vergoeding vóórdat u een product koopt.

U mag dezelfde kosten niet terug kunnen krijgen via een andere regeling, voorziening of verzekering zoals uw (aanvullende) ziektekostenverzekering of de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning ). U moet de kosten kunnen aantonen met een bewijs van aankoop of betaling. Neem contact op met uw gemeente om de bijzondere bijstand aan te vragen.

 

Naast de bijzondere bijstand kennen gemeenten andere inkomensondersteunende maatregelen. Die zijn in elke gemeente weer iets anders: gemeenten zijn vrij om hun eigen regelingen vast te stellen en hanteren verschillende voorwaarden en bedragen. Hieronder staat een overzicht van regelingen die in veel gemeenten voorkomen.

Individuele inkomenstoeslag

Bent u tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd en moet u langdurig rondkomen van een minimuminkomen zonder zicht op een hoger inkomen, dan kunt u in aanmerking komen voor de  individuele inkomenstoeslag. Dit is een jaarlijkse toeslag. Ook mensen met een laag inkomen uit werk hebben hier recht op. De gemeente bepaalt tot welk inkomen er recht is op de toeslag, hoe lang u al van dit inkomen rond moet komen (de zgn. referteperiode, meestal 3 of 5 jaar) en de hoogte van de toeslag. De gemeente toetst per huishouden of er recht is op deze toeslag.

Schoolkosten

De gemeente kan een bijdrage verstrekken in de indirecte schoolkosten van kinderen voor bijvoorbeeld een schoolkamp, schooltas, fiets of leermiddelen. Vraag bij uw gemeente na of er een vergoedingsregeling of kortingsregeling is. De gemeente kan u ook vertellen wat deze regeling precies inhoudt en hoe u deze aan kunt vragen.

Collectieve zorgverzekeringen

Gemeenten kunnen inwoners met een laag inkomen een collectieve ziektekostenverzekering aanbieden. Het gaat altijd om een basisverzekering plus een aanvullende verzekering. De zorgverzekeraar biedt dan een collectiviteitskorting aan. Daarnaast kan de gemeente een bijdrage aan de premie verstrekken. Ook kunnen gemeenten werken met ‘gemeente-pakketten’. Voor dezelfde premie krijgt u dan een uitgebreider pakket aangeboden.

Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is bedoeld voor studenten vanaf 18 jaar die door hun medische beperking structureel niet in staat zijn om naast hun studie bij te verdienen. Hierdoor krijgen ook jongeren met een medische beperking de mogelijkheid om een studie te volgen en zo een betere kans op een baan te maken. De hoogte van de toeslag en de criteria om ervoor in aanmerking te komen verschillen per gemeente en zijn afhankelijk van de leeftijd van de student.

Er ligt een wetsvoorstel om de studietoeslag in iedere gemeente gelijk te trekken naar ongeveer 300 euro per maand. Voor veel studenten met een medische beperking betekent dit dat na de wetswijziging hun toeslag omhoog gaat. Ook de aanvraag- en toekenningsprocedure zal gelijk worden getrokken. De uitvoering van de individuele studietoeslag blijft bij gemeenten.

Regelingen voor sport en culturele activiteiten

Veel gemeenten kennen regelingen die de maatschappelijke participatie bevorderen. Denk aan deelname aan een cursus, muzieklessen of lidmaatschap van een sportclub. Deze regelingen voorkómen dat mensen met een laag inkomen in een sociaal isolement terechtkomen.

Vooral grotere gemeenten werken in dit kader vaak met een stadspas. Daarmee krijgt u direct korting. Andere gemeenten hebben een declaratiefonds. U kunt dan uw gemaakte kosten indienen, die door de gemeente tot een bepaald bedrag vergoed kunnen worden. Gemeenten moeten (eventueel met een steekproef) controleren of de kosten echt zijn gemaakt.

