Nieuw Vanaf 1 Juli: Aanvullend Geboorteverlof Voor Partners

Nieuw Vanaf 1 Juli: Aanvullend Geboorteverlof Voor Partners

Vanaf 1 juli 2020 hebben partners recht op maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof. Dit komt bovenop het geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week.

Hoe ziet de regeling er precies uit?

Geboorteverlof voor partners. Vanaf 1 januari 2019 ontvangen partners die in loondienst werken eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Als werkgever betaalt u het loon tijdens dit verlof volledig door. De dagen geboorteverlof kunnen naar eigen inzicht van de werknemer worden opgenomen, mits dit wel binnen vier weken na de geboorte van het kind is.

Met ingang van 1 juli 2020 is deze regeling uitgebreid en kunnen partners maximaal vijf weken (vijf keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens dit verlof krijgt de

partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV.

Wie is partner?

Geboorteverlof is er voor de partner van de moeder. Meestal is dit de vader van het pasgeboren kind. Wanneer is uw medewerker partner? Als deze medewerker:

 • met de moeder getrouwd is;
 • de geregistreerd partner is van de moeder;
 • ongehuwd samenwoont met de moeder;
 • het kind erkent.

Regels aanvullend geboorteverlof Voor het opnemen van het aanvullend geboorteverlof geldt een aantal regels:

De baby moet óp of ná 1 juli 2020 geboren zijn.

De partner moet eerst het gewone geboorteverlof van één week opnemen binnen vier weken na de geboorte. De extra verlofweken moeten worden opgenomen binnen zes maanden na de geboorte.

Uitkering UWV

Neemt de partner het aanvullend geboorteverlof op, dan ontvangt deze werknemer dus geen salaris, maar een uitkering van het UWV. Deze uitkering bedraagt 70% van het dagloon. Let op: dit geldt tot

een maximum dagloon van 222,78. Per maand is dit  4.845,47.

Als werkgever vraagt u de uitkering aan bij het UWV. Het UWV zal deze uitkering aan u uitbetalen, tenzij u er in de aanvraag voor kiest om het bedrag rechtstreeks aan de werknemer te laten uitkeren.

Langdurig zieke partner Is uw medewerker onverhoopt langdurig ziek? Dan kan deze alleen aanvullend geboorteverlof opnemen als de werknemer binnen zes maanden na de geboorte van het kind weer (gedeeltelijk) aan het werk is.

Wordt de werknemer ziek tijdens het aanvullend geboorteverlof? Dan vervalt het verlof niet. De werknemer kan het verlof na de ziekteperiode verder opnemen, mits u hier als werkgever mee

instemt. Het opnemen van het verlof mag in dit geval gespreid, maar wèl binnen zes maanden na de geboorte van het kind. Als de verlofweken niet binnen zes maanden zijn opgenomen, dan komen ze te vervallen.

Het aanvullend geboorteverlof is onderdeel van de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). Door deze wet krijgen met name partners recht op meer vrije dagen. Het doel achter de regeling is dat ouders de zorg voor hun baby beter kunnen verdelen.

English Version

New, from 1 July: additional maternity leave for partners

From 1 July 2020, partners are entitled to a maximum of five weeks of additional maternity leave. This is in addition to the birth leave of once the number of working hours per week.

What exactly does the scheme look like Birth leave for partners?

From January 1, 2019, partners who are employed will receive once the number of working hours per week on maternity leave. As an employer, you continue to pay your wages in full during this leave. The days birth leave can be taken at the employee’s discretion, provided this is within four weeks of the birth of the child.

As of July 1, 2020, this scheme has been expanded and partners can take additional maternity leave for a maximum of five weeks (five times the number of working hours per week). During this leave, the partner no salary, but a benefit from the UWV.

Who is a partner?

 • Birth leave is for the partner of the mother. Usually this is the father of the newborn child. When is your employee a partner? If this employee:
 • is married to the mother;
 • is the registered partner of the mother;
 • unmarried cohabiting with the mother;
 • the child acknowledges.

Rules for additional maternity leave

Several rules apply to taking additional birth leave:

 • The baby must be born on or after July 1, 2020.
 • The partner must first take the normal one-week birth leave within four weeks of the birth. The extra weeks of leave must be taken within six months of the birth.

Benefit from UWV

If the partner takes the additional birth leave, this employee will therefore not receive a salary, but a benefit from the UWV. This benefit amounts to 70% of the daily wage. Note: this applies to a maximum daily wage of € 222.78. This is € 4,845.47 per month.

As an employer, you apply for the benefit at the UWV. The UWV will pay this benefit to you unless you choose in the application to have the amount paid directly to the employee.

Long-term sick partner Is your employee unexpectedly ill for a long time? In that case, he / she can only take additional birth leave if the employee is (partially) back at work within six months after the birth of the child.

Does the employee become ill during the additional birth leave?

Then the leave does not expire. The employee can continue to take the leave after the period of illness, provided you as an employer do so agrees. In this case, taking the leave may be spread out, but within six months after the birth of the child. If the leave weeks are not taken within six months, they will come to expire.

Supplementary birth leave is part of the Extra Birth Leave Act (WIEG).

This law gives partners in particular the right to more days off. The aim behind the scheme is to allow parents to better distribute the care of their baby.