Wat is een Transitievergoeding?

Wat is een Transitievergoeding?

“Een transitievergoeding is wettelijk bepaald en vaak gemakkelijk te incasseren

Overgangsvergoeding is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer moet betalen. De hoogte hangt van veel dingen af. Tot 1 juli 2015 was het in het algemeen zo dat werknemers die via het UWV werden ontslagen geen recht hadden op ontslagvergoeding, terwijl werknemers die via de kantonrechter waren ontslagen een ontslagvergoeding konden vorderen berekend volgens de zogenaamde ‘ formule van de rechtbank. “Sub”. Per 1 juli 2015 is hier verandering in gekomen. Goed nieuws voor het personeel. Lees in dit artikel hoe we de overboeking namens u innen en wat u nog meer kunt claimen.

Kunt u zelf een transitievergoeding incasseren?

Veel werkgevers zijn (nog) niet op de hoogte van het nieuwe arbeidsrecht. Dat betekent in de praktijk dat veel werkgevers niet vrijwillig mee zullen werken aan het uitbetalen van een transitievergoeding. Er is veel weerstand vanuit werkgevers. Als u er dus niet om vraagt, krijgt u vaak niets. En als u er wel om vraagt, krijgt u vaak ook niets. Het is daarom verstandig om te starten met een incassoprocedure. Wacht niet te lang en start direct, want de termijn voor een transitievergoeding incasseren is kort – zie verderop in dit artikel.

Wat kan ik nog meer vorderen naast een transitievergoeding?

Naast een transitievergoeding incasseren kunt u uw vordering verhogen met:

Niet betaald salaris (loon)

Vakantiegeld dat nog niet uitgekeerd is

 De wettelijke verhoging (= extra salaris)

De wettelijke rente (vertragingsrente)

Incassokosten

Een extra vergoeding (‘billijke vergoeding‘) in geval van ernstige verwijtbaarheid door de werkgever*

Doorbetaling loon omdat er geen rekening is gehouden met een opzegtermijn**

In geval van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever kunnen wij voor de werknemer een extra vergoeding aan de kantonrechter verzoeken. Denk aan gevallen als discriminatie, seksuele intimidatie, grove veronachtzaming van de re-integratieverplichtingen, valse ontslaggrond, en het opzettelijk verstoren van de arbeidsrelatie.

**Heeft de werkgever geen rekening gehouden met de geldende opzegtermijn? Dan heeft u recht op een schadevergoeding. De hoogte is gelijk aan het brutoloon (plus vakantiegeld) dat u verdiend zou hebben als de werkgever wel een opzegtermijn had toegepast.

Als u een incassoprocedure opstart kunt u daarbij aangeven wat u wenst te vorderen.

Waar moet ik aan voldoen in geval van een transitievergoeding incasseren?

Uw dienstverband moet minimaal 24 maanden hebben geduurd.

EN

De arbeidsovereenkomst is op initiatief van de werkgever opgezegd of ontbonden en uw ontslag mag niet verwijtbaar zijn (dat u ontslagen bent, mag niet uw eigen schuld zijn of wel u te verwijten zijn).

OF

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is na ommekomst van de bepaalde tijd op initiatief van de werkgever niet verlengd.

OF

De arbeidsovereenkomst is op initiatief van u als werknemer opgezegd, ontbonden of niet verlengd als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Let op! Een transitievergoeding is vanaf 1 juli 2015 ook verschuldigd indien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die ten minste 2 jaar heeft geduurd, niet wordt verlengd.

Ik ben ontslagen op staande voet. Kan ik dan toch de transitievergoeding incasseren?

Bij ontslag op staande voet heeft de werkgever u laten weten dat u niet meer welkom bent en dat u kunt vertrekken. Dit kan mondeling zijn gebeurd, maar ook schriftelijk, bijvoorbeeld met een ontslagbrief. De vraag is dan of het ontslag terecht is gegeven of niet.

 

Van een terecht ontslag kan sprake zijn als u zich ‘ernstig verwijtbaar‘ hebt gedragen. Of dat u iets heeft nagelaten, wat u wel (in uw functie) had moeten doen. Het is niet exact te zeggen wat hiermee bedoeld wordt: een rechter moet altijd kijken naar alle omstandigheden van het geval. Over het algemeen is ernstig verwijtbaar diefstal op de werkvloer of vernieling of agressie en geweld. In geval van ernstig verwijtbaar handelen kunt u doorgaans geen transitievergoeding incasseren.

