Hoelang duurt mijn proeftijd?

Hoelang duurt mijn proeftijd?

U kunt met uw werkgever een proeftijd afspreken. Afhankelijk van uw arbeidsovereenkomst mag deze proeftijd maximaal 1 maand of 2 maanden duren.

 

Kennismakingsperiode

Een proeftijd is een soort kennismakingsperiode. Tijdens deze periode kunnen u en uw werkgever de arbeidsovereenkomst direct opzeggen.

 

Duur van de proeftijd

De proeftijd mag maximaal 1 maand duren bij:

een tijdelijk arbeidscontract van meer dan 6 maanden maar korter dan 2 jaar;

een tijdelijk arbeidscontract zonder einddatum.

Bij tijdelijke arbeidscontracten kunnen andere regels voor de proeftijd gelden. Dit kan alleen als dit in de cao staat. Of in een regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan, zoals een gemeente.

De proeftijd kan maximaal 2 maanden duren bij:

een vast dienstverband;

een tijdelijk arbeidscontract voor 2 jaar of langer.

Bij een tijdelijk contract van 6 maanden of korter mag uw werkgever geen proeftijd afspreken.

 

Oproeptermijn: minimaal 4 dagen van tevoren

U moet uw werknemer minstens 4 dagen van tevoren oproepen voor werk. Dat doet u schriftelijk of elektronisch. Bijvoorbeeld met een e-mail of WhatsApp-bericht. Maak samen goede afspraken over de bereikbaarheid. Uw oproepkracht is niet verplicht te komen werken als u hem minder dan 4 dagen van tevoren oproept. Zegt u de oproep binnen 4 dagen af, of verandert u de werktijden? Dan heeft uw oproepkracht recht op loon over de uren waarvoor u hem had opgeroepen.

Let op: in een cao kunnen afspraken staan om de oproeptermijn te verkorten van 4 dagen tot (minimaal) 1 dag.

 

Vast aantal uren na oproepcontract van 1 jaar

U mag iemand maximaal 1 jaar als oproepkracht voor u laten werken. Daarna mag u hem niet opnieuw als oproepkracht laten werken, maar krijgt de werknemer recht op een vast aantal uren werk per week, per maand of een jaarurennorm (vaste arbeidsomvang). Behalve als de werknemer zelf als oproepkracht wil blijven werken. U mag hem daar niet toe dwingen.

Biedt u een oproepkracht na 12 maanden opnieuw een arbeidsovereenkomst aan of loopt de arbeidsovereenkomst door? Dan moet u een vaste arbeidsomvang aanbieden met hetzelfde aantal uren als waarop de oproepkracht gemiddeld heeft gewerkt. Dit kan ook een nieuw tijdelijk contract zijn, maar wel met een vast aantal uren per week, maand of jaar. Meer informatie over andere situaties Contact opnemen met Chater finance.

 

Minimumloon bij overeenkomst tegen beloning

Betaalt u medewerkers op basis van een overeenkomst tegen beloning? Dan hebben zij geen arbeidsovereenkomst. Zij moeten wel minstens het minimumloon verdienen. Een overeenkomst tegen beloning kan een overeenkomst van opdracht zijn of een andere overeenkomst tegen beloning zoals een aanneemovereenkomst.

Minimumloon bij overeenkomst tegen beloning

Betaalt u medewerkers op basis van een overeenkomst tegen beloning? Dan hebben zij geen arbeidsovereenkomst. Zij moeten wel minstens het minimumloon verdienen. Een overeenkomst tegen beloning kan een overeenkomst van opdracht zijn of een andere overeenkomst tegen beloning zoals een aanneemovereenkomst.

Loon doorbetalen bij ziekte

Wordt uw oproepkracht ziek? Dan houdt hij soms recht op doorbetaling van loon. Soms krijgt hij een Ziektewetuitkering van UWV. Dat hangt af van het oproepcontract.

Loon doorbetalen bij geen werk

Uw oproepkrachten hebben recht op loondoorbetaling als u tijdelijk geen werk heeft. Hoeveel loon en hoe lang u moet doorbetalen, hangt af van het oproepcontract. U kunt loondoorbetaling bij geen werk tijdelijk uitsluiten. Dit kan maximaal 6 maanden. In uw cao kan een langere uitsluitingsperiode staan.

English Version

How long does my employment trial period takes?

You can arrange a probationary period with your employer. Depending on your employment contract, this probationary period may last a maximum of 1 month or 2 months.

Introduction period
A probationary period is a kind of introductory period. During this period you and your employer can cancel the employment contract immediately.

Duration of the probationary period
The trial period may last a maximum of 1 month at:

a temporary employment contract of more than 6 months but less than 2 years;
a temporary employment contract without an end date.
In the case of temporary employment contracts, different rules may apply for the probationary period. This is only possible if this is stated in the collective labor agreement. Or in a regulation by or on behalf of a competent administrative body, such as a municipality.

The probationary period can last up to 2 months at:

a permanent employment contract;
a temporary employment contract for 2 years or longer.
With a temporary contract of 6 months or less, your employer may not agree on a probationary period.

Call period: at least 4 days in advance
You must call your employee for work at least 4 days in advance. You do this in writing or electronically. For example with an e-mail or WhatsApp message. Make good agreements about accessibility together. Your on-call worker is not obliged to come and work if you call it less than 4 days in advance. Are you canceling the call within 4 days, or are you changing working hours? Then your on-call worker is entitled to wages for the hours for which you had called him.

Please note: collective agreements may contain agreements to shorten the calling period from 4 days to (at least) 1 day.

Fixed number of hours after an on-call contract of 1 year
You can let someone work for you for a maximum of 1 year as an on-call worker. After that, you may not let him work as an on-call worker again, but the employee will be entitled to a fixed number of hours of work per week, per month or an annual hourly standard (fixed working size). Except when the employee wants to continue working as an on-call worker. You cannot force him to do that.

Do you offer an on-call worker an employment contract again after 12 months or does the employment contract continue? In that case, you must offer a fixed size of work with the same number of hours that the on-call worker worked on average. This can also be a new temporary contract, but with a fixed number of hours per week, month or year. More information about other situations. Contact Chater finance.

Minimum wage for a reward agreement
Do you pay employees on the basis of an agreement against remuneration? Then they have no employment contract. They must at least earn the minimum wage. A contract for remuneration may be a contract for services or another contract for remuneration, such as a contract.
Minimum wage for a reward agreement
Do you pay employees on the basis of an agreement against remuneration? Then they have no employment contract. They must at least earn the minimum wage. A contract for remuneration may be a contract for services or another contract for remuneration, such as a contract.
Continue to pay wages in the event of illness
Is your on-call employee sick? Then he sometimes retains the right to continue payment of wages. Sometimes he receives a sickness benefit from UWV. That depends on the call contract.

Pay wages in case of no work
Your on-call workers are entitled to continued payment of wages if you are temporarily out of work. How much wage and how long you have to continue to pay depends on the call contract. You can temporarily exclude wage payment for no work. This is possible for a maximum of 6 months. Your CA can contain a longer exclusion period.