Hoe Zit Het Precies Met De Kosten Die Op Je Tandartsrekening Staan?

Hoe Zit Het Precies Met De Kosten Die Op Je Tandartsrekening Staan?

Verschillen de tarieven van een behandeling per tandarts?

Er zijn vaste tarieven voor verrichtingen die de tandarts uitvoert. Die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het kan wel voorkomen dat voor dezelfde behandeling verschillende kosten in rekening worden gebracht. Dit komt dan door de extra verrichtingen die bij een behandeling zitten. Zo kan het zijn dat de ene patiënt graag verdoofd wordt bij het boren van een gaatje, en van de andere hoeft dat niet. Voor verdoving moet dan extra betaald worden.

Zijn tandartsen verplicht vooraf de kosten van een behandeling te vermelden?

Mochten de kosten van een behandeling boven de 250 euro uitkomen, danis de tandarts verplicht vooraf een begroting te geven. Je kan je tandarts in alle gevallen zelf om een begroting of kosteninschatting vragen als je wilt weten hoe veel je kwijt zal zijn.

Hoe weet ik welk tarief bij welke behandeling hoort?

Alle verrichtingen van de tandarts bij een behandeling staan apart vermeld op de rekening. Elke verrichting heeft een eigen code met een eigen tarief.

Welke tandartskosten worden vergoed?

Voor jongeren tot 18 jaar zit mondzorg in de basisverzekering. Alle behandelingen met uitzondering van kronen, bruggen en beugels worden vergoed. Voor volwassenen dekt de basisverzekering de kosten van chirurgische tandheelkundige hulp door een kaakchirurg, röntgenonderzoek,uitneembare kunstgebitten en op indicatie een klikgebit. Bij het afsluiten van een aanvullende verzekering worden meer behandelingen vergoed. Welke behandelingen en hoeveel je vergoed krijgt, verschilt per zorgverzekeraar.

Is een second opinion mogelijk en zijn daar kosten aan verbonden?

Als je als patiënt twijfelt aan de diagnose of de door je tandarts voorgestelde behandeling, kun je om alternatieven vragen. Maar je kunt ook een second opinion aanvragen bij een andere tandarts. Daaraan zijn wel kosten verbonden. Ook die zijn door de NZa vastgesteld.

English Version

Understand the costs of your dental bill

Do the rates of treatment differ per dentist?
There are fixed rates for procedures performed by the dentist. These have been determined by the Dutch Healthcare Authority (NZa). It is possible that different costs will be charged for the same treatment. This is due to the extra procedures that come with a treatment. For example, one patient may like to be sedated when drilling a hole, and another may not. In that case, extra costs must be paid for anesthesia.

Are dentists obliged to state the costs of treatment in advance?
If the cost of a treatment exceeds 250 euros, the dentist is obliged to provide a budget in advance. You can always ask your dentist for a budget or cost estimate yourself if you want to know how much you will lose.

How do I know which rate belongs to which treatment?
All procedures performed by the dentist during treatment are listed separately on the invoice. Each transaction has its own code with its own rate.

Which dental costs are reimbursed?
Oral care is included in the basic insurance for young people up to the age of 18. All treatments with the exception of crowns, bridges and braces are reimbursed. For adults, the basic insurance covers the costs of dental surgery by a dental surgeon, X-rays, removable dentures and, if indicated, click teeth. More treatments are reimbursed when you take out additional insurance. Which treatments and how much you are reimbursed differs per health insurer.

Is a second opinion possible and are there costs involved?
If you as a patient have doubts about the diagnosis or the treatment suggested by your dentist, you can ask for alternatives. But you can also request a second opinion from another dentist. There are costs involved. These have also been determined by the NZa.