Is Arbobeleid Verplicht?

Is Arbobeleid Verplicht?

Werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. Wat dat precies betekent, is vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Om deze wetten te kunnen naleven, moet de werkgever een concreet arbobeleid voeren.

Arbobeleid is het beleid dat een werkgever binnen zijn bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een goed arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico’s in het bedrijf, vermindert het ziekteverzuim en bevordert de re-integratie na ziekte.

Werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. De mate van bescherming die zij moeten bieden, is door de overheid vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Om deze wetten nauwkeurig na te leven dient elk bedrijf een concreet arbobeleid te voeren. Dit wordt opgesteld in samenwerking met de vertegenwoordiging van werknemers ( ondernemingsraad, personeelsvereniging, vakbonden). Onderdelen van dit arbobeleid zijn onder andere:

Een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) – In een RI&E staat welke risico’s er binnen het bedrijf zijn ten aanzien van de veiligheid en gezondheid van werknemers. Voortvloeiend uit deze inventarisatie moet een Plan van Aanpak worden opgesteld met daarin de maatregelen die genomen zullen worden om de risico’s aan te pakken.

Arbodienst of bedrijfsarts – Bij ziekteverzuim moet de begeleiding van de zieke werknemer door een bedrijfsarts (al dan niet aangesloten bij een arbodienst) worden uitgevoerd.

 

Preventiemedewerker – Bedrijven zijn verplicht om ten minste één werknemer aan te wijzen als preventiemedewerker. Heeft het bedrijf niet meer dan 25 werknemers, dan mag de werkgever zelf de taken van de preventiemedewerker op zich nemen. In alle gevallen moet de preventiemedewerker binnen het bedrijf werken.

 

Bedrijfshulpverlening – Binnen het bedrijf moet minimaal één bedrijfshulpverlener (bhv’er) aanwezig zijn.

Voorlichting – Bedrijven moeten hun werknemers voorlichting en instructies geven over veilig en gezond werken. Arbodeskundige – Werkgevers moeten toegang verlenen aan en tot een arbodeskundige, bijvoorbeeld een bedrijfsarts of rbeidshygiënist. PAGO – Werknemers moeten de mogelijkheid hebben om een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) te ondergaan.

 

Arbocatalogus

De door werkgever en werknemer gemaakte afspraken over veilig en gezond werken kunnen worden vastgelegd in een arbocatalogus. Deze catalogus geeft overzichtelijk en begrijpelijk de mogelijke oplossingen voor veilig en gezond werken, specifiek toegesneden op de situaties in een sector of branche.

 

Inspectie SZW

De Inspectie SZW inspecteert regelmatig of werkgevers én werknemers zich aan de arboregels houden. Hun prioriteit ligt daarbij op werksituaties die ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Bij overtreding kan de Inspectie SZW een aantal maatregelen opleggen, variërend van een waarschuwing tot een boete of zelfs stillegging van het werk.

 

Belang arbobeleid Het is van groot belang om een helder beschreven arbobeleid te hebben én uit te voeren. Als een werknemer schade lijdt door het werk, dan kan hij het bedrijf daarvoor aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen. De werkgever moet dan kunnen aantonen dat hij er – in operationele en economische zin – alles aan heeft gedaan wat redelijkerwijs haalbaar is om deze schade te voorkomen.

 

Positieve effecten

Naast het creëren van een gezonde en veilige werkplek (en het vermijden van schadeclaims) heeft een goed arbobeleid nog meer positieve effecten:

Een werknemer presteert beter als hij zich veilig voelt en comfortabel kan werken. Goede arbeidsomstandigheden verhogen de motivatie van werknemers. Door een grotere motivatie ligt de productie hoger.

English Version

Is working conditions policy mandatory?

Employers are obliged to ensure that their employees can work safely and healthily. What that exactly means, is laid down in the Working Conditions Act (WCA), Working Conditions Decree and Working Conditions Regulations. In order to be able to comply with these laws, the employer must pursue a concrete working conditions policy.

Working conditions policy is the policy that an employer pursues within his company with regard to working conditions. A good working conditions policy limits the health risks in the company, reduces absenteeism and promotes reintegration after illness.

Employers are obliged to ensure that their employees can work safely and healthily. The degree of protection they must offer is laid down by the government in the Working Conditions Act, the Working Conditions Decree and Working Conditions Regulations. In order to accurately comply with these laws, every company must have a concrete working conditions policy. This is drawn up in collaboration with the representation of employees (works council, staff association, trade unions). Parts of this working conditions policy include:

A Risk Inventory and Evaluation (RI&E) – An RI&E states which risks there are within the company with regard to the safety and health of employees. As a result of this inventory, a Plan of Action must be drawn up containing the measures that will be taken to tackle the risks.

Occupational health service or company doctor – In the event of sickness absence, the sick employee must be supervised by a company doctor (whether or not affiliated with an occupational health and safety service).

Prevention officer – Companies are obliged to appoint at least one employee as prevention officer. If the company does not have more than 25 employees, the employer may take on the tasks of the prevention officer himself. In all cases, the prevention officer work within the company.

Company emergency response – At least one in-house emergency response worker (ER) must be present within the company.

Information – Companies must provide their employees with information and instructions about safe and healthy work.

Occupational health expert – Employers must provide access to and access to an occupational health and safety expert, such as a company doctor or occupational hygienist.

PAGO – Employees must have the opportunity to undergo a periodic occupational health examination (PAGO).

Working Conditions catalogue

The agreements made by employer and employee about safe and healthy work can be recorded in a working conditions catalogue. This catalogue provides a clear and understandable overview of the options solutions for safe and healthy work, specifically tailored to the situations in a sector or industry.

Inspectorate SZW

The Inspectorate SZW regularly inspects whether employers and employees comply with the health and safety regulations. Their priority is work situations that pose serious health risks bring over. In case of violation, the Inspectorate SZW can impose a number of measures, varying from a warning to a fine or even stopping work.

Importance of working conditions policy:

It is very important to have and implement a clearly described working conditions policy. If an employee suffers damage as a result of the work, he can hold the company liable for it and claim compensation. The employer must then be able to demonstrate that – in an operational and economic sense – he has done everything that is reasonably feasible to avoid this damage