Belastingdienst wijst stoppende ondernemers op laatste btw-aangift

Belastingdienst wijst stoppende ondernemers op laatste btw-aangift

Zodra een ondernemer zich laat uitschrijven bij de Kamer van Koophandel (KVK), stuurt de Belastingdienst een brief over het einde van het ondernemerschap. In deze brief wijst de Belastingdienst de stakende ondernemer erop de laatste btw-aangifte te doen. Pas als deze btw-aangifte is gedaan, zal de Belastingdienst een definitieve bevestiging van uitschrijving als ondernemer voor de btw verstrekken.

Let op: aangifte omzetbelasting Het staken van de onderneming hoeft niet per definitie in te houden dat ook de aangifte omzetbelasting op dat moment al moet worden stopgezet. Denk hierbij met name aan de gevallen, waarbij nadat de onderneming is gestaakt nog nagekomen bedrijfskosten in rekening worden gebracht of baten worden ontvangen.

Als het ondernemerschap voor de omzetbelasting doorloopt na het staken van de onderneming, dan is uitschrijving bij de Kamer van Koophandel doorgaans niet aan de orde.

Wanneer moet u aangifte doen?

De laatste btw-aangifte moet u doen over het tijdvak waarin uw onderneming is gestaakt of overgedragen. Hierbij is de laatste handeling voor de omzetbelasting van u als ondernemer van belang.  Als na de staking of overdracht nog sprake is van een recht op aftrek of aangifteplicht, dan moet u ervoor zorgen dat het OB-nummer niet eerder door de Belastingdienst wordt uitgeschreven, dan het moment waarop de laatste ondernemingshandeling heeft plaatsgevonden. Overleg tijdig met uw adviseur hoe u moet handelen bij uitschrijven uit de Kamer van Koophandel.  

Slotaangifte is verplicht

De slotaangifte is verplicht, ook als het gaat om een nihilaangifte. Dient u deze btw-aangifte niet in, dan zal de Belastingdienst een naheffingsaanslag opleggen met een geschat bedrag en boete. Dien deze slotaangifte dus tijdig in.

In sommige gevallen is de onderneming niet geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Dan moet de ondernemer zelf aan de Belastingdienst doorgeven dat zijn onderneming is gestaakt.

English Version

The Taxation points out the latest VAT return to stop entrepreneurs

As soon as an entrepreneur deregisters from the Chamber of Commerce (KvK), the Tax and Customs Administration will send a letter about the end of entrepreneurship. In this letter, the Tax and Customs Administration points out to the striking entrepreneur to submit the latest VAT return. Only when this VAT return has been submitted will the tax authorities provide a final confirmation of deregistration as an entrepreneur for VAT purposes.

Pay attention to the turnover tax return The discontinuation of the company does not necessarily mean that the turnover tax return must also be stopped at that time. Consider, in particular, the cases in which after the company has ceased operations, operating costs that are still outstanding are charged or income is received.

If entrepreneurship continues for sales tax purposes after the discontinuation of the business, deregistration from the Chamber of Commerce is usually not an issue.

When do you have to file a declaration?

You must submit the last VAT return for the period in which your business was discontinued or transferred. The last transaction for your turnover tax as an entrepreneur is important here. If, after the strike or transfer, there is still a right to deduction or a declaration obligation, you must ensure that the OB number is not issued by the Tax Authorities until the time at which the last corporate action took place. Consult with your advisor in good time about how to act when deregistering from the Chamber of Commerce.

Final declaration is mandatory

The final declaration is mandatory, even if it concerns a nil declaration. If you do not submit this VAT return, the Tax and Customs Administration will impose an additional assessment with an estimated amount and fine. So, submit this final declaration on time.

In some cases, the company is not registered with the Chamber of Commerce. In that case, the entrepreneur must inform the Tax Authorities that his business has been discontinued.