Heb ik recht op de individuele inkomenstoeslag €€€?

Heb ik recht op de individuele inkomenstoeslag €€€?

Heeft u al langere tijd een laag inkomen en verwacht u hierin geen verbetering? Dan kunt u misschien een aanvulling krijgen van de gemeente. Dit heet individuele inkomenstoeslag. Dit is een jaarlijkse toeslag als aanvulling op uw inkomen. U vraagt de individuele inkomenstoeslag bij uw gemeente aan. Uw gemeente geeft ook informatie over de voorwaarden die gelden.

Individuele inkomenstoeslag: voor wie?

 • Om in aanmerking te komen voor een individuele inkomenstoeslag moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • u bent ouder dan 21 jaar maar jonger dan de AOW-leeftijd;
 • u heeft geen of weinig inkomen en vermogen;
 • u heeft geen of heel weinig kans op een baan of op hogere inkomsten.
 • Bent u AOW-gerechtigd? Dan geldt voor u een hogere bijstandsnorm en komt u niet in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag.

Let op!

 • De gemeente kan nog andere voorwaarden stellen, bijvoorbeeld dat u heeft geprobeerd uw inkomen te verhogen. Informeer hierover bij uw gemeente.
 • De hoogte van de toeslag verschilt per gemeente en hangt af van uw situatie. De gemeente betaalt het bedrag in 1 keer uit.

 

Chater Finance heeft getracht de regels omtrent het huren en verhuren van een woning voor je samen te vatten. Dit betreft geen advies en daar kunnen geen rechten aan worden ontleend. Bij twijfel raden wij u aan ons te raadplegen.

English Version

Am I entitled to the individual income supplement?

Have you had a low income for a long time and do you expect no improvement? Then you may be able to receive an additional supplement from your municipality. This is called individual income supplement. This is an annual supplement to supplement your income. You apply for the individual income supplement from your municipality. Your municipality also provides information about the conditions that apply.

Individual income supplement: for whom?
To be eligible for an individual income supplement, you must meet the following conditions:

 • you are older than 21 years but younger than the AOW age;
 • you have little or no income and assets;
 • you have no or very little chance of a job or higher income.
 • Are you entitled to AOW? Then a higher social assistance standard applies to you and you are not eligible for the individual income supplement.

Pay attention!

 • The municipality can impose other conditions, for example that you have tried to increase your income. Ask your municipality about this.
 • The amount of the allowance differs per municipality and depends on your situation. The municipality pays the amount in one go.

Chater Finance Office tried to summarize the rules related to the individual income supplement. This is advice and no rights can be extracted from it. If you are in doubt or want additional information, we recommend that you contact us.