Onderneming starten

Onderneming starten

Onderneming starten

Mocht u op enig moment een onderneming willen starten, dan lopen wij graag met u mee. Ook geven wij zakelijk internationaal belastingadvies indien u vanuit uw Nederlandse onderneming in het buitenland werkt. Bij de oprichting van een onderneming komen nog heel wat aspecten kijken, waar wij u graag bij willen ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld contacten inhouden met de Belastingdienst, Kamer van Koophandel of notaris. Of begeleiding bij het maken van een ondernemingsplan.

Ook staan wij u bij in de keuze voor ondernemingsvorm en -structuur en adviseren u over de fiscale gevolgen hiervan. Een B.V. kent bijvoorbeeld een hele andere elastingbehandeling dan een eenmanszaak of V.O.F. Ook bij praktische zaken zoals de wijze waarop de boekhouding gevoerd gaat worden en de keuze voor software, kunt u als startende ondernemer gebruik maken van onze ervaring. Het kan ook bijvoorbeeld dat u een VAR-verklaring nodig hebt voor uw opdrachtgever. Een verklaring arbeidsrelatie (VAR) is nodig, zodat ZZP’ers door de fiscus niet worden gezien als werknemer. De ZZP’er dient dan een VAR WUO (winst uit onderneming) te hebben, om te voorkomen dat de opdrachtgever loonheffing, werknemerspremies en werkgeverslasten in moet houden. Het is belangrijk dat u de juiste soort aanvraagt en op welke manier – hierbij worden vaak fouten gemaakt. Vervanging van de VAR-verklaring gedurende 2015 Gedurende 2015 zal de VAR-verklaring vervangen worden door de beschikking geen loonheffingen (BGL).

De opdrachtnemer kan deze alleen verkrijgen als de zelfstandigheid voldoende aangetoond kan worden. De werkgever zal de aanvraag op een aantal punten moeten toetsen, bijvoorbeeld waar het risico ligt als de ZZP’er ziek wordt. De verantwoordelijkheid zal bij de BGL dus meer naar de opdrachtgever/werkgever verplaatsen. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verandering plaats zal vinden. Om deze reden mag tot de invoering de VAR-verklaring van 2014 gebruikt worden, mits de arbeidsomstandigheden gelijk blijven. Voor nieuwe werkzaamheden kan voorlopig ook nog in 2015 een VARverklaring worden aangevraagd.

Voor meer advies kunt u hier contact opnemen.

English Version

Things you need to know when starting a business

If you want to start a business at any time, we would be happy to join you. We also give business internationally tax advice if you work abroad from your Dutch company. There are many aspects involved in setting up a company, which we would like to support you with. This may involve, for example, contacts with the Tax and Customs Administration, Chamber of Commerce, or notary. Or guidance in making a business plan.

We also assist you in the choice of company form and structure and advise you on the tax consequences of this. A B.V. for example, has a completely different tax treatment than a sole proprietorship or V.O.F. As a starting entrepreneur, you can also use our experience with practical matters such as the way in which the accounts will be conducted and the choice of software. It is also possible, for example, that you need a VAR statement for your client. An employment relationship statement (VAR) is required, so that self-employed persons are not seen by the tax authorities as acknowledgments. The self-employed person must then have a VAR WUO (profit from business), in order to prevent the client from having to withhold wage tax, employee contributions and employer’s contributions. It is important that you request the correct species and in what way – mistakes are often made. Replacement of the VAR statement during 2015 During 2015, the VAR statement will be replaced by the decision no payroll taxes (BGL).

The contractor can only obtain this if the independence can be sufficiently demonstrated. The employer will have to assess the application on a number of points, for example where the risk lies if the self-employed person becomes ill. The responsibility will therefore shift more to the client / employer at the BGL. It is not yet clear when this change will take place. For this reason, the 2014 VAR statement may be used until its introduction, provided the working conditions remain the same. A VAR statement can also be applied for in 2015 for new activities.

For more advice, please contact us here