Tip: In veel gemeenten kunnen gezinnen die niet kunnen rondkomen tijdelijk hulp krijgen van een voedselbank of kledingbank. Aanmelden gaat via een hulpverlenende organisatie zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werk of thuiszorg. Sommige gemeenten hebben meer van dit soort banken. Bij een speelgoedbank kunnen ouders met een klein budget speelgoed voor hun (klein)kinderen verkrijgen, bijvoorbeeld op vertoon van gemeentepas of via een doorverwijzing vanuit de hulpverlening. En er bestaan ook banken voor huisdieren, die voeding en bijvoorbeeld kattengrit aanbieden. Welke banken actief zijn verschilt per gemeente.

Kom ik in aanmerking voor minima-regelingen?

De gemeente bepaalt de voorwaarden. Deze kunnen per gemeente en per regeling verschillen.

 

Gemeenten hanteren hierbij een bovengrens, bijvoorbeeld 120 procent van de bijstandsnorm. Heeft u een inkomen boven deze grens, dan komt u niet in aanmerking voor minima-regelingen.

Voor bijzondere bijstand kan een gemeente draagkracht berekenen. Dit is het bedrag dat u zelf moet betalen. Zijn de kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt, hoger dan uw draagkracht, dan krijgt u dat gedeelte vergoed. Het kan dus heel goed dat u met een betaalde baan in aanmerking komt voor een tegemoetkoming. Soms gaat het dan om een gedeeltelijke vergoeding.

 

Het is verstandig om bij de Sociale Dienst van uw gemeente na te vragen of u in aanmerking komt voor een vergoeding vóórdat u een product koopt. De gemeente beoordeelt iedere aanvraag apart. Houd er rekening mee dat een gemeente een eigen bijdrage kan vragen

Voor meer informatie over bijzondere bijstand kunt u terecht bij Chater finance

Maak gebruik van uw recht

Niet iedereen die recht heeft op gemeentelijke regelingen maakt hier gebruik van. Misschien geldt dit ook voor u. Bijvoorbeeld omdat u de regeling niet kent. Of omdat u ervan uitgaat dat u er geen recht op heeft. Misschien ziet u op tegen een ingewikkelde procedure. Of vindt u dat anderen de financiële compensatie harder nodig hebben. Zo loopt u echter misschien geld mis waar u recht op heeft.

 

Tip: Wilt u weten op welke tegemoetkomingen u recht heeft? Bereken het makkelijk op Bereken uw recht. Ook landelijke regelingen zoals huur- en zorgtoeslag zijn opgenomen in Bereken uw recht.

 

Let op: Bijzondere bijstand is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en is dus niet in Bereken uw recht opgenomen. Heeft u persoonlijke onvermijdbare kosten, vraag dan bij uw gemeente na of u voor vergoeding in aanmerking komt.

English Version

Municipal schemes for people with a low income

 

Each municipality supports low-income households. In this way, these households can make all real expenses. You can read more about municipal regulations here.

Special welfare

Special assistance is intended for special expenses that are not reimbursed through another scheme, for example, costs related to illness, moving house, or divorce.

 

Are you dealing with unexpectedly high costs? And can you not pay this from your payment of wages? Then you can apply for special assistance. Your municipality can then reimburse the costs for, for example, a layette, the extra costs for a meal provision or for administration. Whether you come for special assistance with expenses depends on your income and your assets.

 € 6295 is the ability to leave out of sight for a single person

Extend costs

If you want to come in for special assistance, then you must have actually incurred the costs of still making it. Some municipalities do not reimburse if the costs are incurred, so it is wise to check your results for reimbursement before you buy a product.

You may not be able to get the same costs back through another arrangement, provision of insurance such as your (supplementary) health insurance under the Social Support Act (Social Support Act). You must be able to pay the costs with proof of purchase. Contact your municipality to request special assistance.

