Koerier En Verzekeren

Koerier En Verzekeren

Een koeriersbedrijf moet zich net als ieder ander transportbedrijf verzekeren tegen alle risico’s die er zijn, Uiteraard moet je als eerste zorgen dat jouw bedrijfswagen voldoende verzekerd is. De premies

kunnen bij verschillende maatschappijen nogal uiteen liggen. Je kunt ervoor kiezen om de verzekering zelfstandig af te sluiten via een tussenpersoon of rechtstreeks bij een maatschappij, maar je kunt er ook voor kiezen om je aan te sluiten bij een collectief. Op die manier kun je profiteren van de collectieve korting die deze organisatie geeft op de verzekering.

Hieronder heb ik een aantal wellicht interessante verzekeringen uiteen gezet. Een ieder kan hier zijn voordeel uithalen. Niet iedere verzekering is voor jou van toepassing of interessant.

Goederentransportverzekering Wat nu?

Als je dagelijks grote of kleine hoeveelheden goederen vervoert, is het verstandig een goederen verzekering af te sluiten, zodat alles ook onderweg verzekerd is.

Jouw goederen onderweg goed verzekerd

Een goederen verzekering vergoedt schade aan goederen tijdens transport. Niet alleen beschadiging, maar ook verlies van goederen is gedekt. Een goederen verzekering is zeker noodzakelijk voor een transportbedrijf of een koeriersbedrijf. Mocht er onderweg iets gebeuren; een ongeluk, diefstal of het ongelukkig laten vallen van pakketten; dan ben je altijd goed verzekerd voor de schade.

Om te kijken welk soort verzekering en onder welke voorwaarden je verzekerd bent, is het belangrijk om goed te weten welke waarde de goederen hebben die je vervoert en onder welke condities je deze goederen vervoert voor jouw opdrachtgever. Het verschilt nogal of je een bus vol met nieuwe iPhones vervoert of twee dozen met paperclips. Vaak stelt een opdrachtgever ook bepaalde eisen aan de verzekering. Zorg dat je voordat je gaat vervoeren voor een opdrachtgever precies weet welke eisen hij stelt, wat de waarden zijn van de te vervoeren goederen en in hoeverre je de lading kan verzekeren. Hoe hoger de verzekerde waarde des te meer premie je uiteraard betaald. Teveel premie kan soms niet opwegen tegen de opbrengsten. Is het dan nog wel rendabel?

English Version

COURIER AND INSURANCE

A courier company must, just like any other transport company, insure itself against all risks that exist. Of course, you must first ensure that your company car is sufficiently insured. The premiums

can be quite different for different airlines. You can choose to take out the insurance independently through an intermediary or directly with a company, but you can also choose to join a collective. That way you can benefit from the collective discount that this organization gives on the insurance.

Below I have set out a number of possibly interesting insurance policies. Everyone can benefit from this. Not every insurance is applicable or interesting to you.

Goods transport insurance What now?

If you transport large or small quantities of goods every day, it is wise to take out goods insurance, so that everything is also insured on the road.

Your goods well insured on the way

Goods insurance covers damage to goods during transport. Not only damage, but also loss of goods is covered. Goods insurance is certainly necessary for a transport company or a courier company. Should something happen along the way; an accident, theft or accidental dropping of packages; then you are always well insured for the damage.

To see what type of insurance and under what conditions you are insured, it is important to know what value the goods you transport have and under what conditions you

transports these goods for your client. It is quite different whether you are transporting a bus full of new iPhones or two boxes of paper clips. Often a client also sets certain requirements

to the insurance. Before you start transporting for a client, make sure you know exactly what requirements he sets, what the values ​​are of the goods to be transported and to what extent you can insure the cargo. The higher the insured value, the more premium you will of course pay. Sometimes too much premium cannot outweigh the returns. Is it still profitable?