Herinneringen voor belastingaangifte voor april 2020

Herinneringen voor belastingaangifte voor april 2020

In april 2020 vragen deze zaken uw aandacht Aangifte inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting

  • Zorgtoeslag
  • Omzetbelasting
  • Loonbelasting
  • Voorlopige aanslag
  • Indienen aangiften IB/VPB

Heeft u uitstel gekregen voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting op basis van de uitstelregeling voor belastingconsulenten? Dan moet u vóór 1 mei 2020 de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2019 indienen.

Aanvraag zorgtoeslag Heeft u op basis van de uitstelregeling voor belastingconsulenten uitstel gekregen voor het indienen van de aangifte komstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u nog tot 1 mei 2020 zorgtoeslag aanvragen over het jaar 2018.

Volgt uit de aangifte dat u recht heeft op zorgtoeslag?
Dan krijgt u deze alleen als de toeslag tijdig is aangevraagd.

Kwartaalaangifte omzetbelasting 2020 of maandaangifte maart 2020.
Uiterlijk 30 april 2020 moet u in het geval van kwartaalaangiften, de aangifte omzetbelasting doen over het eerste kwartaal van 2020. In het geval van maandaangiften, moet u uiterlijk 30 april 2020 de aangifte omzetbelasting doen over maart 2020. De verschuldigde belasting moet ook op deze datum zijn betaald.

Aangifte loonbelasting maart 2020 Uiterlijk 30 april 2020 dient de aangifte loonbelasting gedaan te worden over maart 2020. Tevens dient de verschuldigde belasting op deze datum betaald te zijn.

Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting en/of inkomstenbelasting over 2019 en belastingrente.

Bent u naar verwachting inkomsten- of vennootschapsbelasting verschuldigd?
Vraag dan een voorlopige aanslag aan om verschuldigde belastingrente (deels) te voorkomen. Dien voor de eerste dag van de vijfde maand na einde van het (fiscale) boekjaar een verzoek om een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting in. Bij een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar, moet het verzoek dus zijn ingediend vóór 1 mei 2020 (bij een gebroken boekjaar geldt dat het verzoek binnen vier maanden na afloop van het boekjaar moet worden gedaan). Dien daarnaast een verzoek om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting in vóór 1 mei 2020.

Als er voor 1 juli 2020 geen aanslag is opgelegd, bent u belastingrente verschuldigd over de te betalen belasting

Belangrijk: coronacrisis
Tijdens de coronacrisis kan afwijken wet- en regelgeving voor u gelden.
Meer informatie hierover vindt u op onze website.

Meer informatie
Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met chaterfinance
telefoonnummer 070-7522837 | of Stuur mail info@chaterfinance.nl .

English Version

April 2020 tax return reminders

In April 2020, these matters will require your attention. Income tax and / or corporate income tax return.

  • Care allowance
  • Sales tax
  • Payroll tax
  • Provisional assessment
  • Submitting tax returns IB / Vpb

Have you received a postponement for filing the income tax or corporate income tax return on the basis of the deferral for tax consultants? Then you must submit the income tax or corporate tax return 2019 before 1 May 2020.

Application for health care allowance

Have you been granted a postponement for filing the income tax or corporate tax return on the basis of the deferral scheme for tax consultants?

In that case, you can still apply for health care allowance for the year 2018 until 1 May 2020. Does the declaration that entitle you to health care allowance follow? Then you will only receive this if the allowance has been applied for in time.

Quarterly sales tax return 2020 or monthly return March 2020.

By April 30, 2020, in the case of quarterly returns, you must file the sales tax return for the first quarter of 2020. In the case of monthly returns, you must submit the file a turnover tax return for March 2020. The tax due must also be paid on this date.

Payroll tax return March 2020

The wage tax return must be made for March 2020 by 30 April 2020 at the latest. The tax due must also be paid on this date.

Provisional assessment of corporation tax and / or income tax for 2019 and tax interest.

Are you expected to be income or corporate tax due?

In that case, apply for a provisional assessment for someone to be charged. to prevent tax interest (in part). Submit a request for a provisional corporate tax assessment for the first day of the fifth month after the end of the (fiscal) financial year. For a financial year equal to the calendar year, the request must therefore be submitted before 1 May 2020 (for a broken financial year, the request must be made within four months after the end of the financial year). In addition, submit a request for a provisional income tax assessment before 1 May 2020. 

If no assessment has been imposed before 1 July 2020, you will owe tax interest on the tax to be paid.

Important: Corona crisis

During this current crisis, different laws and regulations may apply to you.

Would you like to know more about this topic?

You can contact always contact our office via: (0)707522837 – info@chaterfinance.nl