Het lage inkomensvoordeel (LIV)

Het lage inkomensvoordeel (LIV)

Het lage inkomensvoordeel (LIV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers van 21 jaar of ouder in dienst hebben met een laag loon, met als doel het in dienst nemen van dan wel het behouden van werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Deze tegemoetkoming oplopen tot wel €960,-.

 

Een werkgever heeft recht op het LIV wanneer een werknemer voldoet aan alle onderstaande voorwaarden:

· De werknemer is verzekerd voor 1 of meer van de werknemersverzekeringen.

· De werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal €10,48 en maximaal €13,12.

· De werknemer heeft tenminste 1248 verloonde uren per kalenderjaar.

· De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

 

Daarnaast kunnen werknemers tussen 18 en 20 jaar, met als peildatum 31-12-2020, in aanmerking komen voor het jeugd-LIV. Dit kan oplopen tot een tegemoetkoming van €613,60 voor een 20-jarige. Bij het jeugd-LIV is er geen minimaal aantal verloonde uren per kalenderjaar van toepassing en komt elke werknemer met een uurloon binnen de juiste grenzen in aanmerking voor deze tegemoetkoming.

 

Als u in aanmerking komt voor de bovengenoemde LIV hoeft er geen actie te worden ondernomen. Echter adviseren wij wel om voor uw specifieke situatie te beoordelen of er bepaalde werknemers zijn die net niet aan de voorwaarden voldoen maar door een aanpassing nu in de laatste maand van 2020 toch aan de volwaarden gaan voldoen. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld extra uren uitbetalen of een (extra) vergoeding dan wel inhouding, waardoor u toch LIV voor de werknemer zal ontvangen.

English Version

The low-income benefit (LIV)

The low-income benefit (LIV) is an annual allowance for employers who employ employees of 21 years or older with a low wage, with the aim of hiring or retaining employees with a vulnerable position in the labor market. This allowance can be up to €960.

An employer is entitled to the LIV when an employee meets all of the following conditions:

  • The employee is insured under 1 or more of the employee insurance policies.
  • The employee has an average hourly wage of at least €10.48 and at most €13.12.
  • The employee has at least 1248 paid hours per calendar year.
  • The employee has not yet reached the state pension age.

In addition, employees between the ages of 18 and 20, with a reference date of 31-12-2020, may be eligible for the youth LIV. This can go up to an allowance of €613.60 for a 20-year-old. With the youth LIV there is no minimum number of paid hours per calendar year and every employee with an hourly wage within the correct limits is eligible for this allowance.

If you qualify for the above LIV, no action is required. However, we do recommend that you assess for your specific situation whether there are certain employees who just do not meet the conditions, but will now meet the full terms and conditions due to an adjustment in the last month of 2020. You can think of, for example, paying extra hours or an (extra) allowance or deduction, so that you will still receive LIV for the employee.