BTW-regeling voor isolatiebedrijven
Workman installing rockwool thermal insulation in cavity of timber-framed wall, UK...BY7R4P Workman installing rockwool thermal insulation in cavity of timber-framed wall, UK

BTW-regeling voor isolatiebedrijven

Het kabinet wil stimuleren dat woningeigenaren energie besparen. Daarom is er voor bepaalde
isolatiewerkzaamheden een permanente lage btw-regeling op de arbeid.

Wat zijn de regels voor isolatiebedrijven?
Voor wie: particuliere woningeigenaren, die ook de woning bewonen

Wat: Isolatiewerkzaamheden
Subsidie: Verlaging BTW-tarief van 21% naar 6% voor arbeid
Ingangsdatum regeling: 1 januari 2014
Einddatum regeling: geen einddatum bekend
Aanvragen: de uitvoerder/leverancier brengt het lagere tarief in rekening

Wat is het?
De BTW voor het uitvoeren van een aantal isolatiewerkzaamheden van woningen is verlaagd van
21 naar 6%. Het gaat daarbij om het BTW-tarief voor arbeid. Over de materialen moet het hoge
tarief van 21% worden berekend.

Waarom isoleren?
Met energiebesparende maatregelen creëert de woningeigenaar lagere maandlasten, meer
wooncomfort en stijgt mogelijk de waarde van de woning. En: de woningbezitter draagt bij aan
een beter klimaat! De meeste energiebesparende maatregelen verdienen zich in de loop van de
tijd vanzelf weer terug, dankzij de lagere energierekening.
Wat zijn de voorwaarden voor

BTW-verlaging?
De woning waaraan de isolatiewerkzaamheden worden/zijn verricht, staat in Nederland. De
werkzaamheden worden/werden verricht op het moment dat de woning ouder is dan twee jaar na
de eerste ingebruikneming.
Voor welke onderdelen van de werkzaamheden geldt de BTW-verlaging?
Het verlaagde BTW-tarief is alleen van toepassing op het arbeidsloon en dus NIET op de gebruikte
materialen.

Hoe kan ik de BTW-verlaging doorberekenen?
U kunt de BTW-verlaging bespreken met de woningbezitter waarbij u isolatiewerkzaamheden gaat
uitvoeren/heeft uitgevoerd. U kunt het lagere BTW-tarief in de factuur verwerken, zodat de
woningbezitter (uw opdrachtgever) minder hoeft te betalen.

Wat zijn de regels voor gepleisterde gevelisolatie?
Voor het aanbrengen van gepleisterde gevelisolatie is een aparte situatie ontstaan bij woningen
ouder dan twee jaar. Daarvoor geldt het 6% tarief van stukadoorswerken. Door de nieuwe BTWregeling
voor isolatie valt de betreffende arbeid daarvan ook onder die 6% regeling, maar over de
toegepaste isolatiematerialen dient u formeel het hoge tarief van 21% te berekenen

English Version

BTW arrangement for insulation companies

The government wants to encourage homeowners to save energy. That is why there is for certain
insulation work a permanent low BTW regulation on labor.

What are the rules for insulation companies?
For whom: private homeowners who also live in the home

What: Insulation work?
Subsidy: Reduction of BTW rate from 21% to 6% for labor
Regulation commencement date: 1 January 2014
Scheme end date: no end date known
Requests: the contractor / supplier charges the lower rate

What is it?
The VAT for performing a number of insulation work on homes has been reduced from
21 to 6%. This concerns the VAT rate for labor. It must be high about the materials
rate of 21%.

Why isolate?
With energy-saving measures, the homeowner creates lower monthly costs, more
living comfort and possibly increases the value of the home. And: the homeowner contributes to
a better climate! Most energy-saving measures earn themselves in the course of the
time back again, thanks to the lower energy bill.

What are the conditions for a BTW reduction?
The property to which the insulation work is being carried out is in the Netherlands. The
work is / were performed at the time the home is older than two years after
the first commissioning.

To which parts of the work does the BTW reduction apply?
The reduced BTW rate only applies to labor and therefore NOT to the used
materials.

How can I pass on the BTW reduction?
You can discuss the BTW reduction with the homeowner where you are doing insulation work
perform / has performed. You can process the lower BTW rate in the invoice, so that the
homeowner (your client) has to pay less.

What are the rules for plastered façade insulation?
For the installation of plastered façade insulation, a separate situation has arisen in homes
older than two years. The 6% rate for plastering works applies to this. By the new BTW arrangement
for insulation, the work in question also falls under the 6% rule, but over the
applied insulation materials you must formally calculate the high rate of 21