Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren. wat zijn de voorwaarden?

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren. wat zijn de voorwaarden?

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is 1 van de 9 noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS is aan te vragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is 1 van de 9 noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS is aan te vragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

Waar en wanneer kan ik een aanvraag doen om gebruik te kunnen maken van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)?

Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland en de hoofdactiviteit moet blijken uit de inschrijving van peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister. De uitbetaling van de gift vindt zo snel als mogelijk plaats nadat de aanvraag is ingediend.

Voor wie is de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)  bedoeld?

Ondernemers in onderstaande sectoren kunnen aanspraak maken. Het gaat om ondernemers die door de maatregelen van het kabinet om het coronavirus te bestrijden directe gevolgen ondervinden.  Een gedetailleerd overzicht van sectoren is beschikbaar. (voor een gedetailleerd overzicht zie publicatie in Staatscourant):

Eet- en drinkgelegenheden: o.a. restaurants, cafetaria, eventcatering, cafés

Haar- en schoonheidsverzorging: o.a. kappers, pedicures, visagisten

Evenementenlocaties en organisatoren

Sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen

Bepaalde private culturele instellingen, zoals musea, circussen, theaters, schouwburgen, bioscopen en instellingen voor cultureel onderwijs

Rijschoolhouders

De reisbranche, zoals reisbemiddelingsbureaus en reisorganisatoren

Casino’s.

Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, huurder of pachter boven woont

Waar moet ik aan voldoen om gebruik te kunnen maken van de TOGS?

De hoofdactiviteit van uw onderneming, zoals die in het Handelsregister van KVK is opgenomen, moet overeenkomen met één van de hoofdactiviteiten die zijn opgenomen in de beleidsregel.

Uw onderneming mag geen fysieke vestiging hebben op een woonadres. Hiervan uitgezonderd zijn kroeg en restaurant eigenaren die een horecagelegenheid huren, pachten of in eigendom hebben. 

U verwacht dat uw onderneming in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van tenminste €4000 zal lijden.

U heeft minstens €4000 aan vaste lasten in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020.

Uw onderneming heeft maximaal 250 medewerkers in dienst.

Uw onderneming moet zijn opgericht en ingeschreven bij KVK op peildatum 15 maart 2020.

Uw onderneming is geen overheidsbedrijf.

Uw onderneming is niet failliet.

Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank;

Waarom valt mijn branche, sector niet in de lijst van SBI codes om in aanmerking te komen voor de regeling Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)?

De aangewezen sectoren hebben te maken met gedwongen sluiting van eet- en drinkgelegenheden en evenementen, het verbod op contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging en annuleringen in de reisbranche vanwege het ‘alleen-noodzakelijke reizen’ advies voor Nederlanders.

 Komt u niet in aanmerking dan heeft het kabinet andere maatregelen, opgesteld in het Noodpakket economie en banen.

Nederlandse ondernemers kunnen vanwege de economische gevolgen van corona een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor uitzonderlijke financiële steun van het kabinet via de tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) of extra ondersteuning voor zzp’ers. Ook kunnen bedrijven een beroep doen op de diverse belastingmaatregelen en verruimde mogelijkheden voor overbruggingskredieten. Kijk hier voor een overzicht van alle regelingen.

Ik heb mijn zaak (verplicht) moeten sluiten als gevolg van Corona. Maar ik krijg de melding dat ik obv mijn SBI niet in aanmerking kom. Waar kan ik me melden als ik van mening ben dat mijn bedrijf wel in aanmerking komt en onder de door de overheid geselecteerde branches zou moeten vallen.

Als je een onderneming inschrijft bij KVK, krijg je een SBI-code (standaard bedrijfsindeling). Deze code vertelt iets over de economische activiteit van jouw bedrijf. Andere bedrijven gebruiken deze informatie, bijvoorbeeld om klanten te zoeken. De overheid gebruikt de SBI-codes om beleid te maken. Het is aan ondernemers zelf om de SBI-code te wijzigen bij KVK als de SBI-code onjuist is, of als uw bedrijfsactiviteiten veranderen. Iedereen die voor 15 maart ingeschreven stond in het handelsregister, valt onder de SBI code die er toen stond.

Wij zijn bekend met de signalen dat bedrijven menen wel in aanmerking te komen voor de regeling. RVO inventariseert en geeft deze signalen door aan ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze regeling staat nog open tot 26 juni waardoor alle aspecten van de regeling continu in de gaten worden gehouden. Dit is niet noodzakelijkerwijs het laatste wat we zeggen over deze regeling. Kijk ook of uw onderneming in aanmerking komt op een van de andere regelingen uit het pakket.

Als ik niet in aanmerking kom voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Waar kan ik dan terecht?

Het is niet de enige regeling in het noodpakket. Kritiek en zorgen nemen we serieus. Deze regeling staat nog open tot 26 juni waardoor we continu alle aspecten van de regeling in de gaten kunnen houden. Dit is niet noodzakelijkerwijs het laatste wat we zeggen over deze regeling. Kijk ondertussen ook of uw onderneming in aanmerking komt op een van de andere regelingen uit het pakket.  

Het kabinet heeft het Noodpakket economie en banen opgesteld. Nederlandse ondernemers kunnen vanwege de economische gevolgen van corona een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor uitzonderlijke financiële steun van het kabinet via de tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) of extra ondersteuning voor zzp’ers. Ook kunnen bedrijven een beroep doen op de diverse belastingmaatregelen en verruimde mogelijkheden voor overbruggingskredieten.

