Kabinet verlengt en verbreedt Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Kabinet verlengt en verbreedt Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

De aanvraagperiode van de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) is verlengd. Er volgen nog drie nieuwe aanvraagrondes van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. Daarnaast heeft het kabinet besloten om de TVL tijdelijk open te stellen voor alle sectoren.


Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb
De TVL-regeling ondersteunt mkb-ondernemers met maximaal 250 werknemers en meer dan 30% omzetverlies door de coronacrisis bij het betalen van de vaste lasten. Het gaat hierbij om vaste lasten zoals huur, gas/water/licht, verzekeringen en leasecontracten. Loonkosten worden niet meegerekend, deze worden gecompenseerd door de NOW-regeling. Van het omzetverlies wordt een percentage vaste lasten berekend. Van dat percentage wordt maximaal 50% gecompenseerd. Per sector is een vast percentage aan vaste lasten bepaald. Dit percentage ontleent het kabinet aan cijfers van het CBS en kunt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vinden. De vergoeding per bedrijf bedraagt minimaal € 750 en maximaal € 90.000 per drie maanden. De verlenging van de tegemoetkoming is bedoeld voor de volgende drie periodes:

  • 1 oktober tot en met 31 december 2020
  • 1 januari tot en met 31 maart 2021
  • 1 april tot en met 30 juni 2021

Voor wie?
De TVL is voor alle ondernemers die hard geraakt zijn door de maatregelen tegen het coronavirus. Waar voorheen alleen ondernemers in aanmerking kwamen die staan ingeschreven onder een bepaalde SBI-code komen nu alle sectoren in aanmerking voor de regeling. Daarnaast krijgen horecaondernemingen eenmalig een aanvullende subsidie. Dit bedrag komt bovenop de TVL-subsidie. Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche krijgen in het vierde kwartaal van 2020 een vast bedrag, op basis van hun TVL-subsidie in de zomermaanden. Beide aanvullende regelingen worden nog verder uitgewerkt.

Voorwaarden TVL
Het lijkt erop dat voor de tweede aanvraagronde dezelfde voorwaarden gelden. Slechts een paar voorwaarden zijn gewijzigd ten opzichte van de eerste aanvraagronde.

 

Meer weten?

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag voor de TVL? Neem dan contact op met chater Finance via telefoonnummer 0707522837 of stuur  een e-mail naar info@chaterfinance.nl

English Version

Cabinet extends and broadens Allowance Fixed Costs for SMEs

The application period for the Allowance Fixed Costs SMEs (TVL) has been extended. Three new application rounds will follow from October 1, 2020 to June 30, 2021. In addition, the cabinet has decided to temporarily open the TVA to all sectors.
Fixed Cost Allowance for SMEs
The TVL scheme supports SMEs with up to 250 employees and more than 30% loss of turnover due to the corona crisis when paying the fixed costs. This concerns fixed costs such as rent, gas / water / light, insurance and lease contracts. Wage costs are not included, they are compensated by the NOW scheme. A percentage of fixed costs is calculated from the loss of turnover. A maximum of 50% of that percentage is compensated. A fixed percentage of fixed costs has been determined for each sector. The government takes this percentage from figures from the CBS and can be found on the website of the Netherlands Enterprise Agency. The compensation per company is a minimum of € 750 and a maximum of € 90,000 per three months. The extension of the allowance is intended for the following three periods:

  • October 1 to December 31, 2020
  • January 1 to March 31, 2021
  • April 1 to June 30, 2021

For whom?
The TVL is for all entrepreneurs who have been hit hard by the measures against the corona virus. Where previously only entrepreneurs who are registered under a certain SBI code were eligible, now all sectors are eligible for the scheme. In addition, catering businesses receive a one-off additional subsidy. This amount is in addition to the TVL subsidy. Entrepreneurs and suppliers in the event industry will receive a fixed amount in the fourth quarter of 2020, based on their TVL subsidy in the summer months. Both supplementary schemes are being further elaborated.

Conditions TVL
It seems that the same conditions apply for the second application round. Only a few conditions have changed from the first application round.