Schenken

Schenken

Schenken is het overdragen van vermogen bij leven van de schenker zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat. Het doen van

een schenking kan tot gevolg hebben dat schenkbelasting betaald moet worden. Er bestaan vrijstellingen die de heffing van schenkbelasting voorkomen of verminderen

Waarom schenken?

Er zijn allerlei redenen waarom mensen willen schenken. Het kan zijn dat u een financiële

meevaller hebt gehad waar u anderen van mee wilt laten profiteren. Het kan ook zijn dat een

bijzondere gelegenheid of gebeurtenis de aanleiding vormt om iemand een schenking te doen,

zoals:

de aanvang of afronding van een studie;

-de aankoop van een huis door een kind;

-een werkjubileum van een collega of een zakenrelatie;

-een huwelijk of de geboorte van een kind.

Naast in beginsel eenmalige schenkingen zoals hierboven omschreven kunnen er ook redenen

zijn om vaker te schenken, bijvoorbeeld in het kader van een geleidelijke vermogensoverdracht

aan uw kinderen of een meerjarige ondersteuning van een goed doel. Zeker wanneer u

overweegt om gedurende een reeks van jaren schenkingen te doen of wanneer u een grote

schenking wilt doen, is het verstandig om na te gaan of dat past in uw financiële situatie. Het

opstellen van een persoonlijk financieel plan kan daarbij helpen. Daarbij komen de volgende

vragen aan de orde:

-Wat is de verwachte ontwikkeling van uw vermogen?

-Wat is de invloed van de schenkingen op uw vermogen?

-Hoe hoog is uw inkomen nu en hoe hoog is dat in de toekomst?

Bijzondere bepalingen

Uitsluitingsclausule

Vaak willen schenkers dat hun schenking ten goede komt aan de ontvanger. Is de ontvanger in gemeenschap van goederen getrouwd, dan valt de schenking in het gezamenlijke vermogen van het echtpaar. Door aan de schenking een uitsluitingsclausule te verbinden voorkomt u dat en regelt u dat de schenking alleen aan de ontvanger toekomt.

Bewind

Bij een schenking aan jonge kinderen is het vaak niet de bedoeling van de schenker dat het kind al op die leeftijd zelf daarover de beschikking krijgt. Schenken onder bewind kan een oplossing daarvoor zijn. De schenking komt ten goede aan het kind, maar tot een door de schenker bepaalde leeftijd kan het kind er niet zelf over beschikken.

Hoe kunt u schenken?

 Schenken kan op veel manieren. U kunt geld schenken, maar ook goederen. Geld schenken kan in contanten, maar ook “op papier”.

In contanten

Een schenking in contanten is eenvoudig: u draagt het te schenken bedrag over aan de ontvanger van de schenking. U mag dat overigens ook per bank doen. Er hoeft geen akte te worden opgemaakt; de enkele overdracht is voldoende voor de schenking.

Op papier

In dat geval draagt u geen geld over maar verklaart u dat u een bepaald bedrag schuldig bent. U hebt dan een schuld en de ontvanger van de schenking heeft een vordering op u. Van een schenking op papier moet een notariële akte worden opgemaakt als de schenking pas bij overlijden opeisbaar is. In de schenkingsakte bepaalt u wanneer de vordering opeisbaar is, bijvoorbeeld bij uw overlijden. Over het schuldig gebleven bedrag betaalt u ieder jaar rente. Wanneer de rente over deze schuld ten minste 6% per jaar bedraagt, komt de schuld te zijner tijd in mindering op uw nalatenschap. Dat betekent dat er minder erfbelasting betaald hoeft te worden.

Goederen

Ook een schenking van goederen kan zonder het opmaken van een akte van schenking. U draagt het te schenken goed over aan de ontvanger, die er daarna over kan beschikken. In sommige gevallen wordt het ingewikkelder, omdat er eisen worden gesteld aan de eigendomsoverdracht. Voor een rechtsgeldige eigendomsoverdracht kan bijvoorbeeld een notariële akte vereist zijn. Dat is het geval bij schenking van een onroerende zaak.

Schenkbelasting

Wie een schenking ontvangt, moet over de waarde van de schenking belasting betalen. De

hoogte van de schenkbelasting is afhankelijk van de relatie tussen schenker en ontvanger en

van de hoogte van de schenking. De schenkbelasting kent drie verschillende tariefgroepen, elk

met hun eigen bedragen en tarieven.

Vrijstellingen

Als de schenking onder een bepaalde grens blijft hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen. Net als de tarieven hangen ook de vrijstellingen samen met de relatie tussen schenker en ontvanger.

Vrijstelling schenkingen van ouders aan kinderen Voor schenkingen van ouders aan kinderen geldt een vrijstelling van € 6.604 per kind per jaar. Dit bedrag is niet afhankelijk van de leeftijd van het kind. De vrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen wordt één keer in het leven van het kind verhoogd tot € 26.881. Deze verhoogde vrijstelling is wel leeftijdsafhankelijk: het kind moet ten tijde van het ontvangen van de schenking 18 jaar of ouder, maar jonger dan 40 jaar zijn. Is het kind ouder dan 40 jaar, maar zijn partner jonger? Dan kan de eenmalig verhoogde vrijstelling toch worden toegepast. De verhoogde eenmalige vrijstelling van € 26.881 kan nog verder worden verhoogd tot € 55.996. Voor deze extra verhoging geldt als voorwaarde dat dit bedrag wordt gebruikt voor de betaling van een dure studie. Voor een schenking ter financiering van een eigen woning geldt in 2021 een vrijstelling van schenkbelasting van € 105.302. Voor deze vrijstelling gelden wel de leeftijdsgrenzen, maar niet langer de familieband. Van iedere schenker kan dus een vrijgestelde schenking van € 105.302 worden ontvangen. Aflossing van de hypotheek van de eigen woning of een verbouwing van de eigen woning vallen onder het begrip “financiering van de eigen woning”.

