Wat is een marge factuur?

Wat is een marge factuur?

Een marge factuur wordt toegepast door bedrijven die handelen in tweedehands goederen zoals auto’s, kunst en antiek. Het verschil tussen een normale BTW-factuur en een marge factuur is dat er bij een marge factuur alleen BTW wordt berekend over de marge en niet over het gehele bedrag op de factuur.

Als een handelaar tweedehands goederen van een particulier doorverkoopt aan zijn klant, zal hij meestal een marge factuur opmaken. Omdat de particulier, waarvan hij de goederen heeft gekocht, BTW heeft betaald maar deze niet kan terugvorderen, koopt de handelaar feitelijk het product, al is het tweedehands, met BTW. Deze BTW kan de handelaar niet terugvorderen. Bij een Marge factuur rekent De handelaar aan zijn klant alleen BTW over zijn marge. Deze BTW mag echter niet op de factuur worden vermeld. De BTW mag namelijk niet door de koper worden teruggevorderd.

De marge en de BTW die over de marge wordt berekent moet apart worden bijgehouden zodat deze met de BTW-aangifte aan de Belastingdienst kan worden afgedragen.

Een marge factuur mag alleen worden gebruikt voor goederen die bedrijfsmatig verhandeld worden. Een bedrijf dat handelt in kunst mag dus geen marge facturen opmaken bij het doorverkopen van een laptop. Maar natuurlijk wel bij het doorverkopen van kunst. Andersom geldt hetzelfde.

Voorbeeld marge factuur:

Een handelaar in tweedehands computerapparatuur koopt een laptop van een particulier voor € 200,-. Hij wil de laptop verkopen voor € 230,- exclusief BTW. Over de marge van € 30,- moet hij 21% BTW berekenen. De marge inclusief BTW is dan € 36,30. Dus:

Laptop inkoop €200,-

Marge € 30,-

Btw 21% € 6,30

Totaal € 236,30

Op de marge factuur wordt geen BTW vermeld maar alleen het totaal van € 236,30.

De handelaar draagt € 6,30 aan BTW af aan de Belastingdienst. De klant, ook al is dat een bedrijf, mag deze BTW niet terugvorderen.

Bij het leveren van tweedehands goederen aan particulieren is een marge factuur de beste keus. Echter bij doorverkoop aan een bedrijf kan men er voor kiezen geen marge factuur maar een gewone BTW factuur op te maken. Dat is voor de koper het voordeligst omdat de BTW dan wel mag worden terugvordert.

Voorbeeld BTW factuur in plaats van marge factuur:

Een handelaar in tweedehands computerapparatuur koopt een laptop van een particulier voor € 200,-. Hij wil de laptop verkopen voor € 230,- exclusief BTW. Over het totaalbedrag rekent hij 21% BTW . Het totaalbedrag wordt dan € 230,- + € 48,30 aan BTW = € 278,30. Dus:

Laptop inkoop €200,-

Marge € 30,-

Btw 21% € 48,30

Totaal € 278,30

Op de factuur wordt de BTW vermeld.

De handelaar draagt € 48,30 aan BTW af. De klant, als dat een bedrijf is, kan deze BTW terugvorderen en betaald dus per saldo € 230,- in plaats van de € 236,30 uit het voorgaande voorbeeld.

Meer informatie voer de regelgeving met betrekking tot marge facturen vindt je op de site van de Belastingdienst.

English Version

What is a margin invoice?

A margin invoice is applied by companies that trade in second-hand goods such as cars, art and antiques. The difference between a normal VAT invoice and a margin invoice is that with a margin invoice, VAT is only calculated on the margin and not on the entire amount on the invoice.

If a trader resells second-hand goods from a private individual to his customer, he will usually issue a margin invoice. Since the private individual from whom he bought the goods has paid VAT but cannot reclaim it, the trader actually buys the product, albeit second-hand, with VAT. The trader cannot reclaim this VAT. With a Margin invoice, the merchant only charges his customer VAT on his margin. However, this VAT may not be stated on the invoice. The VAT may not be reclaimed by the buyer.

The margin and the VAT that is calculated on the margin must be kept separately so that it can be paid to the tax authorities with the VAT return.
A margin invoice may only be used for goods that are commercially traded. A company that trades in art is therefore not allowed to issue margin invoices when reselling a laptop. But of course when reselling art. The same goes the other way around.
Example margin invoice
A dealer in second-hand computer equipment buys a laptop from a private person for € 200. He wants to sell the laptop for € 230 excluding VAT. He has to charge 21% VAT on the margin of € 30. The margin including VAT is then € 36.30. So:

Laptop purchase € 200, –
Margin € 30, –
VAT 21% € 6.30
Total € 236.30
No VAT is stated on the margin invoice, but only the total of € 236.30.
The trader pays € 6.30 in VAT to the tax authorities. The customer, even if it is a company, is not allowed to reclaim this VAT.
A margin invoice is the best choice when delivering second-hand goods to private individuals. However, when reselling to a company, one can choose not to issue a margin invoice but a regular VAT invoice. This is the most advantageous for the buyer because the VAT may then be reclaimed.

Example VAT invoice instead of margin invoice
A dealer in second-hand computer equipment buys a laptop from a private person for € 200. He wants to sell the laptop for € 230 excluding VAT. He charges 21% VAT on the total amount. The total amount will then be € 230 + € 48.30 in VAT = € 278.30. So:

Laptop purchase € 200, –
Margin € 30, –
VAT 21% € 48.30
Total € 278.30
The VAT is stated on the invoice.
The trader pays € 48.30 in VAT. The customer, if that is a company, can reclaim this VAT and therefore pays on balance € 230 instead of the € 236.30 from the previous example.

More information about the regulations regarding margin invoices can be found on the website of the Tax Authorities.