 

In andere situaties heeft u wel recht op een transitievergoeding, bijvoorbeeld omdat er een bepaalde dringende redenen is op grond waarmee uw werkgever u wel mocht ontslaan, maar waarbij wel een transitievergoeding betaald moet worden.

Vindt u dat u onterecht bent ontslagen?

Dan kunt u binnen 2 maanden na uw ontslag op staande voet een zogenaamde wedertewerkstellingsprocedure bij de kantonrechter starten. De rechter wordt dan gevraagd om de arbeidsovereenkomst te herstellen. Doet de rechter dat, dan houdt uw ontslag geen stand. De werkgever moet dan weer loon betalen. Veelal wil de werkgever u overigens niet meer terug. Hij start dan tegelijkertijd een ontbindingsprocedure. Hij vraagt de rechter dan om te verklaren dat uw ontslag terecht gegeven is. U kunt dan overigens wel een transitievergoeding vragen aan de rechter. Als de rechter deze transitievergoeding toewijst, kunnen wij deze transitievergoeding incasseren met behulp van een incassotraject. Soms kan er ook meteen gestart worden met beslaglegging.

Uw werk heeft toestemming van UWV om uw arbeidsovereenkomst te beëindigen. Kan ik nog een transitievergoeding incasseren?

Met ingang van 1 juli 2015 maakt het niet uit hoe een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, of dat nu gaat via de kantonrechter of via het UWV. U heeft in beide gevallen recht op een transitievergoeding.

Ik ben ziek en ik word ontslagen. Kan ik ook een transitievergoeding incasseren?

Ja! Anders dan voor 1 juli 2015 hebben ook werknemers die na 2 jaar ziekte worden ontslagen recht op de transitievergoeding.

Wanneer kunt u geen transitievergoeding incasseren?

Hoewel in de meeste gevallen een transitievergoeding incasseren geen probleem is, heeft u er niet altijd recht op. U kunt geen transitievergoeding incasseren als

Het ontslag verband houdt met het bereiken van de AOW- of pensioen gerechtigde leeftijd.

Het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

De werkgever in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling is verleend.

De werknemer nog geen 18 jaar is en hij gemiddeld niet meer dan 12 uur per week werkt.

Hoeveel transitievergoeding incasseren? Wat is de maximale hoogte transitievergoeding?

Bij de bepaling van de hoogte van de transitievergoeding spelen uw leeftijd, de hoogte van uw salaris en het aantal jaren dat u bij deze werkgever hebt gewerkt een rol.

Voor de eerste tien dienstjaren heeft u recht op een derde maandsalaris per dienstjaar.

Vanaf het tiende dienstjaar is de vergoeding een halve maand salaris per dienstjaar.

De wetgever heeft een maximum gesteld aan de hoogte van de transitievergoeding. De maximale transitievergoeding bedraagt momenteel € 77.000 bruto. Indien uw jaarsalaris hoger is dan € 77.000 bruto, dan is de maximale transitievergoeding gelijk aan uw jaarsalaris.

Bent u bij ontslag 50 jaar of ouder en heeft de arbeidsovereenkomst ten minste 10 jaar geduurd, dan is de vergoeding over de dienstjaren ná het bereiken van de leeftijd van 50 jaar 1 maand salaris per dienstjaar**.

**Deze hogere vergoeding voor 50+ werknemers geldt tot 1 januari 2020 en geldt niet voor kleinere werkgevers die minder dan 25 werknemers in dienst hebben.

Ik wil een transitievergoeding incasseren. Valt mijn werkgever misschien onder de “Speciale regeling voor kleine werkgevers”?

De overheid heeft een onderscheid gemaakt tussen kleine en grote werkgevers. Voor werkgevers die gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst hebben geldt een speciale regeling bij het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding. Wat houdt dat in? Voor werkgevers tellen de dienstjaren vóór 1 mei 2013 niet mee bij de berekening van de transitievergoeding als er sprake is van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen ingegeven door een slechte financiële situatie van werkgever.

