Zijn giften aan goede doelen fiscaal aftrekbaar?

Zijn giften aan goede doelen fiscaal aftrekbaar?

Of het nu gaat om een maandelijkse bijdrage aan een milieuvriendelijk klimaatfonds, een jaarlijkse gift aan een galerie of het bekostigen van gloednieuwe t-shirts voor een lokale voetbalclub; mogelijk heb je op een bepaald moment in je carrière als ondernemer een bijdrage geleverd. En ook al is het ronduit buitengewoon eervol om weg te geven voor een goede reden, het houdt ook een aantal belastingvoordelen in! In dit artikel beschrijven we welke bijdragen aftrekbaar zijn en ook namens uw bedrijf kunnen worden gedaan.
Als ondernemer is het mogelijk om een bedrijfsbijdrage te leveren; om bijvoorbeeld uw naamsbekendheid te promoten. Daarnaast kun je natuurlijk ook zonder ondernemersdoelstelling een bijdrage leveren aan een goed doel. Elk scenario heeft verschillende gevolgen voor uw geldadministratie.

Weggeven als enige eigenaar
Mogelijk denkt u erover om namens uw eenmanszaak een donatie te doen aan een goed doel of club. Om de kosten van de bijdrage van uw omzet te kunnen aftrekken, moet de bijdrage bijdragen aan uw onderneming. Dit is bijvoorbeeld het geval als u geld betaalt voor een reclamebord aan de zijlijn van een sportvereniging. Of als u een openbare gelegenheid sponsort die uw imago een boost kan geven. Dus als de donatie duidelijk gunstig is voor uw bedrijf, mag u deze als overhead indienen. Dit is bijvoorbeeld niet het geval bij reguliere bijdragen aan een milieufonds. Maar als exclusief particulier mag u deze giften wel aangeven als aftrekpost voor de inkomstenbelasting.

Doneren als particulier
Als particulier kunt u bijdragen aan elk goed doel, zonder dat het nuttig hoeft te zijn. Bij opgave van deze giften voor de inkomstenbelasting wordt het bedrag zeker in mindering gebracht op uw volledige inkomen in box 1. Uw totale opbrengst wordt door de verschillende belastingschijven gehaald, waardoor u uiteindelijk een bepaald bedrag betaalt. Uw bijdrage wordt dus niet direct afgetrokken van het uiteindelijke bedrag, maar heeft wel invloed op de totale inkomsten waarmee de belastingen worden bepaald.

Wanneer is mijn giftenverzekering aftrekbaar?
Om donaties te kunnen aftrekken, zijn er echter bepaalde problemen waar u aan moet denken. Zo zijn bijdragen in geld niet aftrekbaar. En ook de donatie moet worden gedaan aan een van de onderstaande soorten instellingen:

Een organisatie met een (culturele) ANBI status
Een club
Een Maatschappelijke Belangenorganisatie (SSBI).

Met deze zoekmachine van de Belastingdienst kunt u nagaan of een organisatie een ANBI-status heeft. Als de organisatie een culturele ANBI-voorwaarde heeft, kunt u uw donatie zelfs met 25% verhogen, wat natuurlijk extra waardevol is!

Wanneer zijn mijn bijdragen aftrekbaar?
Het bedrag dat u mag aftrekken nadat u een bijdrage heeft geleverd aan een van de drie hierboven genoemde soorten instellingen, hangt af van het feit of de bijdrage een periodieke gift is of een gewone (eenmalige) gift.

Periodieke schenking of gewone schenking.
Een periodieke bijdrage kunt u geheel aftrekken in uw aangifte. Het op de juiste manier aanmelden van regelmatige donaties vereist echter wat extra werk. U heeft een samengestelde machtiging nodig van het feit dat het goede doel de donatie periodiek mag afschrijven. Bij het autoriseren van de regeling met het goede doel krijgt u zeker een transactienummer, dat moet worden ingevuld bij het indienen van uw aangifte inkomstenbelasting. De Belastingdienst en Tradities kunnen deze overeenkomst ter beoordeling opvragen. Het is daarom van vitaal belang om het arrangement veilig te bewaren. Het bijdragecontract dient tevens minimaal 5 jaar geldig te zijn en tevens een einddatum te vermelden. Houd er rekening mee dat voor bijdragen aan een club dit de enige methode is om te doneren, aangezien gemiddelde bijdragen aan clubs niet aftrekbaar zijn.