Voor meer informatie en uitleg kunt u contact met ons opnemen.

English Version

Compensation for Entrepreneurs Affected Sectors . what are the conditions?

The Entrepreneur Affected Sectors Allowance COVID-19 (TOGS) is 1 of the government’s 9 emergency measures to support entrepreneurs during the corona crisis. The TOGS is for entrepreneurs who are directly damaged by various government measures to contain the COVID-19 virus. Duped entrepreneurs receive a one-off payment of € 4,000 to pay their fixed costs. The TOGS can be requested via rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

The Entrepreneur Affected Sectors Allowance COVID-19 (TOGS) is 1 of the government’s 9 emergency measures to support entrepreneurs during the corona crisis. The TOGS is for entrepreneurs who are directly damaged by various government measures to contain the COVID-19 virus. Duped entrepreneurs receive a one-off payment of € 4,000 to pay their fixed costs. The TOGS can be requested via rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

Where and when can I apply to use the Entrepreneur Affected Sectors Allowance COVID-19 (TOGS)?

Applications can be submitted by entrepreneurs via rvo.nl/tegemoetkomingcorona from Friday, March 27, 2020 to Friday, June 26, 2020. The company must be established in the Netherlands and the main activity must be evident from the registration of reference date March 15, 2020 in the trade register. Payment will be made as soon as possible after the application has been submitted.   

Who is the scheme for Entrepreneurs Affected Sectors COVID-19 (TOGS) intended for?

Entrepreneurs in the sectors below can apply. These are entrepreneurs who are directly affected by the measures taken by the government to combat the corona virus. A detailed overview of sectors is available. (for a detailed overview see publication in Government Gazette):

Food and beverage outlets: ao restaurants, cafeteria, event catering, cafes

Hair and beauty care: hairdressers, pedicures, make-up artists, among others

Event locations and organizers

Saunas, solariums, swimming pools, fitness centers, sports clubs and sporting events

Certain private cultural institutions, such as museums, circuses, theaters, theaters, cinemas and cultural education institutions

Driving school owners

The travel industry, such as travel agencies and tour operators

Casinos .

This concerns companies located outside the home. The only exception are food and beverage outlets, for example a café where the owner, tenant or tenant lives upstairs

What do I have to meet in order to use the TOGS?

The main activity of your company, as registered in the Trade Register of the Chamber of Commerce, must correspond to one of the main activities included in the policy rule.

Your company may not have a physical location at a residential address. This excludes pub and restaurant owners who rent, lease or own a catering establishment. 

You expect your company to suffer a loss of turnover of at least € 4000 in the period from March 16, 2020 (day after the announcement of the first emergency measure) to June 15, 2020.

You have at least € 4000 in fixed expenses in the period from March 16, 2020 (day after the announcement of the first emergency measure) to June 15, 2020.

Your company employs a maximum of 250 employees.

Your company must be established and registered with the Chamber of Commerce on reference date 15 March 2020.

Your company is not a public company.

Your company is not bankrupt.

Your company has not filed a petition for suspension of payments with the court;

Why is my sector, sector not in the list of SBI codes to be eligible for the scheme for compensation for entrepreneurs affected sectors COVID-19 (TOGS)?

The designated sectors have to do with the forced closure of food and beverage outlets and events, the ban on contact professions in the field of grooming and cancellations in the travel industry due to the ‘only-necessary travel’ advice for Dutch people.

 If you do not qualify, the cabinet has other measures, drawn up in the Emergency package for economics and jobs.

 Due to the economic consequences of corona, Dutch entrepreneurs can apply to be eligible for exceptional financial support from the cabinet through the temporary scheme for wage costs (NOW) or extra support for self-employed persons. Companies can also make use of the various tax measures and broadened possibilities for bridging loans. Click here for an overview of all schemes.

I had to (compulsory) close my case due to Corona. But I get the message that I am not eligible due to my SBI. Where can I report if I believe my business is eligible and should fall within government-selected industries.

If you register a company with the Chamber of Commerce, you will receive an SBI code (standard company classification). This code tells something about the economic activity of your company. Other companies use this information, for example to search for customers. The government uses the SBI codes to make policy. It is up to entrepreneurs themselves to change the SBI code at the Chamber of Commerce if the SBI code is incorrect, or if your business activities change. Everyone who was registered in the trade register before March 15 is subject to the SBI code that was there at the time.

We are aware of the signals that companies believe they are eligible for the scheme. RVO makes an inventory and passes these signals on to the Ministry of Economic Affairs and Climate. This scheme is still open until June 26, which means that all aspects of the scheme are continuously monitored. This is not necessarily the last thing we say about this arrangement. Also check whether your company is eligible for one of the other schemes in the package .

If I do not qualify for the Allowance for Entrepreneurs Affected Sectors COVID-19 (TOGS). Where can I go?

It is not the only arrangement in the emergency package. We take criticism and concerns seriously. This scheme is still open until June 26, so we can continuously monitor all aspects of the scheme. This is not necessarily the last thing we say about this arrangement. In the meantime, also check whether your company is eligible for one of the other schemes in the package.  

The cabinet has drawn up the Emergency package for economics and jobs. Due to the economic consequences of corona, Dutch entrepreneurs can apply to be eligible for exceptional financial support from the cabinet through the temporary scheme for wage costs (NOW) or extra support for self-employed persons. Companies can also make use of the various tax measures and broadened possibilities for bridging

You may contact us for more information and explanation.