Versoepeling betalingsuitstel Belastingdienst

Versoepeling betalingsuitstel Belastingdienst

Ondernemers en zzp’ers die in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen vragen om uitstel van betaling. Deze uitstelaanvraag wordt nu verder versoepeld: het aanvragen voor alle ondernemers wordt eenvoudiger, geldt voor meer belastingen en het wordt voor kleine ondernemers makkelijker om langer dan drie maanden uitstel te krijgen. Ook wordt er een regeling getroffen voor bedrijven die een zogenaamde g-rekening hebben, waarvan in de bouw of uitzendbranche vaak gebruik gemaakt wordt. Hiermee wil het kabinet voor zoveel mogelijk ondernemers zorgen dat zij het met hun bedrijf kunnen volhouden.

Gecombineerd uitstel voor meer belastingen

De Belastingdienst wil onnodig werk voor de ondernemer voorkomen. De ondernemer hoeft daarom maar één uitstelverzoek in te sturen. Het uitstel geldt dan niet alleen voor de bestaande  elastingschuld, maar ook voor de schulden die er in de 3 daaropvolgende maanden bijkomen. Het blijft wel belangrijk dat ondernemers op tijd aangifte doen en dat zij pas uitstel van betaling aanvragen nadat zij een (naheffings)aanslag van de Belastingdienst hebben ontvangen.

Het uitstel is bovendien uitgebreid naar meer soorten belastingen. Er kon al uitstel worden aangevraagd voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting/btw. Daar komt nu bij: kansspelbelasting, accijns, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland.

Voor alle hiervoor genoemde belastingen geldt dit versoepelde uitstelbeleid tot in ieder geval 19 juni 2020. Het digitale uitstelformulier wordt de komende dagen zodanig aangepast dat ook de nieuwe maatregelen hierin komen.

Langer uitstel

Iedere ondernemer die vanwege de coronacrisis uitstel aanvraagt, kreeg automatisch al 3 maanden betalingsuitstel. Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor ondernemers nog te kort. Ondernemers kunnen schriftelijk ook voor een langere periode uitstel aanvragen. De voorwaarden hiervoor worden versoepeld. Ondernemers met een belastingschuld lager dan €20.000 kunnen anaf nu langer uitstel krijgen door bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat de omzetcijfers of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden.

Heeft de ondernemer een schuld hoger dan € 20.000? Dan heeft de Belastingdienst een verklaring nodig van een zogenaamde derde deskundige zoals een accountant of brancheorganisatie. We illen dit zo eenvoudig mogelijk maken. Binnenkort verschijnt hierover meer informatie op de website van de Belastingdienst.

English Version

Relaxation of payment deferment by the tax authorities 

Entrepreneurs and freelancers who get into trouble due to the corona crisis can ask for a postponement of payment. This postponement request is now being further relaxed: applying for all entrepreneurs becomes simpler, applies to more taxes and it becomes easier for small entrepreneurs to get a postponement longer than three months. An arrangement is also made for companies that have a so-called g-account, which is often used in the construction or temporary employment sector. With this, the cabinet wants to ensure that as many entrepreneurs as possible can maintain their business.

Combined extension for more taxes

The Tax and Customs Administration wants to prevent unnecessary work for the entrepreneur. The entrepreneur therefore only has to submit one postponement request. The postponement then applies not only to the existing tax debt, but also to the debts that will be added in the following 3 months. It remains important that entrepreneurs file a tax return on time and that they only apply for postponement of payment after they have received a (supplementary) assessment from the tax authorities.

The postponement has also been extended to more types of taxes. Postponements could already be filed for income tax, corporate tax, payroll tax and turnover tax / VAT. In addition, gambling tax, excise duty, consumption tax for alcohol-free drinks, insurance tax, landlord levy, energy tax and other environmental taxes and comparable taxes in the Caribbean Netherlands.

For all aforementioned taxes, this relaxed postponement policy applies until at least June 19, 2020. The digital adjustment form will be adjusted in the coming days to include the new measures.

Longer delay

Every entrepreneur who applies for a postponement due to the corona crisis has automatically received a 3-month payment extension. A payment delay of 3 months for entrepreneurs may still be too short. Entrepreneurs can also request an extension in writing for a longer period. The conditions for this are relaxed. Entrepreneurs with a tax debt of less than € 20,000 can now be granted an extension for longer by sending documentary evidence that the turnover figures or orders / reservations have decreased significantly compared to previous months.

Does the entrepreneur have a debt higher than € 20,000? In that case, the Tax and Customs Administration requires a statement from a so-called third expert, such as an accountant or sector organization. We will make this as simple as possible. More information will soon be available on the website of the Tax Authorities.