 

In addition to special assistance, municipalities have other income support measures. These are slightly different in every municipality: municipalities are free to make their own arrangements and have different conditions and amounts. An overview is an overview of schemes that occur in many municipalities.

Individual income allowance

If you are 21 years old and have reached the state pension age and you can manage on a minimum income for a long time without the prospect of a higher income, you can enter the results for the individual income supplement. This is an annual fee. People with a low income from work are also entitled to this. The municipality determines to which income you are entitled to the allowance, how long you have been able to get by on this income (the so-called reference period, 3 of 5 years), and the amount of the allowance. The municipality assesses whether each household is entitled to this allowance. 

School fees

The municipality can provide a contribution to the indirect school costs of children for, for example, a school camp, school bag, bicycle or educational materials. Check with your municipality whether there is a reimbursement scheme or discount scheme. The municipality can also tell you exactly what this scheme entails and how you can ask questions about it.

Collective health insurances

Municipalities can offer residents with a low income group health insurance. It always concerns basic insurance plus supplementary insurance. The health insurer then offers a group discount. In addition, the municipality can provide a contribution to the premium. Municipalities can also work with municipal packages. You will be offered a more extensive package for the same premium.

Individual study allowance

The individual study allowance is intended for students from the age of 18 who are structurally unable to earn additional income in addition to their studies due to their medical limitations. This gives young people with a medical disability the opportunity to study and thus have a better chance of a job. The amount of the supplement and the criteria for arriving in advance differ per municipality and depend on the age of the student.

There is a net to equalize the study allowance in each municipality to about 300 euros per month. For many students with a medical disability, this means that their allowance will increase after the amendment of the law. The application and award will also be equalized. The implementation of the individual study allowance remains with the municipalities.

Arrangements for sports and cultural activities

Many municipalities have schemes that promote social participation. Think of participating in a course, music lessons or membership of a sports club. These schemes prevent people with a low income from ending up in social isolation.

Larger municipalities in particular often work with a city pass in this context. you will receive an immediate discount. Other municipalities have a declaration fund. You can then submit costs to your municipality, which can be paid by the up to a certain amount. Municipalities must (possibly with adjustments) of the costs have actually been incurred.

Tip: In many municipalities, families can receive temporary help from a food bank or clothing bank. You can register through an aid organization such as church social work or home care. Some municipalities have more of these types of banks. At a toy bank, parents with a small budget can obtain toys for their (grand)children, for example on presentation of a municipal card or via a referral from the social services. And there are also pet benches, which offer food and, for example, cat litter. Which banks are active per municipality.

Am I considering minimum schemes?

The municipality determines the conditions. These may differ per municipality and per scheme.

 

Municipalities above have an upper limit, for example 120 percent of the social assistance standard. If you have an income above this limit, you will not be included in the guidelines for minimum schemes.

A municipality can calculate the carrying capacity for special assistance. This is the amount that you have to pay yourself. If the costs for which you are requesting special assistance exceed your financial means, you will receive these reimbursements. It is therefore very possible that you agree with a paid job for an allowance. Sometimes it is compensation.

 

It is wise to check with the Social Services of your municipality whether you are eligible for compensation before you buy a product. The municipality application requests separately. Keep in mind that a municipality can ask for a personal contribution

For more information about special assistance, please contact Chater finance

Exercise your right

Not everyone who is entitled to municipal schemes makes use of this. Maybe this also applies to you. For example, because you do not know the scheme. Or because you assume that you are not entitled to it. You may be afraid of a procedure. Or do you think that others need the financial compensation more? You may miss out on money that you are entitled to.

 

Tip: Would you like to know which allowances you are entitled to? Calculate it easily on Calculate your entitlement. National schemes such as rent and health care allowance are also included in Calculate your entitlement.

 

Please note: Special assistance depends on your personal situation and is therefore not included in Calculate your entitlement. If you have unavoidable personal costs, ask your municipality whether you plan to be reimbursed.