Trouwplannen? Let op de gevolgen voor uw koopwoning!

Trouwplannen? Let op de gevolgen voor uw koopwoning!

Door de wet Beperkte gemeenschap van goederen trouwt u in beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat het vermogen en inkomen, verkregen en opgebouwd tijdens het huwelijk, gedeeld moet worden en dat voorhuwelijkse vermogens en schulden gescheiden blijven, net als schenkingen en erfenissen die gedurende het huwelijk verkregen worden. Wat betekent dit voor uw koopwoning?

Koopwoning behoort tot beperkte gemeenschap van goederen

Door deze nieuwe wetgeving, die sinds 1 januari 2018 geldt, bestaat er na trouwen niet langer één vermogen, maar drie: uw privévermogen en dat van uw partner én het gezamenlijk vermogen dat tot de beperkte gemeenschap van goederen behoort. Echter, veel echtparen woonden al samen in een woning die zij kochten voordat zij trouwden. Wanneer de eigendomsverhouding waarin zij de woning kochten afwijkt van de verhouding 50-50 heeft de nieuwe wetgeving gevolgen. Stel dat u de woning destijds kocht in de verhouding 80-20, dan behoort de woning vanaf de huwelijksdatum tot de beperkte gemeenschap van goederen, waarin beide echtgenoten ieder voor de helft gerechtigd zijn.

Huwelijkse voorwaarden bieden uitkomst

Het is natuurlijk niet zomaar dat de woning destijds in een andere eigendomsverhouding werd gekocht. Bovenstaand gevolg zal dan ook in veel situaties onwenselijk zijn. U kunt het anders regelen door voorafgaand aan het huwelijk huwelijkse voorwaarden op te stellen.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het opstellen van huwelijkse voorwaarden? Neem dan contact op met Chaterfinance, via telefoonnummer 070-7522837 of stuur een e-mail naar info@chaterfinance.nl

English Version

Wedding Plans? Pay Attention to the Consequences for your Owner-occupied Home

Under the Limited community of property law, you marry in limited community of property. This implies that the property and income acquired and accrued during the marriage must be shared and that premarital assets and debts remain separate, as are gifts and inheritances obtained during the marriage. What does this mean for your owner-occupied home?

The owner-occupied home belongs to a limited community of property

As a result of this new legislation, which has been in force since 1 January 2018, there will no longer be one estate after marriage, but three: your private and your partner’s assets and the joint assets that belong to the limited community of property. However, many couples already lived together in a home they bought before they got married. When the ownership ratio in which they bought the house deviates from the ratio 50-50, the new legislation will have consequences. Suppose you bought the house at the time in the ratio 80-20, then from the date of marriage the house belongs to the limited community of property, in which both spouses are each entitled to half.

Prenuptial agreements offer a solution

It is of course not just that the house was bought in a different ownership relationship at the time. The above consequence will therefore be undesirable in many situations. You can arrange it differently by drawing up a prenuptial agreement prior to the marriage.

Knowing more?

Do you have any questions or would you like to know more about drawing up a prenuptial agreement? Please contact Chaterfinance, via telephone number 070-7522837 or send an email to info@chaterfinance.nl