Zaken regelen bij een overlijden

Zaken regelen bij een overlijden

Bij een overlijden moet er veel geregeld worden. Het kan moeilijk zijn om aandacht vrij te maken voor administratieve zaken. Probeer daar toch snel mee te beginnen. De kosten kunnen anders hoog oplopen.

Lees hier de acht stappen die verstandig zijn om te doorlopen na een overlijden. Zo zorgt u dat alle administratieve zaken na het overlijden op orde heeft.

Wat te regelen bij een overlijden?

Stap 1: Zorg dat u een akte van overlijden heeft :

Bij een sterfgeval moet u altijd als eerste contact opnemen met de huisarts. Die moet het overlijden officieel vaststellen. Zodra het overlijden officieel is bevestigd, moet er aangifte gedaan worden bij de burgerlijke stand. Vaak doet de uitvaartondernemer dat. Hij of zij geeft u een akte van overlijden. Maak hier meerdere kopieën van. Die heeft u vaak nodig om instanties te informeren.

Stap 2 : Ga na of er een uitvaartverzekering is :

Controleer of er een uitvaartverzekering is afgesloten. Hiermee kunt u (een deel van) de begrafenis-of crematiekosten betalen. Bewaar alle rekeningen rondom het overlijden. Deze kosten die u niet krijgt vergoed via de uitvaartverzekering, kunt u aftrekken van de erfenis.

Aan een uitvaart kunnen (hoge) kosten zijn verbonden. De Uitvaartberekenaar laat zien welk bedrag u ongeveer kunt verwachten.

Stap 3: Zorg dat u eenverklaring van erfrecht heeft

De notaris geeft u een verklaring van erfrecht. Dit is een officiële verklaring met daarin informatie over de overledene, de nalatenschap en de erfgenamen. Deze verklaring heeft u nodig om zaken met de bank te regelen. Als er een testament is opgemaakt, maakt dat het verdelen van inboedel en vermogen gemakkelijker.

Als het banksaldo van de overledene lager is dan € 100.000 en er is geen testament, dan is een verklaring van erfrecht niet nodig. Dit bespaart notariskosten.

In een testament kan de overledene hebben aangewezen wie de afwikkeling van de erfenis regelt: de executeur. De executeur kan één van de erfgenamen zijn, maar het kan ook een buitenstaander zijn.

Zie voor meer informatie erfwijzer.nl/executeur

De notaris kan u ook een boedelvolmacht geven. Daarmee geeft u iemand een machtiging om de erfenis namens alle erfgenamen te regelen.

Stap 5: Ga na of of de overledene Levensverkering had

Was er een levensverzekering afgesloten? En/of was er een overlijdensrisicoverzekering, gekoppeld aan de hypotheek? De nabestaanden kunnen de hypotheekschuld (gedeeltelijk) aflossen met bedrag dat de verzekeringsmaatschappij uitkeert.

Tip: Via het Verbond van Verzekeraars kunt u laten opzoeken of de overledene levensverzekeringen had die tot uitkering komen.

Stap 5 : Zet de lopende zorgverkering en schadeverzekering op rij.

Welke verzekeringen had de overledene? Sommige verzekeringen, zoals een ziektekostenverzekering en WA-verzekering kunt u direct stopzetten.

Als de koopwoning van de overledene nog moet worden verkocht, kan het verstandig zijn de inboedel- en opstalverzekering zo lang aan te houden.

Stap 6: Informeer instanties.

Breng de volgende instanties op de hoogte van het overlijden:

 

-Werkgever

-Pensioenfonds

-Verzekeringsmaatschappijen

-Banken

-Organisaties waar de overledene abonnementen en lidmaatschappen heeft lopen

-Donateurschappen

-Verenigingen

-Woningbouwvereniging

-Klantenkaarten

Als iemand overlijdt wordt de Sociale Verzekeringsbank automatisch op de hoogte gebracht. Op svb.nl/overlijden kunt u nagaan wat de gevolgen zijn voor de pensioenen en uitkeringen die de SVB betaalt (AOW, Anw en kinderbijslag).

Stap 7 Regel de Bankzaken

Maak een afspraak bij de bank. Bereid u goed voor en zet al uw vragen op papier. Zoek ook uit welke producten de overledene bij de bank heeft lopen:

Betaalrekeningen

Spaarrekeningen

Machtigingen

Automatische incasso’s

Creditcard

Lijfrenteverzekeringen en koopsompolissen

Hypotheek

Beleggingen

Bankkluis

Leningen

Bespreek met de bank of de rekeningen op een andere naam moeten komen te staan. Vraag ook of u producten kunt opzeggen. Deze producten kunnen natuurlijk bij verschillende banken of instanties zijn afgesloten.

Tip: Wilt u nagaan of de overledene nog ergens een bankrekening heeft? De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een loket geopend voor slapende tegoeden: slapendetegoeden.nl.

Stap 8 : Regel  de Belastingzaken

De Belastingdienst wordt automatisch op de hoogte gebracht als iemand overlijdt, tenzij de overledene in het buitenland woont.

Wat is slim om te doen:

Krijgt de overledene maandelijks een voorlopige aanslag? Zet die dan stop.

Doe de aangifte inkomstenbelasting over het deel van het kalenderjaar dat de overledene wel heeft geleefd. Dit kan gedurende het jaar, dit hoeft niet te wachten totdat het kalenderjaar is afgelopen. Lees op belastingdienst.nl over de speciale Aangifte Inkomstenbelasting voor overledenen.

