Lage btw stukadoorswerk

Lage btw stukadoorswerk

Sinds 15 september 2009 is er een permanente regeling voor het lage BTW-tarief voor stukadoren en
schilderen. Bedrijven mogen het lage btw-tarief in rekening brengen voor werkzaamheden aan
woningen ouder dan 2 jaar, die particulier bewoond worden. Op 1 januari 2019 is het lage tarief van
6% verhoogd naar 9%.

Als particuliere woning zijn aan te merken
1- Woningen in particuliere eigendom
2- Huurwoningen van woningcorporaties die door particulieren bewoond worden
3- Bejaardentehuizen/aanleunwoningen
4- Verpleeg- en verzorgingsinstellingen
5- Studentenflats
6- Kloosters, voor zover in gebruik voor permanente bewoning
7- Tweede woning, voor zover permanente bewoning daarvan is toegestaan 

Vaststellen ouderdom woning 

Voor het vaststellen van de leeftijd van de woning is de dag van eerste ingebruikname van de woning bepalend. De opdrachtgever hoeft niet de particulier zelf te zijn. Dit mag ook een woningcorporatie of bedrijf zijn, zolang het stukadoors- en schilderwerk maar wordt uitgevoerd aan een woning bestemd voor particuliere bewoning. De opdrachtgever is niet verplicht om een ouderdomsverklaring te ondertekenen. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het toepassen van het juiste tarief.

Welke werkzaamheden
in het kort gelden voor de lage btw-regeling voor stukadoorswerk de volgende uitgangspunten.
* Garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen, tuinhekken etc. behoren tot een particuliere
woning, als zij op hetzelfde perceel als de particuliere woning gelegen zijn.
* Stukadoorswerk aan panden, die zowel als particuliere woning en als bedrijfspand worden
gebruikt, kan voor het lage btw tarief worden gefactureerd als méér dan 50% particulier
bewoond wordt. Als een pand minder dan 50% voor particuliere woning wordt gebruikt, dan
mag alleen voor het deel dat particulier bewoond wordt 9% btw worden berekend.
* Over zowel de arbeidskosten als materiaalkosten geldt 9% btw.
* Zowel het stukadoorswerk binnen als buiten valt onder het lage btw-tarief.
* Als stukadoorswerk in onderaanneming wordt verricht, is het 9%-tarief zowel in de relatie
hoofdaannemer-opdrachtgever als hoofdaannemer-onderaannemer van toepassing.

Handleiding
Voor het vaststellen of bepaalde werkzaamheden wel of niet onder de regeling vallen, kunt u de handleiding raadplegen en downloaden onder aan deze pagina.

Downloads

English Version

Low BTW plasterer work

Since 15 September 2009 there has been a permanent regulation for the low BTW rate for plasterers and
Paint. Companies may charge the low BTW rate for work on homes older than 2 years that are privately inhabited. On January 1, 2019 the low rate of 6% increased to 9%.

To be regarded as a private home you must have one of these:
1- Homes in private ownership
2- Rental homes of housing corporations that are inhabited by private individuals
3- Retirement homes / sheltered homes
4- Nursing and care institutions
5- Student apartments
6- Monasteries, if used for permanent residence
7- Second home, insofar as permanent residence is permitted

Determining the age of the house
To determine the age of the home is the day of the first use of the home determinative. The client does not have to be the private individual. This may also be a housing association or company, as long as the plasterer and painting work is carried out on a home intended for private residence. The client is not obliged to a sign the age statement. The contractor is responsible for the application of the correct rate.

Which activities
in short, the following principles apply to the low BTW scheme for plastering work.
* Garages, sheds, greenhouses, extension and extension, garden fences, etc. belong to a private person
home, if they are located on the same plot as the private home.
* Plastering work on buildings, which will become both a private home and business premises
can be invoiced for the low BTW rate if more than 50% private
is inhabited. If a property is used less than 50% for private home, then
9% BTW may only be charged for the part that is privately inhabited.
* 9% BTW applies to both labor costs and material costs.
* Both the indoor and outdoor plaster work falls under the low BTW rate.
* If plastering work is carried out in subcontracting, the 9% rate is both in the relationship
main contractor-principal as main contractor-subcontractor applies.

Instruction manual
To determine whether or not certain activities fall under the scheme, you can use the consult the manual and download it at the here…