Zwartwerken boete en andere risico’s – laatste updates
working cash

Zwartwerken boete en andere risico’s – laatste updates

Buiten kantooruren en in de weekenden wat bijbeunen of zelfs alleen maar zwartwerken. Het klinkt aanlokkelijk. Geen belasting en geen premies betalen, dus meer geld overhouden. Zwartwerken gebeurt in allerlei sectoren: denk aan de bouw, horeca, schoonmaak (hulp in huis), maar ook in andere sectoren wordt flink bijverdiend. Kortgezegd is zwartwerk verboden en daarnaast kleven er verschillende risico’s

Wat is zwartwerken

Volgens de Dikke van Dale wordt onder zwartwerken verstaan: betaald werk verrichten zonder daar belasting of sociale premie over te betalen. Wikipedia geeft aan: zwartwerken is het tegen betaling verrichten van arbeidsactiviteiten waarbij noch de werkgever noch de werknemer belasting en sociale zekerheidspremies afdragen. Bij zwartwerken ontvangen je je geld meestal handje contantje. Dit ‘loon’ waarover geen loonheffing is ingehouden wordt zwart loon genoemd. Er bestaan verschillende soorten zwartwerkers. Gesteld kan zelfs worden dat iedereen weleens zwart heeft gewerkt. Krijg je namelijk een kleine vergoeding voor een verrichte dienst bij een vriend of familieleden en je geeft deze vergoeding niet op aan de belastingdienst dan wordt dit al gezien als zwart loon. Maar hebben we het over zwartwerk dan wordt in de regel gedoeld op de echte zwartwerker. Deze heeft als doel extra inkomen te verkrijgen. Denk bijvoorbeeld aan de schilder die in de avonduren en weekenden ‘bijbeunt’. Ook zijn er situaties waarin een uitkering wordt genoten (Bijstand, WW, WIA) en daarnaast zwart wordt bijgeklust. Daarnaast zijn er ook werkgevers die hun werknemers zwart uitbetalen. Soms is dit met medeweten van de werknemer, maar het komt ook voor dat de werknemer denkt dat zijn loon wit wordt uitbetaald maar dat de werkgever de te betalen loonbelasting in eigen zak steekt. Of denk aan de situatie dat een werkgever illegalen in dienst heeft. Risico’s voor de zwartwerker Zwartwerken is niet geheel zonder risico’s. Integendeel. Zo ben je als zwartwerker niet verzekerd. Krijg je een ongeluk tijdens het werk, of veroorzaak je schade, dan moet dit uit eigen zak betaald worden. Daarnaast bouw je geen rechten op voor een eventuele uitkering (denk aan de WW of de WIA). Als je je baan verliest of ziek wordt, moet je die kosten dus ook zelf betalen. Ook bouw je geen vakantiegeld, eindejaarsuitkering en pensioen op en heb je geen ontslagbescherming.

Zwartwerken en een uitkering

Heb je een uitkering en klus je zwart bij? Dan heeft dit altijd consequenties voor je uitkering wanneer dit wordt ontdekt door de gemeente of het UWV (vaak door controles of door een melding van mensen uit de omgeving). Een uitkering wordt dan met terugwerkende kracht ingetrokken omdat je geen (volledig) recht had op de uitkering. Het teveel betaalde bedrag aan uitkering wordt vervolgens teruggevorderd. Daarnaast betaal je vaak een boete die net zo hoog is als het terug te vorderen bedrag. Je hebt immers je inlichtingenplicht geschonden (heb je inkomsten dan moet je deze namelijk altijd doorgeven). Zoals je begrijpt kan dit bedrag aardig oplopen als blijkt dat je al meerdere jaren zwart aan het werk.

Zwartwerken en de belastingdienst

Wanneer je zwartwerkt en de Belastingdienst dit ontdekt, dien je alsnog belasting te betalen over het verdiende zwartgeld. Dit wordt een naheffing voor inkomstenbelasting genoemd. Bij het opzettelijk verzwijgen van inkomsten kan de Belastingdienst ook een vergrijpboete opleggen. De hoogte daarvan is afhankelijk van de mate waarin u iets te verwijten valt en kan oplopen tot 100% van het bedrag van de te weinig geheven belasting. Is de Belastingdienst van mening dat er sprake is van fraude dan kun je ook strafrechtelijk worden vervolgd. Verbeter je binnen twee jaar je aangifte vrijwillig dan krijg je geen boete.