Een periodieke schenking mag alleen als eigen risico worden aangemerkt als het totaalbedrag van uw giften boven het drempelbedrag uitkomt. Deze drempel is vastgesteld op 1% van de totale omzet van dat jaar. Dit maakt het moeilijk om de drempelhoeveelheid gedurende het jaar in te schatten. U kunt het aandeel donaties dat de limiet overschrijdt aftrekken. Het kan dus zijn dat uw giften helemaal niet of gedeeltelijk aftrekbaar zijn. Behalve dat u een gemiddelde bijdrage niet kunt aftrekken tenzij u de drempelhoeveelheid overschrijdt, is de bijdrage ook beperkt tot 10% van uw inkomen.

English Version

Can charitable donations be tax deductible

Whether it’s a monthly contribution to an environment-friendly climate fund, a yearly gift to a gallery or funding brand-new t shirts for a local football club; you will possibly have made a contribution at some point in your career as an entrepreneur. And also while it’s plainly extremely honorable to give away to a great reason, it likewise holds some tax obligation benefits! In this write-up, we’ll describe which contributions are deductible and also can be made on behalf of your business.
As an entrepreneur, it’s feasible to make a company contribution; to advertise your brand awareness for example. Additionally, you can likewise make a contribution to a great cause without entrepreneurial objectives, certainly. Each scenario has various repercussions for your monetary administration.

Giving away as a single proprietor
Possibly you’re thinking about making a donation to a charity or club in behalf of your single proprietorship. In order to be enabled to deduct the expenses of the contribution from your revenue, the contribution requires to contribute to your company. This is the case if, for example, you pay money for an advertising board on the side-line of a sporting activities club. Or if you sponsor a public occasion that can boost your image. So if the donation is plainly beneficial to your business, you’re allowed to submit it as an overhead. This is not the case with routine contributions to an environment fund, as an example. But as an exclusive individual, you are allowed to declare these gifts as a deductible item for income tax obligation.

Donating as a private person
As a personal person, you can contribute to any charity you such as, without it having to be useful. When stating these presents for income tax, the amount will certainly be deducted from your complete income in box 1. Your total revenue is put through the different tax obligation brackets, resulting in a specific quantity you end up paying. So your contribution isn’t straight deducted from the final amount, however does influence the overall earnings with which the taxes are determined.

When are my donations insurance deductible?
However, to be enabled to subtract donations there are particular problems you have to think about. Contributions in money are not deductible, for instance. And also the donation requires to be made to among the list below types of establishments:

An organisation with a (cultural) ANBI standing
A club
A social rate of interest organisation (SSBI).

You can utilize this search engine of the Dutch Tax and Customs Management to find out whether an organization has an ANBI status. If the organisation has a cultural ANBI condition, you can even increase your donation by 25%, which is additional valuable of course!

When are my contributions deductible?
The quantity you’re allowed to subtract after having made a contribution to among the three sorts of institutions mentioned above, depends upon whether the contribution is a periodic gift or an ordinary (one-off) gift.

Periodic donation or normal donation.
A periodic contribution can be totally subtracted in your tax return. However signing up regular donations appropriately does require some additional work. You require a composed authorization of the reality that the charity is allowed to periodically debit the donation. You will certainly receive a transaction number when you authorize the arrangement with the charity, which need to be gone into when submitting your income tax return. The Dutch Tax and also Traditions Administration can request this agreement for assessment. It’s consequently vital to keep the arrangement safely. The contribution contract also requires to be valid for a minimum of 5 years and also have to mention an end date. Please note that for contributions to a club, this is the only method to make donation, as average contributions to clubs aren’t deductible.

A regular donation may just be consisted of as an insurance deductible item if the total amount of your donations goes beyond the threshold quantity. This threshold is set at 1% of the total revenue of that year. This makes it difficult to estimate the threshold quantity during the year. You’re enabled to subtract the share of donations that surpass the limit. It’s therefore possible that your donations are not deductible whatsoever or partially. In addition to not being able to subtract an average contribution unless you pass the threshold quantity, contributions are also restricted to 10% of your income.