Dat is het geval als er sprake is van:

drie jaar lang een negatief netto-resultaat;

een negatief eigen vermogen.de waarde van de vlottende activa zijn kleiner dan de schulden

U wilt de transitievergoeding incasseren. Maar er is een sociaal plan aanwezig. Wat nu?

Een sociaal plan is een regeling waarin de werkgever beschrijft en beargumenteert waarom hij gaat reorganiseren, wat de personele gevolgen hiervan zijn en welke (financiële) compensatie werknemers krijgen die ten gevolge van de reorganisatie ontslagen worden. Naast een eventuele transitievergoeding kunnen in een sociaal plan ook voorzieningen zijn opgenomen om u zo spoedig mogelijk naar een andere baan te begeleiden. Denk bijvoorbeeld aan een outplacementtraject of opleidingskosten.

Moet een werkgever altijd de volledige hoogte betalen van de transitievergoeding? Of kan het ook minder zijn?

Het kan ook minder zijn. Soms heeft een werkgever kosten moeten maken voor de employabiliteit, zoals dat heet, van de werknemer. Dit zijn kosten die gemaakt zijn om bijvoorbeeld werkloosheid te voorkomen of werkloosheid te verkorten (zoals outplacement). De werkgever kan de rechter vragen deze gemaakte kosten in mindering te brengen op de te betalen transitievergoeding.

Per welke datum geldt de transitievergoeding? Start u op het juiste met moment met een transitievergoeding incasseren?

De regels omtrent de transitievergoeding gelden met ingang van 1 juli 2015. Op procedures die voor 1 juli 2015 bij het UWV of de kantonrechter zijn gestart gelden de regels aangaande de transitievergoeding niet, ook al valt de uitspraak van het UWV of de kantonrechter ná 1 juli 2015.

De regels over de transitievergoeding gelden ook voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die op of na 1 juli 2015 tot een einde komen, ook al zijn deze overeenkomsten voor 1 juli 2015 aangegaan.

English Version

What is a transition payment?

Transitional allowance is a payment that the employer must pay to the employee. The height depends on many things. Until 1 July 2015, it was generally the case that employees who were dismissed through the UWV were not entitled to severance pay, while employees who were dismissed through the subdistrict court could claim severance payments calculated according to the so-called ‘formula of the court. “Sub”. This has changed on 1 July 2015. Good news for the staff. Learn how we collect the transfer on your behalf and what else you can claim in this article. Can you collect a transition payment yourself?

Many employers are not (yet) aware of the new employment law. In practice, this means that many employers will not voluntarily cooperate in the payment of a transition payment. There is a lot of resistance from employers. So if you don’t ask for it, you often get nothing. And if you do ask for it, you often get nothing. It is therefore wise to start with a collection procedure. Don’t wait too long and start immediately, because the period for collecting a transition payment is short – see later in this article.

What else can I claim in addition to a transition payment?

In addition to collecting a transition payment, you can increase your claim by:

Unpaid salary (wages)

Holiday pay that has not yet been paid

The legal increase (= extra salary)

The legal interest (default interest)

Collection costs

An extra compensation (“fair compensation”) in case of serious culpability by the employer *

Continued payment of wages because no notice period has been taken into account **

In the event of serious culpable acts or omissions by the employer, we can request additional compensation for the employee from the subdistrict court. Consider cases such as discrimination, sexual harassment, gross disregard of the reintegration obligations, false ground for dismissal, and deliberate disruption of the employment relationship.

 

** Has the employer not taken into account the applicable notice period? Then you are entitled to compensation. The amount is equal to the gross salary (plus holiday pay) that you would have earned if the employer had applied a notice period.

 

When you start a collection procedure, you can indicate what you want to claim.

What requirements do I have to meet in case of a transition payment?

Your employment must have lasted at least 24 months.

AND

The employment contract has been terminated or dissolved on the initiative of the employer and your dismissal must not be culpable (that you have been fired, cannot be your own fault or can be blamed on you).

OR

The fixed-term employment contract has not been renewed after the end of the fixed period on the initiative of the employer.

OR

The employment contract has been canceled, dissolved or not renewed on your initiative as an employee as a result of serious culpable acts or omissions on the part of the employer.

Pay attention! A transition payment is also due from 1 July 2015 if a fixed-term employment contract that has lasted at least 2 years is not renewed.