SER adviseert meer vaste contracten

SER adviseert meer vaste contracten

Veel werknemers werken jarenlang op tijdelijke contracten. Dat is de SER een doorn in het oog. Ook is de SER van mening dat het voor werkgevers aantrekkelijker moet worden om een arbeidscontract voor onbepaalde tijd aan te bieden. Een aantal aanbevelingen.

Aanbevelingen SER
Volgens de SER moet structureel werk in principe uitgevoerd worden op basis van contracten voor onbepaalde tijd. Dit zorgt voor meer werk- en inkomenszekerheid en voorkomt concurrentie op basis van arbeidsvoorwaarden. De SER heeft een aantal aanbevelingen gedaan.

 1. Werkgevers mogen nog maar drie keer een tijdelijk contract aanbieden gedurende maximaal drie jaar. Permanente tijdelijkheid van werk bij dezelfde werkgever is niet meer mogelijk en de onderbrekingstermijn komt te vervallen. Alleen voor scholieren en studenten blijft een onderbrekingstermijn van zes maanden bestaan; voor seizoensarbeid wordt dit een termijn van drie maanden.
 2. In plaats van een oproepcontract komt er een basiscontract met ten minste een kwartaalurennorm. Dit moet ervoor zorgen dat een werknemer beter kan inschatten wat zijn verwachte loon is. Scholieren en studenten mogen nog wel werken op basis van een contract dat vergelijkbaar is met het huidige oproepcontract.
 3. Uitzendwerk moet beter gereguleerd worden, onder andere door een verplichte certificering.

De SER stelt daarnaast een aantal veranderingen voor.
De maximale periode die een uitzendkracht voor een uitzendbureau mag werken (fase A) wordt verkort van 78 naar 52 weken.
   -De wettelijke onderbrekingstermijn van zes maanden wordt geschrapt, behalve voor studenten en scholieren.
   -Na fase A volgt fase B waarin de uitzendorganisatie maximaal zes tijdelijke contracten mag aanbieden gedurende twee jaar.
   -Uitzendkrachten krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden zoals die ook voor de overige werknemers bij de inlener gelden.

Het niveau van het pensioen in de uitzendsector moet marktconform worden.
Vaste contracten aantrekkelijker
De SER wil ook graag dat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om vaste arbeidsovereenkomsten aan te bieden. Dit zijn de voorstellen.

 1. Werkgevers moeten de arbeidsduur eenzijdig met 20% kunnen verlagen als daar bedrijfseconomische redenen voor zijn.
 2. Over de verlaagde arbeidsduur kan een werkgever aanspraak maken op een compensatieregeling van de overheid. Dit geldt voor maximaal 75 procent van de loonkosten over de verlaagde arbeidsduur.
 3. Bij wederzijds goedvinden kunnen werkgever en werknemer het arbeidscontract beëindigen. Een werk-naar-werk-route is hiervan onderdeel.
 4. De huidige maatschappelijke verlofregelingen, zoals zorg- en vaderschapsverlof moeten gestroomlijnd worden.
 5. In geval van ziekte van de werknemer zijn de inspanningen van de werkgever primair gericht op herstel en terugkeer op de werkvloer. De twee jaar loondoorbetaling blijft van kracht.
 6. De werkgever kan zijn inspanningen bij ziekte overdragen op verzekeringsmaatschappijen.
 7. Het re-integratietraject richt zich in het eerste jaar op terugkeer bij werkgever. In het tweede jaar wijzigt dit naar re-integratie bij een andere werkgever.
 8. Schijnzelfstandigheid moet aangepakt worden.

English Version

SER recommends more permanent contracts

Many employees work for years on temporary contracts. That is a thorn in the side of the SER. The SER also believes that it should become more attractive for employers to offer an employment contract for an indefinite period. Some recommendations.

SER . recommendations

According to the SER, structural work should in principle be carried out on the basis of contracts for an indefinite period. This provides more job and income security and prevents competition on the basis of employment conditions. The SER has made a number of recommendations.

1-Employers may only offer a temporary contract three times for a maximum of three years. Permanent temporary work with the same employer is no longer possible and the interruption period will expire. Only for schoolchildren and students there will be an interruption period of six months; for seasonal work this will be a period of three months.

2-Instead of an on-call contract, there will be a basic contract with at least a quarterly hours standard. This should ensure that an employee can better estimate what his expected wage is. Pupils and students are still allowed to work on the basis of a contract that is comparable to the current on-call contract.

3-Temporary work must be better regulated, including through mandatory certification. The SER also proposes a number of changes.

-The maximum period that a temporary agency worker may work for an employment agency (phase A) will be shortened from 78 to 52 weeks.

-The statutory interruption period of six months will be deleted, except for students and schoolchildren.

-After phase A, phase B follows in which the temporary employment agency may offer a maximum of six temporary contracts for a period of two years.

-Temporary workers are entitled to the same employment conditions as those that also apply to the other employees of the hirer.

The level of the pension in the temporary employment sector must be in line with the market.

Permanent contracts more attractive

The SER also wants to make it more attractive for employers to offer permanent employment contracts. These are the proposals.

1-Employers must be able to unilaterally reduce working hours by 20% if there are economic reasons for doing so.

2-In respect of the reduced working hours, an employer can claim a compensation scheme from the government. This applies to a maximum of 75 percent of the wage costs for the reduced working hours.

3-The employer and employee can terminate the employment contract by mutual consent. A work-to-work route is part of this.

4-Current social leave arrangements, such as care and paternity leave, need to be streamlined.

5-In the event of the employee’s illness, the employer’s efforts are primarily aimed at recovery and return to the workplace. The two-year continued payment of wages remains in force.

6-The employer can transfer his efforts to insurance companies in the event of illness.

7-The reintegration process focuses on returning to the employer in the first year. In the second year this changes to reintegration with another employer.

8-Parental self-employment must be tackled.