Vaste reiskostenvergoeding onbelast doorbetalen tot 1 april 2021

Vaste reiskostenvergoeding onbelast doorbetalen tot 1 april 2021

Vaste reiskostenvergoeding onbelast doorbetalen tot 1 april 2021

Als werkgever kunt u in elk geval tot 1 april 2021 de bestaande vaste reiskostenvergoedingen aan uw werknemers onbelast blijven doorbetalen. Het kabinet heeft besloten deze maatregel tijdelijk te verlengen. Waar moet u op letten?

Voorwaarde onbelast doorbetalen

Eerder gaf het kabinet al goedkeuring voor het onbelast doorbetalen van de vaste reiskostenvergoeding. Ook als uw werknemers geen of minder reiskosten hebben. Deze goedkeuring gold aanvankelijk tot en met 1 februari 2021. In verband met de aanhoudende coronacrisis heeft het kabinet besloten de goedkeuring te verlengen tot in elk geval 1 april 2021. Voorwaarde is wel dat het vaste kostenvergoedingen betreft, die al werden toegekend op 12 maart 2020. De goedkeuring geldt dus niet als er sprake is van gewijzigde omstandigheden na 12 maart 2020, bijvoorbeeld door een verhuizing of contractuitbreiding.

Nu de maatregelen in verband met de coronacrisis voortduren, is het niet uitgesloten dat de goedkeuring nogmaals wordt verlengd. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Wilt u meer weten over de fiscale en juridische aspecten rondom thuiswerken en kostenvergoedingen? Bekijk dan alle artikelen over thuiswerken en kostenvergoedingen.

Meer weten?

Voorkom vervelende verrassingen en laat u goed adviseren. Onze fiscale adviseurs volgen de ontwikkelingen rondom kostenvergoedingen en thuiswerken op de voet. Neem contact op telefoonnummer 070-7522837 of stuur ons een e-mail: info@chaterfinance.nl.

English Version

Pay a fixed travel allowance untaxed until 1 April 2021

As an employer, you can continue to pay the existing fixed travel allowances to your employees untaxed until 1 April 2021. The cabinet has decided to extend this measure temporarily.

What do you have to pay attention to?

Condition untaxed continued payment the cabinet previously approved the untaxed continued payment of the fixed travel allowance. Even if your employees have no or fewer travel expenses. This approval was initially valid until February 1, 2021. Due to the ongoing corona crisis, the government has decided to extend the approval until at least April 1, 2021. The condition is that it concerns fixed expense allowances, which were already granted on March 12, 2020. The approval therefore does not apply if there are changed circumstances after March 12, 2020, for example, due to a relocation or contract extension.

Now that the measures related to the corona crisis continue, it is possible that the approval will be renewed again. We will of course keep you informed of developments. Would you like to know more about the tax and legal aspects of working from home and expense allowances? Then view all articles about working from home and expense allowances.

Knowing more?

Avoid nasty surprises and get good advice. Our tax advisers keep a close eye on developments regarding expense allowances and working from home. Contact us on 070-7522837 or send us an email: info@chaterfinance.nl.