Opbouw Pensioenstelsel

Opbouw Pensioenstelsel

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit 3 pijlers:

  • AOW
  • Aanvullende pensioenopbouw via de werkgever
  • Aanvullende, individuele pensioenverzekeringen.

Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW vormt de 1e pijler van het pensioenstelsel. Het is het basisinkomen om te kunnen rondkomen. Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt automatisch AOW op. De hoogte van de AOW wordt jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van het minimumloon.

Pensioenopbouw via de werkgever

De 2e pijler is pensioenopbouw via de werkgever. Zo’n 90% van de werkgevers heeft een aanvullende pensioenregeling. Hierdoor krijgen gepensioneerde werknemers een aanvullende uitkering bovenop de AOW-uitkering.

Meestal betalen werkgevers ongeveer 2/3 van de totale pensioenpremies en werknemers 1/3 deel. Pensioenfondsen beleggen de premies om later aanvullend pensioen uit te kunnen betalen.

Individuele aanvullende pensioenvoorzieningen

Individuele verzekeringen vormen de 3e pijler. Bijvoorbeeld lijfrenten, koopsommen en levensverzekeringen. Daarmee spaart u fiscaal aantrekkelijk voor extra pensioen. Bijvoorbeeld om een pensioengat aan te vullen of eerder met pensioen te gaan. Ook zelfstandigen kunnen kiezen voor een individuele pensioenvoorziening.

Pensioenvoorziening zzp’ers

Er zijn verschillende pensioenregelingen die speciaal op zzp’ers zijn afgestemd. Dit zijn vrijwillige regelingen in de 3e pijler. Het is een eigen keuze van de zelfstandige om hieraan deel te nemen en voor welk bedrag.

Toezicht en regelgeving in pensioenwet

De regels voor pensioenen staan in de Pensioenwet. Deze wet regelt de taken en verantwoordelijkheden van pensioenfondsen, werkgevers en werknemers. De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voeren het toezicht uit.

English Version

Pension system structure

The Dutch pension system consists of 3 pillars:

  • AOW
  • Supplementary pension accrual via the employer
  • Supplementary individual pension insurance.

General Old Age Pensions Act (AOW)

The AOW is the 1st pillar of the pension system. It is the basic income to make ends meet. Everyone who lives or works in the Netherlands automatically accrues AOW. The amount of the AOW has adjusted annually to the development of the minimum wage.

Pension accrual through the employer

The second pillar is pension accrual through the employer. About 90% of employers have a supplementary pension scheme. As a result, retired employees receive an additional benefit on top of the AOW benefit.

Usually, employers pay about 2/3 of the total pension contributions and employees 1/3. Pension funds invest the contributions in order to be able to pay out supplementary pension later.

Individual supplementary pension provisions Individual insurance forms the 3rd pillar.

For example, annuities, single premiums and life insurance. This saves you fiscally attractive for an extra pension. For example, to supplement a pension gap or to retire earlier. Self-employed persons can also opt for an individual pension provision.

Pension provision for self-employed persons

There are various pension schemes that are specially tailored to self-employed persons. These are voluntary schemes in the 3rd pillar. It is the self-employed person’s own choice to participate and for what amount.

Supervision and regulation in the pension law

The rules for pensions are contained in the Pensions Act. This law regulates the duties and responsibilities of pension funds, employers and employees. De Nederlandsche Bank (DNB) and the Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) carry out the supervision.