Weet je dat? Voor de eerste tien dienstjaren heeft u recht op een derde maandsalaris per dienstjaar.

Weet je dat? Voor de eerste tien dienstjaren heeft u recht op een derde maandsalaris per dienstjaar.

Vanaf het tiende dienstjaar is de vergoeding een halve maand salaris per dienstjaar.

De wetgever heeft een maximum gesteld aan de hoogte van de transitievergoeding. De maximale transitievergoeding bedraagt momenteel € 77.000 bruto. Indien uw jaarsalaris hoger is dan € 77.000 bruto, dan is de maximale transitievergoeding gelijk aan uw jaarsalaris.

Bent u bij ontslag 50 jaar of ouder en heeft de arbeidsovereenkomst ten minste 10 jaar geduurd, dan is de vergoeding over de dienstjaren ná het bereiken van de leeftijd van 50 jaar 1 maand salaris per dienstjaar**.

**Deze hogere vergoeding voor 50+ werknemers geldt tot 1 januari 2020 en geldt niet voor kleinere werkgevers die minder dan 25 werknemers in dienst hebben.

Ik wil een transitievergoeding incasseren. Valt mijn werkgever misschien onder de “Speciale regeling voor kleine werkgevers”?

De overheid heeft een onderscheid gemaakt tussen kleine en grote werkgevers. Voor werkgevers die gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst hebben geldt een speciale regeling bij het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding. Wat houdt dat in? Voor werkgevers tellen de dienstjaren vóór 1 mei 2013 niet mee bij de berekening van de transitievergoeding als er sprake is van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen ingegeven door een slechte financiële situatie van werkgever.

Dat is het geval als er sprake is van:

drie jaar lang een negatief netto-resultaat;

een negatief eigen vermogen.

de waarde van de vlottende activa zijn kleiner dan de schulden

U wilt de transitievergoeding incasseren. Maar er is een sociaal plan aanwezig. Wat nu?

Een sociaal plan is een regeling waarin de werkgever beschrijft en beargumenteert waarom hij gaat reorganiseren, wat de personele gevolgen hiervan zijn en welke (financiële) compensatie werknemers krijgen die ten gevolge van de reorganisatie ontslagen worden. Naast een eventuele transitievergoeding kunnen in een sociaal plan ook voorzieningen zijn opgenomen om u zo spoedig mogelijk naar een andere baan te begeleiden. Denk bijvoorbeeld aan een outplacementtraject of opleidingskosten.

Moet een werkgever altijd de volledige hoogte betalen van de transitievergoeding? Of kan het ook minder zijn?

Het kan ook minder zijn. Soms heeft een werkgever kosten moeten maken voor de employabiliteit, zoals dat heet, van de werknemer. Dit zijn kosten die gemaakt zijn om bijvoorbeeld werkloosheid te voorkomen of werkloosheid te verkorten (zoals outplacement). De werkgever kan de rechter vragen deze gemaakte kosten in mindering te brengen op de te betalen transitievergoeding.

English Version

Do you know? For the first ten years of service, you are entitled to a third monthly salary per year of service.

From the tenth year of service, the allowance is half a month’s salary per year of service.

The legislator has set a maximum for the amount of the transition payment. The maximum transition payment is currently € 77,000 gross. If your annual salary is higher than € 77,000 gross, the maximum transition payment is equal to your annual salary.

If you are 50 years of age or older upon dismissal and the employment contract has lasted at least 10 years, the compensation for the years of service after reaching the age of 50 is 1 month’s salary per year of service **.

** This higher allowance for 50+ employees applies until January 1, 2020 and does not apply to smaller employers employing fewer than 25 employees.

I want to collect a transition payment. Could my employer be covered by the “Special Scheme for Small Employers”?

The government has made a distinction between small and large employers. For employers who employ an average of less than 25 employees, a special arrangement applies when determining the amount of the transition payment. What does that mean? For employers, the years of service before 1 May 2013 do not count in the calculation of the transition payment in the event of dismissal for economic reasons prompted by the employer’s poor financial situation.

This is the case if there are:

a negative net result for three years;

negative equity.

the value of the current assets is less than the liabilities

You want to collect the transition payment. But there is a social plan in place. What now?

A social plan is a scheme in which the employer describes and substantiates why he is going to reorganize, what the personnel consequences are and what (financial) compensation employees will receive who are dismissed as a result of the reorganization. In addition to a possible transition payment, a social plan may also include provisions to guide you to another job as soon as possible. Consider, for example, an outplacement process or training costs.

Does an employer always have to pay the full amount of the transition payment? Or could it also be less?

It can also be less. Sometimes an employer has had to incur costs for the employability, as it is called, of the employee. These are costs incurred to prevent or shorten unemployment, for example (such as outplacement). The employer can ask the court to deduct these incurred costs from the transition payment to be paid.