Zorgtoeslag 2020: dit moet je weten!?

Zorgtoeslag 2020: dit moet je weten!?

Jaja, een zorgverzekering kost je geld. Maar wat als je weinig inkomen hebt? Gelukkig kun je dan van de overheid zorgtoeslag krijgen. Weten wanneer je recht op zorgtoeslag hebt? En hoe je het kan aanvragen? Lees verder!
Wanneer krijg je zorgtoeslag in 2020?
Je komt in aanmerking als je voldoet aan de zorgtoeslag voorwaarden. Je krijgt in 2020 zorgtoeslag als je:

De Nederlandse nationaliteit hebt (of een geldige verblijfsvergunning);
Een Nederlandse verzekering hebt;
Een (gezamenlijk) inkomen en vermogen hebt die niet te hoog zijn.

Hoeveel zorgtoeslag krijg ik in 2020?
Hoeveel zorgtoeslag je krijgt, hangt af van je inkomen en je vermogen:

Ben je alleenstaand en verdien je niet meer dan 30.481 euro, dan heb je in 2020 recht op zorgtoeslag. De maximale vergoeding is 104 euro per maand. Je mag niet meer dan 116.613 euro aan vermogen hebben.

Woon je samen?

Dan mag je in 2020 gezamenlijk niet meer verdienen dan 38.945 euro om in aanmerking voor zorgtoeslag te komen. Het maximale bedrag aan zorgtoeslag voor jullie samen is 199 euro per maand. Tenminste, als jullie samen niet meer dan 147.459 euro aan vermogen hebben.

Hoeveel zorgpremie betaal je met zorgtoeslag in 2020?
Heb jij recht op volledige zorgtoeslag? Dan betaal je bij Besured per saldo maar 11,25 per maand (115,25 is onze zorgpremie – 104 euro zorgtoeslag). Bij ons kies je alleen wat je nodig hebt en in 5 minuten heb je jouw eigen zorgverzekering geregeld!
Zorgtoeslag aanvragen 2020: hoe doe je dat?
Voldoe je aan alle voorwaarden? Dan vraag je je zorgtoeslag aan via de website van de Belastingdienst: Toeslagen.nl. Hiervoor heb je je DigiD nodig. Let op: er zijn websites die jou tegen betaling ‘helpen’ bij het aanvragen van je zorgtoeslag zónder DigiD. Om oplichting te voorkomen, vraag je je zorgtoeslag alleen aan via de officiële website van de Belastingdienst.

Wanneer moet ik mijn zorgtoeslag wijzigen of stopzetten?
De toeslag die je ontvangt, is geen cadeautje maar een voorschot. Aan het eind van elk jaar wordt bekeken of je niet te veel hebt gekregen. Als dat wel het geval is, moet je je zorgtoeslag (deels) terugbetalen. Verandert jouw inkomen doordat je een nieuwe baan of loonsverhoging krijgt, dan zal ook je zorgtoeslag veranderen. Geef je wijzigingen dan ook bijtijds door via de BelastingTelefoon (0800-0543) of geef je nieuwe inkomen online door. Met deze gegevens kan de Belastingdienst jouw zorgtoeslag wijzigen of op tijd stopzetten. Besured zorgverzekering met zorgtoeslag

Wist je dat… wij een extra voordelige studentenzorgverzekering bieden? En die wordt per saldo nóg voordeliger als jij volledige zorgtoeslag krijgt

tabel zorgverzekering

Bruto inkomen 2020 totAlleenstaandmet partnerVerschil met 2019
€ 27.500,-€35,-€131,-+€ 10,- / + € 13,-
€ 28.000,-€29,-€125,-+€ 10,- / + € 12,-
€ 28.500,-€24,-€119,-+€ 11,- / + € 12,-
€ 29.000,-€18,-€114,-+€ 10,- / + € 12,-
€ 29.500,-€13,-€108,-+€ 11,- / + € 12,-
€ 30.000,-€7,-€102,-+€ 7,- / + € 12,-
€ 30.500,-€0,-€97,--/ + € 12,-
€ 31.000,-€0,-€91,--/ + € 12,-
€ 31.500,-€0,-€86,--/ + € 13,-
€ 32.000,-€0,-€80,--/ + € 12,-
€ 32.500,-€0,-€74,--/ + € 12,-
€ 33.000,-€0,-€69,--/ + € 12,-
€ 33.500,-€0,-€63,--/ + € 12,-
€ 34.000,-€0,-€57,--/ + € 12,-
€ 34.500,-€0,-€52,--/ + € 12,-
€ 35.000,-€0,-€46,--/ + € 12,–
€ 35.500,-€0,-€40,--/ + € 12,-
€ 36.000,-€0,-€35,--/ + € 12,-
€ 36.500,-€0,-€29,--/ + € 12,-
€ 37.000,-€0,-€23,--/ + € 12,-
€ 37.500,-€0,-€18,--/ + € 12,-
€ 38.000,-€0,-€12,--/ + € 12,-
€ 38.500,-€0,-€6,--/ + € 6,-

English Version

Healthcare allowance 2020, and what you need to know about it???

Yes, a health insurance policy costs you money. But what if you have little income? Fortunately, you can get health care allowance from the government. Want to know when you are entitled to care allowance? And how you can request it? Read more!
When will you receive care allowance in 2020?
You are eligible if you meet the health care allowance conditions. You will receive a health insurance allowance in 2020 if you:

– You have Dutch nationality (or a valid residence permit);
– Have a Dutch insurance policy;
– Have a (joint) income and capital that is not too high.

How much healthcare allowance will I receive in 2020?
This depends on your income and assets:

If you are single and do not earn more than 30,481 euros, you will be entitled to health care allowance in 2020. The maximum reimbursement is 104 euros per month. You may not have more than 116,613 euros in assets.

Do you live together?

Then in 2020 you may not collectively earn more than 38,945 euros to be eligible for health insurance allowance. The maximum amount of healthcare allowance for you together is 199 euros per month. That is, if you have no more than EUR 147,459 in assets together.

How much health insurance premium do you pay with health insurance allowance in 2020?
Are you entitled to full healthcare allowance? Then with Besured you pay on balance only 11.25 per month (115.25 is our health insurance premium – 104 euro health insurance allowance). With us you only choose what you need and in 5 minutes you have arranged your own health insurance!

Applying for healthcare allowance 2020: how do you do that?
Do you meet all the conditions? Then you can apply for your health insurance allowance via the website of the Tax Authorities: Toeslagen.nl. You need your DigiD for this. Please note: there are websites that ‘help’ you for a fee when applying for your healthcare allowance without DigiD. To prevent scams, you can only apply for your healthcare allowance via the official website of the Tax Authorities.

When should I change or cancel my healthcare allowance?
The allowance you receive is not a gift but an advance. At the end of each year, it is checked whether you have not received too much. If that is the case, you must (partially) repay your health insurance allowance. If your income changes because you get a new job or pay rise, then your health insurance allowance will also change. Then also timely report your changes via the Tax Information Line (0800-0543) or report your new income online. 

NOTE: The Tax Authorities can use this information to change your health care allowance or to stop it on time.
Insured healthcare insurance with healthcare allowance

Did you know that … we offer help for extra-affordable student care insurance? 

And this will becomes even more beneficial on balance if you receive a full healthcare allowance.

Please check the above health insurance table for more information bout the income vs allowance