Werkgever en zwart uitbetalen werknemer

Net als voor de werknemer, geldt voor de werkgever dat de Belastingdienst een naheffing zal opleggen. Bovenop de naheffing kan een boete van € 8.000,- per werknemer opgelegd worden. Sinds 1 oktober 2010 worden dit soort fiscale misdrijven gezien als een ‘justitieel gegeven’ en kunnen de werkgever dus een strafblad opleveren. Daarbij moet nog opgemerkt worden dat niet alleen de directe werkgever aansprakelijk is. Bij onderaanneming kan ook de hoofdwerkgever gestraft worden

Juridisch advies boete zwartwerk

Vraag jezelf met zwart werken af of het extra geld opweegt tegen de risico’s die je loopt. Ben je werkgever, vraag jezelf dan af of het geld dat je uitspaart, opweegt tegen de hoge boetes die opgelegd kunnen worden. Goedkoop wordt hierdoor toch duurkoop. Heeft u problemen met naheffingen of boetes van de Belastingdienst? Dreigt een juridische procedure gestart te worden door uw gemeente? Raadpleeg dan een van onze advocaten of juristen. U kunt uw casus vrijblijvend aan ons voorleggen.

via: (0)707522837 – info@chaterfinance.nl

English Version

Undeclared work fine and other risks – latest updates

Outside office hours and on weekends, what to do or even just undeclared work. It sounds alluring. No tax and no premiums, so more money left. Undeclared work happens in all kinds of sectors: think of construction, catering, cleaning (help at home), but also in other sectors earn a lot of money. In short, undeclared work is forbidden and there are also sticks different risks.

What is undeclared work?

According to the Dikke van Dale, undeclared work is understood to mean: doing paid work without there tax or social security contributions. Wikipedia states: undeclared work is paid performing work activities in which neither the employer nor the employee is taxed and social pay security premiums. At undeclared work you usually receive your money in cash. This ‘wages’ from which no payroll tax has been withheld is called black wages. There are different types of undeclared workers. It can even be said that everyone sometimes black has worked. You will receive a small fee for a service provided by a friend or family members and you do not report this reimbursement to the tax authorities, this is already regarded as black wages. But when we talk about undeclared work, we usually mean the real undeclared worker. This one aims to obtain extra income. Think, for example, of the painter working in the evenings and on weekends. There are also situations in which a benefit is received (Assistance, WW, WIA) and black is also added. In addition, there are also employers who pay their employees black. Sometimes this is with the knowledge of the employee, but it also happens that the employee thinks that his wages are paid in white but that the employer puts the payroll tax to be paid into his own pocket. Or think of the situation that an employer employs illegal workers.

Risks for the undeclared worker

Undeclared work is not entirely without risks. On the contrary. You are not like that as a black worker insured. If you have an accident during work, or if you cause damage, this must be removed paid for in your own pocket. In addition, you do not accrue any rights for any benefits (think of the WW or the WIA). So if you lose your job or get sick, you have to pay those costs also pay  yourself. You also do not accrue and have holiday pay, end-of-year bonus and pension you no protection against dismissal.

Undeclared work and benefits

Do you have a benefit and do you have a black job? Then this always has consequences for your benefit when this is discovered by the municipality or the UWV (often by checks or by a report from people in the area). A benefit is then retroactive withdrawn because you were not (fully) entitled to the benefit. Overpayment payment is then claimed back. In addition, you often pay a fine that just is as high as the amount to be recovered. After all, you have violated your obligation to provide information (if you have income, you must always pass this on). As you understand this is possible amount well if it turns out that you have been working black for several years.

Undeclared work and the tax authorities

If you work undeclared and the Tax Authorities discover this, you still have to pay tax about the black money earned. This is called an additional income tax assessment. Bee the deliberate concealment of income may also be subject to an offense fine impose. The amount depends on the degree to which you can be blamed and may be up to 100% of the amount of the under-taxation. Is the Tax authorities believe that there is fraud then you can also become a criminal continued. If you voluntarily improve your tax return within two years, you will not receive a fine.

 Employer and cash worker pay out

 

Just as for the employee, the employer applies that the Tax and Customs Administration will make an additional assessment impose. In addition to the additional assessment, a fine of € 8,000 per employee can be imposed turn into. As of October 1, 2010, these types of tax crimes have been considered “judicial.” given ‘and can therefore provide the employer with a criminal record. It should also be noted not only the direct employer is liable. In the case of subcontracting, the main employer will be punished.

Legal advice fine undeclared work

 

Ask yourself if you work in black if the extra money outweighs the risks you run. being an employer, ask yourself whether the money you save outweighs the high fines that can be imposed. As a result, cheap becomes expensive. Do you have problems with additional tax assessments or fines? Threatened to initiate legal proceedings become by your municipality? Then consult one of our lawyers or jurists. you can your present the case to us without obligation.

You can contact always contact our office via: (0)707522837 – info@chaterfinance.nl