Vrijstelling overige schenkingen

Voor andere schenkingen dan van ouders aan kinderen geldt een vrijstelling van € 3.244. Deze vrijstelling geldt per persoon van wie u een schenking ontvangt. Ontvangt u van dezelfde persoon meerdere schenkingen in één jaar, dan moet u die bij elkaar optellen. U kunt dus niet meer dan € 3.244 per jaar van één persoon belastingvrij ontvangen.

Onroerende zaak

Bij de schenking van een onroerende zaak moet de ontvanger niet alleen rekening houden met schenkbelasting, maar ook met overdrachtsbelasting. Overdrachtsbelasting is de belasting die wordt geheven bij de overdracht van een onroerende zaak. De te betalen schenkbelasting wordt verminderd met de betaalde overdrachtsbelasting. Bent u van plan om een onroerende zaak te schenken, laat u dan adviseren door een deskundige

Bedrijfsopvolging

Voor de schenking van een onderneming geldt een bijzondere regeling. Om van die regeling gebruik te maken moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Is dat het geval, dan kan de onderneming (nagenoeg) vrij van schenkbelasting worden overgedragen. Wel moet rekening gehouden worden met andere belastingen die mogelijk een rol spelen. Voordat u overgaat tot de schenking van (een deel van) de onderneming is het verstandig om deskundig advies in te winnen. Wij helpen u graag verder.

English Version

Donation

Donating is the transfer of assets during the life of the donor without any consideration being given in return. Doing a gift may result in gift tax having to be paid. There are exemptions that prevent or reduce the levy of gift tax

Why donate?

There are many reasons why people want to donate. You may have had a financial windfall that you want others to benefit from. It may also be that a special occasion or event is the reason to make a gift to someone, such as:

– The start or completion of a study;

– The purchase of a house by a child;

– A work anniversary of a colleague or a business relation;

– Amarriage or the birth of a child.

In addition to, in principle, one-off donations as described above, there may also be reasons to make more frequent donations, for example in the context of a gradual transfer of wealth.

to your children or multi-year support for a good cause. Certainly, if you are considering making donations over a series of years or if you want to make a large donation, it is wise to check whether that fits your financial situation. It

drew up a personal financial plan that can help. The following questions are addressed:

-What is the expected development of your assets?

-What is the influence of the donations on your assets?

-How high is your income now and how high will it be in the future?

Exceptional provisions

Exclusion clause

Donors often want their donation to benefit the recipient. If the recipient is married in a community of property, the gift falls into the joint property of the couple. By attaching an exclusion clause to the donation, you prevent this and ensure that the donation only accrues to the recipient.

Reign

In the case of a gift to young children, it is often not the intention of the donor that the child already has access to it at that age. Gifting under administration can be a solution for this. The donation benefits the child, but the child cannot dispose of it himself until an age determined by the donor.

How can you donate?

 Donating can be done in many ways. You can donate money, but also goods. You can donate money in cash, but also “on paper”.

In cash

A cash donation is simple: you transfer the amount to be donated to the recipient of the donation. You can also do this per bank.

On paper

In that case, you do not transfer money, but declare that you owe a certain amount. You then have a debt and the recipient of the gift has a claim against you. A notarial deed must be drawn up for a donation on paper if the donation is only due and payable upon death. In the deed of gift, you determine when the claim is due, for example in the event of your death. You pay interest every year on the amount owed. When the interest on this debt is at least 6% per year, the debt will be deducted from your estate in due course. This means that less inheritance tax has to be paid.

Goods

A gift of goods is also possible without drawing up a deed of gift. You transfer the good to be donated to the recipient, who can then dispose of it.

Gift tax:

Anyone who receives a gift must pay tax on the value of the gift. The amount of the gift tax depends on the relationship between donor and recipient and on the amount of the gift.

Exemptions

If the gift remains below a certain limit, the recipient does not have to pay gift tax. Like the rates, the exemptions are also related to the relationship between donor and recipient.

Exemption from gifts from parents to children An exemption of € 6,604 per child per year applies to gifts from parents to children. This amount does not depend on the age of the child. The exemption for gifts from parents to children is increased once in the child’s life to € 26,881. This increased exemption is age-dependent: the child must be 18 years or older, but younger than 40 years at the time of receiving the gift. Is the child older than 40, but his partner younger? Then the one-off increased exemption can still be applied. The increased one-off exemption of €26,881 can be further increased to €55,996. This additional increase is subject to the condition that this amount is used to pay for an expensive study. An exemption from gift tax of € 105,302 will apply in 2021 for a gift to finance an owner-occupied home. The age limits do apply to this exemption, but the family connection no longer applies. From every donor, an exempt

Exemption from other donations

An exemption of € 3,244 applies to gifts other than from parents to children. This exemption applies per person from whom you receive a gift. If you receive several gifts from the same person in one year, you must add them together. So you cannot receive more than € 3,244 per year from one person tax-free.

Real estate

When donating immovable property, the recipient must take into account not only gift tax, but also transfer tax. Transfer tax is the tax levied on the transfer of immovable property. The gift tax to be paid is reduced by the transfer tax paid. If you are planning to donate an immovable property, get advice from an expert

Business succession

A special arrangement applies to the donation of a company. In order to make use of this scheme, a number of conditions must be met. If that is the case, the company can be transferred (almost) free of gift tax. However, other taxes that may play a role must be taken into account. Before proceeding with the donation of (part of) the company, it is wise to seek expert advice. We are happy to help you.