Als de Belastingdienst verwacht dat er een erfenis zal zijn, stuurt de Belastingdienst de Aangifte Erfbelasting toe.

Stap 9 : Maak een overzicht van de nieuwe inkomsten en uitgaven

Is de overledene uw partner? Dan is de Geldwijzer Nabestaanden een handig startpunt om na te gaan voor welke financiële regelingen voor nabestaanden u in aanmerking komt.

Naar de Geldwijzer Nabestaanden

Doordat uw gezinssituatie en inkomen verandert, heeft u mogelijk recht op toeslagen waar u eerder geen recht op had.

Lees meer over tegemoetkomingen

Ook uitgaven kunnen veranderen. Verzekeringspremies en lokale lasten (gemeentelijke heffingen en waterschapsbelastingen) zijn voor éénpersoonshuishoudens lager dan voor meerpersoonshuishoudens. Het is slim om uw inkomsten en uitgaven in de nieuwe situatie op een rij te zetten.

€ 4.800  kost een eenvoudige uitvaart gemiddeld.

Erfenis accepteren of weigeren?

U kunt ervoor kiezen om een erfenis te weigeren. Bijvoorbeeld als u verwacht dat er schulden worden nagelaten.

Als u dit overweegt, mag u niets meer regelen na het overlijden en niets uit de woning van de overledene meenemen. Dat kan namelijk worden gezien als een signaal dat u de erfenis accepteert.

English Version

Arranging matters in the event of a death

When a person dies, a lot has to be arranged. It can be difficult to focus attention on administrative matters. Try to start with that quickly. Otherwise, the costs can be high.

Read here the eight steps that are sensible to go through after a death. In this way you ensure that all administrative matters are in order after the death.

What to arrange in the event of a death?

Step 1: Make sure you have a death certificate:

In the event of a death, you should always contact your doctor first. He must officially determine the death. As soon as the death has been officially confirmed, a declaration must be made to the registry office. The funeral director often does this. He or she will give you a death certificate. Make multiple copies of this. You often need this to inform authorities.

Step 2: Check whether there is a funeral insurance policy:

Check whether funeral insurance has been taken out. This allows you to pay (part of) the funeral or cremation costs. Keep all accounts related to the death. You can deduct these costs that you are not reimbursed through the funeral insurance.

There can be (high) costs associated with a funeral. The Funeral Calculator shows you approximately what amount you can expect.

Step 3: Make sure you have a certificate of inheritance

The notary will give you a certificate of inheritance. This is an official statement containing information about the deceased, the estate and the heirs. You need this statement to arrange business with the bank. If a will has been drawn up, it makes the division of household effects and assets easier.

If the deceased’s bank balance is less than €100,000 and there is no will, a certificate of inheritance is not required. This saves notary fees.

In a will, the deceased may have designated who will arrange the settlement of the inheritance: the executor. The executor can be one of the heirs, but it can also be an outsider.

For more information, see erfwijzer.nl/executeur

The civil-law notary can also give you a power of attorney. With this you give someone an authorization to arrange the inheritance on behalf of all heirs.

Step 5: Find out if the deceased had a Life Partnership

Was there a life insurance policy? And/or was there a term life insurance policy linked to the mortgage? The surviving relatives can (partially) repay the mortgage debt with the amount that the insurance company pays out.

Tip: You can have a look up via the Dutch Association of Insurers to see whether the deceased had life insurance policies that pay out.

Step 5 : List the current health insurance and non-life insurance.

What insurance did the deceased have? You can cancel some insurance policies, such as health insurance and liability insurance immediately.

If the owner-occupied home of the deceased has yet to be sold, it may be wise to keep the home contents and building insurance policy on for as long as possible.

Step 6: Notify authorities.

Notify the following authorities of the death:

-Employer

-Pension fund

-Insurance companies

-Banks

-Organizations where the deceased has subscriptions and memberships

-Donorships

-Associations

-Residential Association

-Customer cards

If someone dies, the Social Insurance Bank is automatically informed. You can find out what the consequences are for the pensions and benefits paid by the SVB (AOW, Anw and child benefit) on svb.nl/overleden.

Step 7 Arrange the Banking

Make an appointment with the bank. Prepare well and put all your questions on paper. Also find out which products the deceased has at the bank:

checking accounts

savings accounts

Permissions

Direct debits

credit card

Annuities and single premium policies

Mortgage

Investments

bank vault

Loans

Discuss with the bank whether the accounts should be given a different name. Also ask if you can cancel products. These products can of course be taken out at different banks or authorities.

Tip: Do you want to check whether the deceased still has a bank account somewhere? The Dutch Banking Association (NVB) has opened a counter for dormant credit balances: Slaapde depositen.nl.

Step 9 : Make an overview of the new income and expenses

Is the deceased your partner? Then the Money Guide for Survivors is a useful starting point to find out for which financial arrangements for surviving dependents you are eligible.

To the Money Guide for Relatives

Because your family situation and income change, you may be entitled to benefits to which you were not previously entitled.

Read more about allowances

Expenses can also change. Insurance premiums and local charges (municipal levies and water board taxes) are lower for single-person households than for multi-person households. It is smart to list your income and expenses in the new situation.

A simple funeral costs € 4,800 on average.

Accept or refuse inheritance?

You can choose to refuse an inheritance. For example, if you expect debts to be left behind.

If you are considering this, you are not allowed to arrange anything after the death and you are not allowed to take anything from the deceased’s home. This can be seen as a signal that you accept the inheritance.