Opkopersregister bijhouden bij handel in tweedehands goederen

Opkopersregister bijhouden bij handel in tweedehands goederen

Bent u handelaar in of opkoper van gebruikte (tweedehands) of ongeregelde goederen?

Zoals platina, goud, zilver, koper, edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen, auto’s, motorfietsen, fietsen, mobiele telefoons, foto-, film-, radio-, audio- en videoapparatuur of apparatuur voor automatische registratie?

Dan moet u een digitaal opkopersregister (DOR) bijhouden.
Dat geldt ook als u via internet opkoopt. De vorm van het register moet voldoen aan de regels van uw gemeente. Hiermee helpt u heling voorkomen.

Wat moet u bijhouden in het register?
In het opkopersregister vermeldt u onder andere:
een omschrijving van de goederen
– de datum van aankoop
– de koopprijs
– de gegevens van de koper, de juiste naam, door middel van legitimatie.
– Daarnaast moeten opkopers zich ook melden bij de gemeente (wettelijk verplicht).

Gemeenten kunnen aanvullende regels stellen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Bij sommige gemeenten kunt u een opkopersregister aanvragen.
– Legitimatieplicht bij handel in koper
– Voor de handel in koper en koperlegeringen geldt een legitimatieplicht.

Als opkoper moet u uw klant vragen een geldig identiteitsbewijs te tonen.

Biedt u koper, koperkabel of een koperlegering aan en wilt u contant uitbetaald worden? Dan moet u een geldig legitimatiebewijs tonen.

=============EN Version=============

Buyers Keep a register when trading in second-hand goods

Are you a dealer or buyer of used (second-hand) or occasional goods?

Such as platinum, gold, silver, copper, precious stones, timepieces, art objects, cars, motorcycles, bicycles, mobile phones, photo, film, radio, audio and video equipment or equipment for automatic registration?

Then you must maintain a digital buyer’s register (DOR).
This also applies if you purchase via the internet. The form of the register must comply with the rules of your municipality. This helps you prevent healing.

What should you keep in the register?
In the buyers register you state, among other things:
a description of the goods
– the date of purchase
– the purchase price
– the buyer’s details, the correct name, by means of identification.
– In addition, buyers must also report to the municipality (required by law).

Municipalities can set additional rules in the General Local Regulation (APV). You can request a buyer’s register from some municipalities.
– Identification obligation for trade in copper
– Identification is required for trade in copper and copper alloys.

As a buyer you must ask your client to show a valid proof of identity.

Do you offer copper, copper cable or copper alloy and do you want to be paid in cash? Then you must show a valid proof of identity.