Tips bijtelling auto van de zaak

Tips bijtelling auto van de zaak

Rijdt u minder dan 500 privékilometers met uw auto van de zaak? Houd dan een sluitende kilometerregistratie bij. Als deze kilometerregistratie volledig en sluitend is, hoeft u geen bijtelling toe te passen.

Heeft u een bestelauto waarmee niet privé wordt gereden? Onderteken dan de ‘verklaring uitsluitend zakelijk gebruik’ en dien deze in bij de Belastingdienst. Overhandig een afschrift aan uw adviseur. Met zo’n verklaring is het bijhouden van een kilometerregistratie niet langer nodig. Als het gebruik van de bestelauto op enig moment wijzigt, heeft u een meldplicht richting Belastingdienst.

Wilt u een nieuwe zakelijke auto aanschaffen?
Laat de accessoires ná registratie van het kenteken inbouwen, de bijtelling is dan lager!
Let erop dat u de grens van 500 kilometer niet nét op het einde van het jaar overschrijdt. Overschrijdt u op 29 december de 500 kilometer, dan is de bijtelling voor het hele jaar van toepassing.

English Version

Tips for adding company car
Do you drive less than 500 private kilometers with your company car?

Then keep a comprehensive mileage registration. If this mileage registration is complete and conclusive, you do not have to make any additions.

Do you have a delivery van that does not drive privately?

Then sign the “declaration for business use only” and submit it to the Tax Authorities. Hand over a copy to your adviser. With such a statement, keeping a kilometer registration is no longer necessary. If the use of the delivery van changes at any time, you have a duty to report to the tax authorities.

Do you want to purchase a new business car?
Have the accessories installed after registration of the license plate, the addition is then lower!
Make sure that you do not just exceed the 500 kilometer limit at the end of the year. If you exceed 500 kilometers on December 29, the addition for the entire year applies.